EU-flagg
Foto: iStockphoto

EUs enhetspatent og enhetsdomstol nærmer seg

(17. januar 2022): EUs enhetspatent og enhetsdomstol nærmer seg etter mange forsinkelser, blant annet på grunn av brexit og to saker i den tyske grunnlovsdomstolen. Det forventes at ordningen trer i kraft fra høsten 2022.

Hva er et enhetspatent?

Et enhetspatent vil gjøre det mulig å få patentbeskyttelse i de EU-landene som er med i ordningen, ved å sende inn én enkelt forespørsel til Det europeiske patentverket (EPO). Enhetspatentet innebærer at patentsøknaden behandles som vanlig av EPO, det vil si at ingenting vil endre seg i fasen før tildeling. Etter at et europeisk patent er gitt, vil patentinnehaveren kunne kreve enhetseffekt for patentet fra det tidspunktet ordningen trer i kraft. Dette betyr at patentet vil gjelde i de landene som er med i ordningen, i første omgang 17 EU-medlemmer.

Alle som får meddelt europeisk patent kan søke

Alle som får meddelt europeisk patent, uavhengig av hvilket land patenthaver kommer fra, kan kreve enhetseffekt. Enhetspatent vil gjelde parallelt med dagens system, men patenthaver må velge enten enhetspatent eller nasjonalt patent.

Patenthaver må velge enhetspatent innen en måned etter at patent er meddelt i European Patent Bulletin. Denne fristen kan ikke forlenges, men det finnes mulighet for oppreisning.

Årsavgiftene for et enhetspatent tilsvarer betaling av årsavgifter i fire EPO-medlemsland. Du betaler den samlede årsavgiften til EPO.  EPO forvalter registeret.

Europeiske patenter som allerede er validerte kan ikke omgjøres til enhetspatenter.

Ordningen vil tre i kraft

Ordningen vil tre i kraft når Tyskland ratifiserer avtalen, nærmere bestemt  den første dagen i den fjerde måneden etter at dokumentene er deponert i Brussel. Altså, hvis deponeringen skjer 20. mai 2022, vil domstolsordningen (UPC, Unitary Patent Court) og enhetspatentet (UP, unitary patent) tre i kraft fra 1. september 2022.

Hvilke land er med i ordningen?

I første omgang omfatter ordningen 17 EU-medlemmer: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenia, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Enhetsdomstolen

Både inngrep og gyldighet hører under Enhetsdomstolen. Domstolen har myndighet i alle land som er omfattet av ordningen. Domstolssystemet, Unitary Patent Court (UPC), består av en førsteinstansdomstol, en ankedomstol og et register. Lovtolkingsspørsmål kan prøves av EU-domstolen. Setet for førsteinstansdomstolen blir Paris, med avdeling i München og flere lokale og regionale avdelinger. Ankedomstolen skal ligge i Luxembourg.

Mer informasjon på nettsidene til EPO:

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: