Penn og iPad
Foto: iStockphoto

Patentstyret blir tilsynsmyndighet

(22. juni 2021): Etter en ny lov som trer i kraft 1. juli blir Patentstyret tilsynsmyndighet for rettighetsorganisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett. Eksempler på slike organisasjoner er TONO og Kopinor, som forvalter opphavsrett og nærstående rettigheter på rettighetshavernes vegne.

Loven gjennomfører EU-direktiv

«Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.» gjennomfører EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) og skal sikre at den kollektive forvaltningen skjer på en effektiv, betryggende og åpen måte.

Hvilke oppgaver skal Patentstyret utføre?

Som tilsynsmyndighet skal Patentstyret sørge for at lovens bestemmelser overholdes av forvaltningsorganisasjonene. Vi har hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Vi skal også behandle klager fra aktører som mener at regelverket ikke er overholdt. Medietilsynet er utpekt som klageorgan for slike klager.

I tillegg er det registreringsplikt for aktører som driver aktivitet omfattet av tilsynet, og Patentstyret skal føre offentlig register.

Også i Finland og Sverige er tilsvarende tilsynsoppgaver lagt til patentverket.

Mer informasjon

Mer informasjon om tilsynets oppgaver.

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. (NB: trer i kraft 1. juli 2021)

Lovproposisjonen (Prop. 53 L (2020–2021))

EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: