Kalender med pin.
Foto: iStock

Absolutt frist for å få en sak behandlet til tross for fristoversittelse er nå seks måneder

( 20. juni 2023): Ved lovendringene i varemerkeloven som trådte i kraft 1. mars 2023 ble den absolutte fristen for å få en sak behandlet til tross for fristoversittelse utvidet fra fire til seks måneder. Se varemerkeloven § 80.

Når det gjelder internasjonale registreringer som er delvis endelig henlagt eller delvis avslått ved formell avgjørelse, tok Patentstyret tidligere hensyn til den absolutte fristen. Vi ventet med å gi den internasjonale registreringen delvis virkning i Norge for del delen av varefortegnelsen som ikke var omfattet av henleggelsen eller avslaget, til den absolutte fristen var utløpt.

Patentstyret har besluttet at vi ikke lenger venter til etter utløpet av den absolutte fristen i varemerkeloven § 80 med å gi den internasjonale registreringen delvis virkning i Norge. Dette betyr at Patentstyret gir slike internasjonale registreringer delvis virkning i Norge så fort gjenopptagelsesfristen eller klagefristen er utløpt. Dette forutsetter naturligvis at behandlingen av saken ikke blir gjenopptatt eller at det ikke kommer inn klage på avgjørelsen.

Bakgrunnen for endringen er at det ikke skal ta uforholdsmessig lang tid før innehaver får vern i Norge for de varene og tjenestene som merket ikke er endelig henlagt for eller som ikke er omfattet av avslaget. Patentstyret mottar svært få krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse i slike saker. Dersom det senere skulle komme inn et krav om å likevel få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelse etter varemerkeloven § 80, har Patentstyret regler og rutiner som håndterer dette, til tross for at den internasjonale registreringen allerede er gitt delvis virkning i Norge.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: