Foto: Patentstyret

Rapport om virkemiddelapparatet

(19. november 2019): Regjeringen har fått utført en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

Den 4. november publiserte Nærings- og fiskeridepartementet konsulentselskapet Deloittes rapport «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet». 

Norske myndigheter har en rekke virkemidler som skal hjelpe private og offentlige virksomheter å skape nye produkter og tjenester. Patentstyret er en del av det vi kaller virkemiddelapparatet.

Hensikten med prosjektet

Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. I tillegg skal det vise mulige effektiviseringsgevinster og bidra til en klarere ansvars- og oppgavedeling mellom staten og fylkeskommunene.

«Rapporten fremhever Patentstyret som en kritisk del av infrastrukturen i virkemiddelapparatet», sier direktør i Patentstyret, Per A. Foss. «Rapporten påpeker at vår tilknytning til hele virkemiddelapparatet bør styrkes, og at næringslivet da kan dra større fordeler av sine immaterielle verdier», sier Foss. 

Anbefalingen

Rapporten anbefaler en modell som skal etablere fire distinkte grupperinger av virkemidler innen 1) eksportfinansiering, 2) forretningsdrevet innovasjon og vekst, 3) forskningsdrevet innovasjon, og 4) egenkapitalinvesteringer:

Organisering av de fire grupperinger på regionalt og nasjonalt nivå.

Deloitte anbefaler at de fire hovedområdene bør ha ansvaret for å forvalte de fremtidige virkemidlene. På området forretningsdrevet innovasjon og vekst og eksportfinansiering vil Innovasjon Norge være en sentral aktør. På området forskningsdrevet innovasjon vil Norges Forskningsråd være det samme.

Rapporten foreslår at denne hovedstrukturen suppleres med en felles infrastruktur: «en-dør-inn» som skal forenkle brukernes oversikt og tilgang til virkemidlene. Konkret foreslår rapporten en informasjonsportal for virkemiddelapparatet, og en søknadsportal tilknyttet Altinn. Patentstyret skal understøtte alle brukere og ikke-brukere av virkemiddelapparatet.

Om Patentstyret 

Rapporten omtaler Patentstyret som en kritisk del i infrastrukturen som skal understøtte virkemiddelapparatet, dets brukere, næringslivet og virksomheter for øvrig. Videre heter det «Patentstyret bør trolig få en enda større knytning til virkemiddelapparatet enn hva de har i dag, slik at brukere kan dra større fordeler av sine immaterielle verdier. “En-dør-inn” kan være med på å bidra til en tettere knytning (fra publikums perspektiv) til det øvrige virkemiddelapparatet». 

«Vi synes dette forslaget er interessant», sier direktør Foss. «Patentstyret har tidligere avdekket et slikt behov hos våre brukere, og tematiserte dette tidlig i prosjektet. Forslaget understøtter behovet for en mer oversiktlig og samlet tilgang til informasjon om offentlige virkemidler og støtteordninger for næringslivet», avslutter direktør Foss.

Konsulentrapporten foreslår ingen endringer som direkte berører Patentstyrets roller og ansvar. Den omtaler imidlertid rollefordelingen ved rådgivning og veiledning rundt IPR.

Les mer om IPR og Patentstyret på nettsidene til regjeringen.no 

Gi innspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Frist: 20. desember.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: