Patentstyrets årsrapport for 2018

26. mars 2019: Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Hva skjedde i 2018?

Vi tildelte mer enn 15 000 nye rettigheter til patent, varemerke og design, hvorav 28 % til norske søkere. Samtidig gjorde vi ca. 7000 patenter fra Det europeiske patentverket (EPO) gyldige i Norge gjennom validering. Dette er 1800 flere enn i 2017. Vi behandlet også ca. 200 søknader fra norske søkere som videreføringer via PCT-ordningen. Søknadsinngangen var fortsatt rekordhøy for varemerker, og en viktig milepæl var varemerkesøknad nummer 300.000. Vi opplevde samtidig et markert fall i antall patentsøknader i 2018, et fall vi bare delvis kan forklare.

Ny strategi for 2018-2022

2018 var et merkeår for Patentstyret, da vi lanserte en ny strategi for perioden 2018–2022. Den setter retning og beskriver ambisiøse mål for virksomheten i årene fremover. Ett av målene er å bli blant Europas fremste immaterialrettsmyndigheter, noe som vil kreve mye av oss. Derfor gjennomførte vi i 2018 en omorganiseringsprosess for å oppnå ytterligere kvalitetsheving, økt digitalisering og effektivisering av både eksterne og interne prosesser.

Et liten forsmak på årsrapporten for 2018

Vi forenkler søknadsprosessene

Vi har gjennomført et stort arbeid for å forenkle søknadsprosessene våre. Vi utviklet blant annet digitale søknadsveivisere for varemerke, design og patent, og en ny søknadsprosess for ufullstendige patentsøknader. Dette arbeidet skal føre til raskere og mer forutsigbar søknadsbehandling for kundene, og vil redusere ressursbruken for Patentstyret.

Kundeundersøkelsen

Den årlige kundeundersøkelsen viste at søkerne fortsatt er svært tilfredse med Patentstyrets søknadsbehandling. Vi oppnådde en kundetilfredshet på 92 % og nådde derved målet vårt på 85 %.

Kurs og kompetanseheving

Vi har gjort en rekke aktiviteter for å øke kunnskapen om immaterielle rettigheter i næringslivet. Gjennom konferanser, kurs, foredrag og samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet, har vi nådd ut til store deler av landet. Kundeundersøkelsene viser at dette blir godt mottatt og er nyttig for deltakerne. Eksempelvis sier 97 % av kursdeltakerne at de fikk bruk for kunnskapen fra kurset.

Sentrale tall for 2018

Varemerker

Søknader 17 284
Registrert 12 450
Fornyelse 12 105
I kraft 219 532

Patenter

Søknader 1 661
Godkjente 1 548
Validerte europeiske patenter 6 826
I kraft 36 498

Design

Søknader 1 154
Registrert 1 328
Fornyelse 1034
I kraft 10 377

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: