Foto: iStock

Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

(12. mai 2020): Har du overtatt eierskapet til et patent, fått en avtalelisens eller fått pant i patent eller patentsøknad? Da bør du registrere dette i registrene våre.

Oversikt over innhold på siden

Hvorfor er det viktig å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre?

Selv om du var den første som fikk overdratt et patent eller et registrert varemerke, eller fikk pantsatt eller stiftet en lisensavtale i en slik rettighet, betyr ikke dette nødvendigvis at din rett vil gå foran hvis det senere skulle oppstå en rettighetskollisjon. Med «kollisjon» mener vi tilfeller der det er etablert konkurrerende, uforenlige rettigheter. Registrerer du rettigheten din i Patentstyrets registre, står du sterkere enn om du ikke gjør det.

Kollisjoner mellom rettigheter kan oppstå på flere ulike måter. En patenthaver eller varemerkeinnehaver kan for eksempel ha gitt to kolliderende, eksklusive lisenser til det samme patentet eller varemerket. Andre ganger kan innehaveren gå konkurs, eller kreditorene til innehaveren kan ønske å ta utlegg i patent- eller varemerkerettigheten.

Hvis en varemerkeinnehaver eller patenthaver har gitt eksklusive lisenser til flere ulike personer som ikke vet om hverandre, kan det oppstå spørsmål om hvem som egentlig har lisensrettighetene til varemerket eller patentet.

Har du fått en lisens til et varemerke eller patent fra et selskap som senere går konkurs, vil varemerket eller patentet som utgangspunkt inngå i konkursboet. Er ikke lisensen registrert i våre registre, kan en mulig konsekvens bli at konkursboet ikke trenger å ta hensyn til lisensen. Det er altså en risiko for at du kan miste rettigheten din.

Det er derfor viktig å registrere rettigheter du får så raskt som mulig i registrene våre.

Patentstyret registrerer ikke pant, lisenser eller overdragelser på eget initiativ. Det er altså den enkeltes ansvar å melde rettighetsforhold inn til oss, slik at vi kan føre det inn i registrene våre.

Rettigheter knyttet til patenter og varemerker: Hovedregel om «førstemann til å registrere»

1. juli 2015 ble patentloven endret slik at det ble mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser særskilt (tidligere var det bare mulighet til å pantsette dette som del av såkalt driftstilbehørspant).
Les mer om hva særskilt pantsettelse av patentrettigheter innebærer

En tilsvarende endring i varemerkeloven trådte i kraft 1. mars 2023. Registrerte og registreringssøkte varemerker, samt lisenser til slike rettigheter, kan nå også særskilt pantsettes. Les mer om hva særskilt pantsettelse av varemerkerettigheter innebærer.

Samtidig med endringene kom det inn kollisjonsregler i lovene. Reglene slår blant annet fast at ved kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av en patent- eller varemerkerett, stiftelse og overdragelse av avtalelisens, pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-11, og utlegg og arrest, går som hovedregel en rettighet som er krevd registrert i Patentstyrets registre foran rettigheter som ikke er krevd registrert samme dag eller tidligere.

Flere krav om registrering som er mottatt hos Patentstyret samme dag, er likestilt. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettigheter. Er flere utleggsforretninger og arrestforretninger mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran.

For at en rett som er stiftet ved avtale, skal kunne stå seg overfor konkurs, er hovedregelen at rettigheten må være registrert i Patentstyrets registre senest dagen før konkurs åpnes for at rettigheten skal kunne stå seg.

At rettigheter går tapt etter kollisjon, kalles på jusspråk for «ekstinksjon». Dette innebærer at du mister rettigheter uten at du har samtykket til det.

Ved registrering i Patentstyrets registre kan du oppnå det som kalles for «rettsvern» – vern mot ekstinksjon.

Kollisjonsreglene i patentloven gjelder bare for rettigheter som ble stiftet 1. juli 2015 eller senere og kollisjonsreglene i varemerkeloven gjelder bare for rettigheter som ble stiftet 1. mars 2023 eller senere.

Kravet til god tro

Når en nyere, frivillig etablert rettighet knyttet til et patent eller varemerke blir krevd registrert hos oss før en eldre rettighet (rettighet som ble stiftet tidligere), følger det av regelen om «førstemann til å registrere» at den nyere rettigheten vil gå foran den eldre. Dette gjelder likevel bare dersom innehaveren av den nyere rettigheten ikke kjente eller burde kjenne til den eldre rettigheten. Dette omtales som kravet til «god tro».

Vi kan se kravet om god tro som en forutsetning for at hovedregelen om «først til å registrere» skal gjelde.

Kravet i patentloven og varemerkeloven om god tro for nyere rettigheter gjelder bare ved frivillig etablerte rettigheter. Som utgangspunkt gjelder kravet altså ikke ved utlegg, arrest eller konkurs. Noe annet kan imidlertid gjelde etter andre regler/avtaler (se for eksempel dekningsloven § 5-9).

Finnes det tilsvarende kollisjonsregler for design?

Frivillig overdragelse av en designregistrering eller utstedelse av lisens​ som er blitt innmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran overdragelse eller utstedelse av lisens som ikke er eller først senere blir innmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved innmeldelsen var i god tro. Denne regelen gjelder bare for rettigheter som er stiftet 1. juli 2015 eller senere.

Det er ikke mulig å pantsette design særskilt.

Gir registrering av overdragelser, pant og lisenser i Patentstyrets registre mer omfattende rettigheter enn du hadde fra før?

Som nevnt ovenfor vil registrering kunne gi deg såkalt rettsvern, altså beskyttelse mot senere rettighetskollisjoner. Utover dette gir ikke registrering større rettigheter enn du hadde i utgangspunktet; vi sier ofte at det «underliggende rettsforholdet» er avgjørende. Hvis du for eksempel har fått lisens til salg av et patentert produkt i Oslo, vil ikke registrering av denne lisensen gi deg rett til salg i resten av landet.

Den som krever en rettighet registrert i registrene våre, har også ansvaret for at den underliggende rettigheten er gyldig, og for at nødvendige opplysninger og/eller dokumentasjon sendes inn slik at man faktisk oppnår rettsvern ved registrering. Patentstyret har i utgangspunktet ingen undersøkelsesplikt og legger normalt til grunn opplysningene og/eller dokumentasjonen vi mottar fra innsenderen.

Rettighetstyper som kan få rettsvern ved registrering hos Patentstyret

Du kan registrere følgende typer rettigheter i Patentstyrets registre:

  • overdragelse av designregistrering, patent/patentsøknad og registrert varemerke/varemerkesøknad
  • overdragelse av supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (SPC)
  • lisens i design-, varemerke- og patentrettigheter
  • pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-11 og overdragelse og frempantsettelse av slik pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-11
  • utlegg i design-, varemerke- og patentrettigheter
  • arrest i design-, varemerke- og patentrettigheter

Hvem kan registrere slike rettigheter?

Som hovedregel registrerer Patentstyret rettigheter som nevnt ovenfor etter krav fra en av partene i avtaleforholdet.

For utlegg og arrest er det kun namsmyndigheten som kan kreve registrering hos oss.

Slik registrerer du rettighetene dine

Du registrerer rettighetene dine hos oss ved å bruke skjemaene nevnt i lenkene nedenfor om overdragelser, lisenser og pant.

Skjemaer i PDF-format sender du som korrespondanse i Altinn. Hvis du ikke kan bruke Altinn, kan du sende skjemaet via e-post til post@patentstyret.no eller via brevpost til Patentstyret, Postboks 4863 Nydalen, 0422 Oslo.

Krav om registrering som sendes inn eller leveres i papirformat og kommer inn til Patentstyret innen kl. 14.00 en virkedag, innføres i registeret under den datoen kravet er kommet inn. Hvis kontortiden er slutt før kl. 14.00, må kravet være kommet inn innen kontortidens slutt for at det skal innføres i registeret under denne datoen. Krav som kommer inn senere enn nevnt ovenfor, innføres under neste virkedag.

Overdragelser og lisenser: skjemaer, veiledning og praktisk informasjon. Registrering av overdragelser og lisenser er gratis.

Pant: skjemaer, veiledning og praktisk informasjon. Her finner du også priser for registrering av pant.

Slik ser du hvilke rettigheter som allerede er registrert

Vil du undersøke om det allerede er registrert pant eller lisenser på et patent, eller hvem som står oppført som innehaver av et varemerke? Da kan du bruke søketjenesten vår.

Når du har søkt opp og funnet rettigheten du ønsker å undersøke, vil du ved å følge oversikten på venstre side i nettleseren kunne finne den relevante informasjonen.

Har du behov for profesjonell rådgivning?

Hvordan immaterielle rettigheter står seg ved en rettighetskollisjon, for eksempel i en konkurs, kan reise flere og komplekse spørsmål.

I denne artikkelen har vi sagt noe om utgangspunktene og hovedreglene. Vi har ikke tatt for oss alle nyanser eller unntak, og vi har heller ikke gått inn på hvordan for eksempel avtaler, andre rettsregler eller andre forhold kan påvirke resultatet.

Mange synes derfor at det er nyttig å søke råd fra en profesjonell rådgiver som har kunnskap om immaterialrett og konkurs. Patentstyret har i samarbeid med Innovasjon Norge laget nettsiden IPR-hjelp.no, hvor du blant annet kan finne en oversikt over rådgivere som jobber med immaterielle rettigheter. Rådgiverne kan gi deg råd om hva du bør foreta deg i din konkrete sak.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00 hvis det er noe du lurer på. Vi svarer gjerne på spørsmål om regelverket knyttet til immaterielle rettigheter og hvordan dine rettigheter kan registreres i registrene våre.  

Relevant regelverk

Lenkene åpnes i Lovdata.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: