Internasjonalt samarbeid: Patentstyret deltar i arbeidsgruppen for Madridsystemet

(19. september 2019) Patentstyret deltok på møte i Madrid Working Group hos World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève, 22.-26. juli 2019.

Dette er et årlig møte hvor medlemmer av Madridprotokollen for internasjonal registrering av varemerker møtes for å diskutere hvordan Madridsystemet kan utvikles og forbedres.

Håndtering av utradisjonelle varemerker

Ett av temaene som ble diskutert er om Madridsystemet bør tilpasses for bedre å kunne håndtere utradisjonelle merketyper og nye måter å gjengi merker på. Mange delegasjoner gav uttrykk for at de ønsker større grad av fleksibilitet enn det som er tilfelle i dag. WIPO vil til neste møte legge frem et mer konkret forslag til endringer.

Harmonisering av fristen for å svare på foreløpige nektelser

Mulighetene for harmonisering av fristen for å svare på foreløpige nektelser, samt måten denne fristen beregnes på, stod på agendaen. Det kan i dag være utfordrende for varemerkeinnehavere å håndtere foreløpige nektelser, da fristene varierer mye fra land til land. Dette er noe arbeidsgruppen ønsker å se nærmere på.

Prinsippet om fem års avhengighet

Et annet sentralt tema var om man skal fjerne, suspendere eller endre prinsippet om fem års avhengighet mellom basissøknaden eller -registreringen og den internasjonale registreringen.

Diskusjonene viste at det ikke er støtte for fullstendig fjerning eller suspensjon av prinsippet, men at mindre radikale endringer kan være aktuelt. En mulig reduksjon av avhengighetsperioden fra fem til tre år, samt enkelte andre mulige endringer, vil bli diskutert mer konkret på neste års møte.

Forslag om flere offisielle arbeidsspråk

Det er også lagt frem forslag om at språkene arabisk, kinesisk og russisk skal introduseres som offisielle arbeidsspråk i Madridsystemet. Flere språk kan gjøre systemet mer attraktivt, men det vil også påvirke kostnader/ressursbruk (særlig i forbindelse med oversettelser).

Det er foreløpig ingen enighet om å innføre disse nye språkene, men diskusjonen vil fortsette. WIPO skal gjøre nærmere studier av hvilke konsekvenser nye språk vil ha å si for kostnader, samt hvilke tekniske implikasjoner dette vil ha.

Rapport fra møtet

WIPO sin rapport fra møtet vil etter hvert bli tilgengelig på WIPO sine nettsider. På samme side ligger den fulle agendaen og alle møtedokumentene.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: