internasjonal_samarbeid960.jpg

Patentstyret deltar i internasjonalt samarbeid

Oppdatert 7. juni 2019: Patentstyrets design- og varemerkeavdeling samarbeider med andre registreringsmyndigheter og brukerorganisasjoner gjennom deltakelse i flere faste fora i EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og i WIPO (World Intellectual Property Organization).

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)

Vi deltar på møter i Det europeiske varemerke- og designnettverket (European Trademark and Design Network), som knytter sammen nasjonale og regionale registreringsmyndigheter, brukerorganisasjoner og IP-organisasjoner. Hensikten med nettverket er å skape en mest mulig lik registreringsopplevelse i Europa gjennom utvikling av felles tekniske verktøy og harmonisering av praksis.

Våren 2019 deltar Patentstyret blant annet på 14th Liaison Meeting on Cooperation (21.-23. mars) og Liaison Meeting on Trademarks (2.-3 april).

WIPO (World Intellectual Property Organization)

En gang i året møtes Patentstyret og andre medlemmer av Nice-avtalen i Nice Union Committee of Experts for å avgjøre endringer i Nice-klassifikasjonslisten for angivelse av varer og tjenester i varemerkesøknader. Årets møte finner sted 29. april til 3. mai 2019.

Våren 2019 er Patentstyret også representert i 41st Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) som finner sted 8.-11. april. SCT er et diskusjonsforum for utvikling av internasjonal systemer for varemerker, industrielt design, geografiske indikasjoner, inkludert harmonisering av nasjonale regler og prosedyrer.

22-26. juli 2019 deltar Patentstyret også i Madrid Working Group, hvor medlemmer av Madridprotokollen for internasjonal registrering av varemerker møtes for å diskutere hvordan systemet kan forbedres. Et sentralt tema er om man skal fjerne, suspendere eller endre prinsippet om fem års avhengighet mellom basismerket og den internasjonale registreringen, et tema Patentstyret lenge har vært opptatt av. Arbeidsgruppen skal blant annet også diskutere harmonisering av fristen for å svare på foreløpige nektelser, mulige løsninger for introduksjon av nye språk i Madridsystemet, og mulige tilpasninger av systemet for bedre å kunne håndtere utradisjonelle merketyper og nye måter å gjengi merker på.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: