R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Endringer i betalingsavgifter for varemerke – fra tre klasser til én

(17. januar 2023): I forbindelse med gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv, tas det sikte på endringer i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Endringene trer i kraft 1. mars 2023.

Fra tre til én vare- og tjenesteklasse

I dag omfatter søknadsgebyr og fornyelsesavgift for varemerker og fellesmerker tre vare- eller tjenesteklasser, og deretter gjelder det et tilleggsgebyr/-avgift per ekstra vare-/tjenesteklasse, se betalingsforskriften §§ 9 og 14. Dette skal endres til at søknadsgebyret og fornyelsesavgiften bare skal omfatte én vare-/tjenesteklasse, og så gjelder det tilleggsgebyr/avgift per ekstra klasse utover én. Vi vil også justere prisene på forundersøkelser tilsvarende.

Per dags dato er ikke endringene vedtatt, men Patentstyret forbereder seg på at endringene vil tre i kraft. Vi viser til Justisdepartementets uttalelse i Prop.43 LS (2019-2020) punkt 14.1.5:

«(…) Det tas sikte på å endre forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter slik at det for nasjonale varemerkesøknader og fornyelser skal betales gebyr for hver ekstra klasse utover én. Dette vil gi en ønskelig harmonisering med ordningen for EU-varemerker i EUIPO, og nasjonale varemerker i Danmark og Sverige.»

Ingen endringer i avgifts- og gebyrsatsene, men prisjustering for forundersøkelser

Det er ikke planlagt noen endringer i avgifts- og gebyrsatsene. Dette betyr at satsene som i dag står i betalingsforskriften §§ 9 og 14 trolig fortsatt vil gjelde. Når det gjelder forundersøkelser, vil Patentstyret imidlertid gjøre en prisjustering. Dette vil fremgå av Patentstyrets prisliste. 

For søkte og registrerte merker med beskyttelse i mer enn én vare- og tjenesteklasse, innebærer dette at det samlede gebyret/avgiften for registrering/fornyelse blir høyere enn tidligere. Formålet med endringen er å unngå at noen søker eller opprettholder beskyttelse for varemerket i flere klasser enn det blir eller skal bli brukt for («clogging» av systemet). 

Betalingstidspunkt er avgjørende

Betalinger som er gjennomført før endringene trer i kraft, følger nåværende system. For betalinger som skjer etter dette tidspunktet, er det de nye reglene som gjelder. Det er dermed betalingstidspunktet som er avgjørende for om det er de nye eller de gamle reglene som gjelder, ikke søknadens inndag eller registreringens utløpsdato.

Oppdatering av prislister

Vi vil gi nærmere informasjon og oppdatere prislisten for registrering/fornyelse, samt forundersøkelser så snart endringene er endelig vedtatt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: