Foto: iStock
Foto: iStock

Samlet veiledningstjeneste

(13. oktober 2016): Innovasjon Norge og Patentstyret har i samarbeid vurdert behovet for en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste innen immaterielle verdier og rettigheter.

For å kartlegge næringslivets utfordringer og behov på området, har en prosjektgruppe gjort funn fra både tidligere undersøkelser, en ny undersøkelse og uttalelser fra relevante aktører og vurdert disse. Tiltak og erfaringer fra andre land er også blitt belyst og diskutert.

Viktige hovedfunn

For målgruppen som omfatter virksomheter med lav modenhet innen immaterialrettsområdet, ble to hovedutfordringer avdekket:

  • Mangel på kunnskap om immaterielle verdier og rettigheter
  • Manglende oversikt over hvem som kan gi råd og veiledning i ulike faser av innovasjonsprosessen

Utfra disse funnene, har prosjektgruppen foreslått følgende:

Behov for bedre oversikt

I stedet for å samle veiledning og rådgivning hos en eksisterende eller nye aktører, mener prosjektgruppen at det er mer hensiktsmessig å koordinere og synliggjøre det offentlige tilbudet bedre.

En god oversikt over både private og offentlige aktører, deres rolle knyttet til IPR og hva de konkret tilbyr i innovasjonsprosessene, forslås som viktig tiltak for at virksomheter og grundere enklere skal finne fram og vite hvem de bør kontakte.

Behov for økt kompetanse

Prosjektgruppen mener at offentlig veiledning/rådgivning innen immaterielle verdier og rettigheter bør foregå gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet. Via innovasjonsaktører, klynger o.a. kan man også trekke på kundeveiledere og andre nøkkel-ressurser som bedriften likevel er i kontakt med.

Et viktig tiltak i denne forbindelse blir derfor å styrke opplæring for kundeveiledere og innovasjonsaktører i virkemiddelapparatet.

I tillegg foreslår prosjektgruppen å øke kurstilbud og sette inn mer ressurser til veiledning for næringslivet for øvrig.

Det offentlige tilbudet på kompetansetiltak bør prioriteres til dem som har lavest modenhet.

En anbefaling er også bedre dekning av emnet immaterielle verdier og rettigheter innen aktuelle studieretninger ved videregående, høyskoler og universiteter.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og det ble levert en sluttrapport til departementet i september. Ønsker du mer informasjon, kan du lese rapporten.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: