Patentstyrets årsrapport for 2019

(10. mars 2020): Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

NB: Regnskapet er ikke endelig godkjent før revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen foreligger før 1. mai.

Hva skjedde i 2019?

Vi tildelte nesten 17 000 nye rettigheter til patent, varemerke og design i 2019.  Søknadsinngangen var fortsatt rekordhøy for varemerker med 17 724 søknader. Vi gjorde over 8 000 patenter fra Det europeiske patentverket (EPO) gyldige i Norge gjennom validering. Dette var et rekordhøyt tall. Vi behandlet også 1 531 patentsøknader totalt, og av disse var 62 % fra norske. Vi opplevde samtidig et fortsatt fall i antall patentsøknader i 2019, et fall vi bare delvis kan forklare.

Varemerker

Grafen til venstre viser antall varemerkesøknader i årene 2015-2019.
Grafen til høyre viser antall varemerker som er i kraft i Norge fra 2015-2019.

2019:
Varemerkesøknader: 17 288
Registrerte varemerker: 14 391
Fornyede varemerker: 11 012
Antall varemerker i kraft i Norge: 223 672

Patenter

Grafen til venstre viser antall patentsøknader i årene 2015-2019.
Grafen til høyre viser antall patenter som er i kraft i Norge fra 2015-2019.
Grafen under viser europeiske patenter som er validerte i Norge i årene 2009-2019.

2019:
Patentsøknader: 1 531
Godkjente patenter: 1 211
Validerte europeiske patenter: 8 163
Antall patenter i kraft i Norge: 42 137

Design

Grafen til venstre viser antall designsøknader i årene 2015-2019.
Grafen til høyre viser antall design som er i kraft i Norge fra 2015-2019.

2019:
Designsøknader: 1 212
Registrerte design: 1 101
Fornyede design: 1 045
Antall design i kraft i Norge: 10 717

Kundetilfredshet

Den årlige kundeundersøkelsen viste at søkerne fortsatt er svært tilfredse med Patentstyrets søknadsbehandling. Kundene våre gir oss en skår på gjennomsnittlig 4,2 % på en skala fra 1 til 5.

Beste kundesenter

Patentstyrets kundesenter fikk i 2019 prisen for beste kundeservice i offentlig sektor, en seier vi oppnådde gjennom kontinuerlig arbeid og trening.

Digital 24

På oppdrag fra Nærings og fiskeridepartementet (NFD) har vi utarbeidet en strategi for digitalisering av Patentstyret. I strategien forslår vi en styrket og målrettet innsats på områdene data, saksbehandling, kundedialog og infrastruktur/sikkerhet. 

Kurs og kompetanseheving

Vi har gjort en rekke aktiviteter for å øke kunnskapen om immaterielle rettigheter i næringslivet. Gjennom konferanser, kurs, foredrag og samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet, har vi nådd ut til store deler av landet. Kundeundersøkelsene viser at dette blir godt mottatt og er nyttig for deltakerne. Eksempelvis sier 94 % av kursdeltakerne at de fikk bruk for kunnskapen fra kurset.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: