Endringer i patentloven i kraft fra 1. februar

(28. februar 2023): Lov om endringer i patentloven trådte i kraft 1. februar 2023. Beskyttelse ved eksport til tredjeland mv. er unntatt.

De konkrete endringene i lov om patenter (patentloven) finnes her

Endringene innebærer to unntak fra sertifikatbeskyttelsen. Det første unntaket gjelder produksjon av legemidler for eksport til tredjeland utenfor EØS. I tillegg innføres det et unntak for produksjon og lagring i EØS de siste seks månedene av sertifikatets gyldighetstid, med sikte på salg i EØS etter at sertifikatet er utløpt.

Melding om planlagt lagring eller produksjon etter patentloven § 62 a sjette ledd skal sendes til Patentstyret og innehaver. Vi må motta meldingen senest tre måneder før produksjonsstart, eller tre måneder før en handling knyttet til produksjonen utføres (for eksempel import av et virkestoff som skal benyttes), avhengig av hva som skjer først.

Meldingen skal inneholde følgende:

  • informasjon om produsenten
  • formålet med produksjonen
  • nummeret på det supplerende beskyttelsessertifikatet
  • hvilke land produksjon og lagring vil skje i og hvor den første tilknyttede handlingen skjer
  • for fremstilling til eksport: referansenummeret på markedsføringstillatelsen i det aktuelle tredjelandet så snart denne er offentlig tilgjengelig

Vi vil fakturere gebyr for mottatt melding. Gebyret er på kr. 1000, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 42 fjerde ledd. Dersom fakturaen ikke blir betalt, vil vi anse meldingen som ikke mottatt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: