Brette papir - ideer til verdiskaping
Foto: iStock

Utredning om immaterielle rettigheters potensiale for verdiskaping

(14. januar 2020): Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken effekt immaterielle rettigheter har på verdiskaping i norsk næringsliv og hvordan dette kan virke inn på NFDs politikkutvikling. NFD vil derfor gjennomføre et prosjekt for å utrede dette nærmere.

Fra tidligere foreligger det tre stortingsmeldinger som trekker frem viktigheten av god håndtering av immaterielle verdier:

  1. Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar
  2. Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende
  3. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester.

NFD ønsker at den nye utredningen skal gi svar på følgende:

  • Sammenhengen mellom hvordan immaterielle verdier sikres og verdiskaping i Norge
  • I hvilken grad det foreligger barrierer for bruk av immaterielle rettigheter i Norge, og i så fall i hvilket omfang
  • En oppdatert oversikt over behov for kompetanse/veiledningstiltak innenfor helsenæringen, og i utdanning om immaterielle rettigheter og verdier innenfor høyere utdanning
  • Styrker, svakheter og eventuelle behov for forbedringer/politikkutvikling på feltet. 

Tilbudsfristen for leverandører av prosjektet var 16. desember i fjor. NFD planlegger kontraktsinngåelse i uke 4. Prosjektet skal levere en rapport og gjennomføre et seminar innen 15. mars 2020. Vi ser for oss at flere oppgaver som følger av dette arbeidet kan bli lagt til Patentstyret.

Det blir spennende å se hvilken ny kunnskap denne utredningen vil gi alle oss som jobber med immaterielle verdier og hvordan vi kan dele resultatene med norsk næringsliv.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: