Foto: iStockphoto

Varemerker ved konkurs og pantsetting av varemerkerettigheter

(8. juni 2020 - denne siden er oppdatert 28. februar 2023): I forbindelse med gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv, blir det lov- og forskriftsendringer som påvirker varemerker ved konkurs og pantsetting av varemerkerettigheter. Endringene trer i kraft 1. mars 2023.

Regler som gjelder frem til 1. mars 2023 

Frem til 1. mars er reglene slik at innarbeidede og registrerte varemerker, i tillegg til «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, kun kan pantsettes som en del av det generelle driftstilbehøret til et selskap. Driftstilbehørspantet omfatter likevel ikke varemerker som utelukkende utnyttes eller er bestemt å utnyttes gjennom overdragelse eller lisensiering.

Varemerkeloven § 55 slår videre fast at en varemerkerett ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshavere. Dette betyr at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan ta utlegg i varemerkerettigheter. Ved konkurs slår imidlertid dekningsloven § 2-2 fast at varemerker går inn i generalbeslaget på lik linje med alle andre omsettelige formuesgoder som tilhører innehaveren.

Endringer fra 2023 - gjennomføring av nytt varemerkedirektiv

Fra 1. mars 2023 kan varemerker registrert i Norge, og lisenser til slike merker, samt søknader om varemerkeregistrering, også pantsettes særskilt.
Les mer om pant i varemerkerettigheter

Fra 1. mars 2023 oppheves også forbudet mot utlegg og arrest i varemerkeloven § 55 for registrerte varemerker og varemerkesøknader. Forbudet videreføres imidlertid for innarbeidede merker. Opphevingen av forbudet innebærer at bestemmelsene om utlegg i panteloven § 5-9 vil gjelde for registrerte varemerker (merk at der det registrerte varemerket også er innarbeidet for andre varer og/eller tjenester enn det registreringen omfatter, vil utlegget også omfatte dette).

Med lovendringen skal pant i varemerkerettigheter, kunne anmerkes i varemerkeregisteret, jf. ny § 56a i varemerkeloven.

Kollisjonsregler

Varemerkeloven har før 1. mars 2023 ingen regler om hvilken rett som går foran ved kollisjon mellom frivillige rettsstiftelser eller kollisjoner med kreditorer. Siden det åpnes for enkeltstående pantsettelser av varemerker, samt utlegg og arrest, og at disse skal kunne anmerkes i varemerkeregisteret, innføres en ny 56a i varemerkeloven om kollisjonsregler for visse rettsstiftelser. Kollisjonsreglene utformes etter mønster av tilsvarende kollisjonstilfeller i patentloven § 44 a. Særskilt pant får rettsvern både overfor frivillige erverv og kreditorbeslag (utlegg og konkurs) ved registrering av panteretten i varemerkeregisteret. Er det flere som registrerer rettserverv samme dag, vil disse være likestilt. Merk her likevel at utlegg og arrest går foran andre rettserverv i en slik situasjon.

Registrering av rettserverv er viktig, da kreditorer ikke trenger å respektere eldre pantsettelser som ikke er registrert når han får sitt utlegg registrert eller konkurs åpner.

Når det gjelder forholdet til driftstilbehørspant, vil en særskilt panterett som kreves anmerket i varemerkeregisteret gå foran et eldre driftstilbehørspant som ikke er eller først senere er krevd anmerket i Løsøreregisteret, forutsatt at innehaveren var i god tro da den særskilte panteretten ble krevd anmerket.

Merk imidlertid at ved konflikt mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehørspant som omfatter et varemerke som er særskilt pantsatt, vil det særskilte pantet alltid gå foran driftstilbehørspantet uavhengig av om den særskilte panteretten er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke. Dette er samme løsning som etter patentloven § 44 a.

Relevant regelverk (lenker til Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: