Få kvinner søker patent

12. mars 2019: Mens antallet kvinnelige gründere øker, viser tallene våre at andelen kvinnelige oppfinnere har ligget mellom 5,5 og 7,5 % i perioden 2011 til 2018. Andelen kvinner bak patentsøknader har tradisjonelt vært beskjeden.

Hvert år kommer det i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen opp spørsmål om hvordan andelen kvinnelige oppfinnere er i Norge. «Vi har tidligere ikke gjort systematiske studier av dette, da noe av utfordringen er at kjønn må tilordnes basert på søkerens fornavn», sier seniorrådgiver Bjarne J. Kvam, som har sett på dette.

«Mange oppfinnere har utenlandsk bakgrunn og navn som ikke er blant de vanligste i Norge. Det har derfor vært nødvendig med en utvidelse av navnelister over fornavn for å finne fordelingen. Selv da er det en del navn, spesielt fra noen asiatiske land, som benyttes for begge kjønn. I den grad det har vært mulig er kjønn identifisert ved oppslag i ulike kilder, slik at når datasettet nå er oppdatert til og med 2018, er det tilordnet kjønn for samtlige angitte oppfinnernavn. Dette er saker der det er oppgitt oppfinner eller hvor det har vært mulig sannsynliggjøre hvem dette er», sier Kvam. 

Innovasjon Norge presenterte 8. mars i år en kvinneandel for etablering av enkeltpersonforetak på 38,5 % og aksjeselskap på 20 %. For norske patentsøknader i 2018 var andelen kvinnelige oppfinnere bare på 7,2 %.

«Mens Innovasjon Norge nevner at kvinneandelen for etablering av næringsvirksomheter viser en økende trend, ser vi ingen økning i andelen kvinnelige oppfinnere de senere årene», sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret.

I 2018 var over 80 % av de ansatte innen helse- og sosialtjenester kvinner, mens andelen kvinnelige oppfinnere i søknader med søkere fra dette næringsområdet var 28 % (snitt for 2017 og 2018). Innenfor næringsområdet teknisk tjenesteyting var 41 % av de ansatte kvinner. Her var andelen kvinnelige oppfinnere bare 5,8 %. 

«Den lave andelen med kvinnelige oppfinnere innenfor næringen teknisk tjenesteyting var overraskende. Så er det positivt at andelen kvinnelige oppfinnere er høy innen helse- og sosialtjenester. Her er det også en større andel kvinner som driver med forskning og utvikling enn i mange andre næringer», sier Boldvik.

 

Fordeling på fagområder (IPC-seksjoner) for perioden 2011-2018 viser at andelen kvinnelige oppfinnere er større innen kjemi/metallurgi og menneskelige nødvendigheter er større enn for menn, mens mannlige oppfinnere har størst andel innen maskinfag samt anleggsteknikk. Det kommer fram i figuren under.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: