R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Modernisering av regelverket for varemerker og styrket tollkontroll med piratkopier

(17. februar 2020): Regjeringen foreslår å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker. De ønsker også å gjøre det enklere for tollmyndighetene å kontrollere varer som krenker immaterielle rettigheter.

Regjeringen fremmet proposisjon til Stortinget 14. februar, der det blant annet er foreslått endringer i varemerkeloven. Forslaget gjennomfører direktiv (EU) 2015/2436 om varemerker, etter at EØS-komiteen 7. februar 2020 besluttet – med konstitusjonelle forbehold – å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Direktivet innebærer at regelverket for varemerker moderniseres og klargjøres på flere punkter. For foretak som driver virksomhet i andre EØS-land, er det fordelaktig at norsk lovgivning blir mer lik det som gjelder ellers i EØS.  

Enklere for utradisjonelle varemerker

Blant annet blir reglene mer teknologinøytrale når det gjelder hva som kan registreres som varemerke, og det tidligere kravet om at varemerket må kunne «gjengis grafisk», fjernes. Det nye kriteriet er ment å være mindre strengt enn kravet om grafisk gjengivelse. Det vil åpne for at flere utradisjonelle merker, som ikke kan gjengis grafisk eller ellers oppfattes visuelt, kan registreres så lenge gjengivelsen er tilstrekkelig klar og tydelig. Dette vil for eksempel kunne innebære at en digital lydfil eller videofil kan aksepteres. Hvilke andre gjengivelser som anses tilstrekkelig klare og tydelige, vil avhenge av teknologien som er tilgjengelig til enhver tid. Det åpnes også for å kunne pantsette varemerkerettigheter, slik det er mulig for patenter. Regjeringen foreslår også at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formelle krav til varemerkeregistreringer. 

Mer effektiv tollkontroll

Regjeringen foreslår også å effektivisere Tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter, noe som er mer på linje med regelverket i EU. Det vil innebære enklere fremgangsmåter for å ødelegge varer, og tollkontrollen utvides til å omfatte varemerkeforfalskninger i tilfeller der varene passerer landet uten å slippes på markedet her (såkalt transitt). Forslaget innebærer at tollmyndighetene også skal kunne stanse forsendelser til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.  

Harmonisering av lovverket for foretaksnavn, design og varemerker

Proposisjonen inneholder også forslag om endringer i foretaksnavneloven og designloven for å harmonisere reglene om foretaksnavn og design med regelverket for varemerker. Dette vil bety forenkling for næringslivet, som nå må forholde seg til overlappende regelverk. 

Oppdatering 9. mars 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft høsten 2021.

Oppdatering 23. november 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft vinteren 2023.

Se proposisjonen (Prop. 43 LS (2019–2020)  

Se pressemeldingen fra regjeringen 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: