Studie om vurdering av patentsøknader

15. november 2017: En ny studie viser ingen store eller systematiske forskjeller mellom vurderingene i European Patent Office (EPO) og Nordisk Patentinstitutt (NPI), det vil si patentverkene i Danmark, Island, og Norge.

Bakgrunn

Forutsigbarhet og korrekthet er avgjørende for søkerne; saksbehandlingen skal gi samme konklusjon uansett hvor søknaden behandles. Derfor gjennomfører Patentstyret og European Patent Office (EPO) studier der vi behandler et utvalg patentsøknader hos begge, og sammenligner resultatet av søknadsbehandlingene. Nå er den andre studien i serien klar. Undersøkelsen viser ingen store eller systematiske forskjeller mellom vurderingene i EPO og Nordisk Patentinstitutt, det vil si patentverkene i Danmark, Island, og Norge.

Kort om studiene

Den første «harmoniseringsstudien» i Europa ble gjennomført som en mind­re pilot i 2011-2013.

I perioden 2015-2017, gjennomførte EPO og Nordisk Patentinstitutt studie nummer to. EPO valgte ut 49 PCT-søknader med mange ulike teknologier. Alle søknadene ble behandlet både i EPO og Nordisk Patentinstitutt, og Nordisk Patentinstitutt fordelte søknadene likt mellom patentverkene i Norge og Danmark.

I hver sak søkte både EPO og Nordisk Patentinstitutt etter lignende teknologier, og beskrev sine funn i en International Search Report (ISR). Begge vurderte også søknaden ut fra dokumentene de fant, og skrev en «Written Opinion» (WO) rapport om det.

Vurderingen

Eksperter internt i EPO og Nordisk Patentinstitutt i Danmark og Norge sto for vurderingen. Til slutt sammenlignet EPO og vi i fellesskap vurderingene. Det viste seg at begge vurderte resultatene tilnærmet likt. Resultatene ble presentert i et møte med alle de sju europeiske PCT-myndigheter i april 2017.

En tredje studie

En slik studie krever mange arbeidstimer både av saksbehandlerne og av ekspertene som vurderer rapportene. Vi mener imidlertid at dette kvalitetsarbeidet er verdt innsatsen, og har derfor startet den tredje studien. Denne gangen har EPO og Nordisk Patentinstitutt også fått med Spania og Finland. Ca. 50 ISA-saker blir undersøkt, men Finland og Spania behandler andre saker enn Nordisk Patentinstitutt. Studien skal være ferdig i løpet av 2018.

Du finner flere detaljer i rapporten (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: