Foto: DOGA og Sverre Chr. Jarild

Design og arkitektur Norge

Samarbeidsavtalen mellom Design og Arkitektur Norge og Patentstyret er undertegnet 1. desember 2015.

Lenke til nettstedet: doga.no

Bakgrunn

Design og arkitektur Norge (DOGA) og Patentstyret har et felles mål om økt strategisk bruk av immaterielle rettigheter og verdier. De to organisasjonene vil samarbeide om å nå dette målet og vil også koordinere og forankre samarbeidet med andre offentlige aktører, slik at den samlede innsatsen får optimal effekt.

Immaterielle rettigheter (IPR) er et av de viktigste strategiske virkemidlene for å beskytte innovatører mot illojal etterligning og kopiering, og for å erobre og befeste nye markeder. IPR bidrar til styrket konkurranseevne og derved økonomisk gevinst. Design er et strategisk innovasjonsverktøy som gjør det mulig å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv.

Design og arkitektur Norge (DOGA) skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur fra et næringsmessig og et samfunns­messig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og i tillegg stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. DOGA skal være en førende kompetanse- og formidlingsorganisasjon innenfor design, arkitektur og byutvikling på interna­sjonalt nivå, og en viktig medspiller for myndigheter, forvaltning og næringsliv.

Patentstyret skal fremme innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn, både i rollen som nasjonal immaterialrettsmyndighet og som veileder og kunnskapsleverandør.

I dette legger vi at Patentstyret skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til vår rolle som myndighetsorgan. Patentstyret skal være en sentral statlig aktør innen innovasjon og verdiskaping i Norge.

Formålet med avtalen er todelt:

  • Patentstyret og DOGA ønsker å gi et helhetlig tilbud til kunder i næringslivet. Målet med samarbeidet er å gi kundene et mer oversiktlig tilbud og få et bedre samlet resultat av den offentlige innsatsen.
  • Patentstyret og DOGA har begge som mål å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv. Samarbeidet er også sentralt for at partene i fellesskap kan bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft i norske virksomheter som har behov for kompetanse om design og arkitektur.

Gjensidige forpliktelser

Detaljer om tiltak avtales i årlige samarbeidsmøter og nedfelles i en aktivitetsplan. Partene forplikter seg til å vise initiativ til fellestiltak og stille nødvendige ressurser til rådighet for planlagte aktiviteter.

I partenes kontakt med næringslivet og andre interessenter skal man informere om viktigheten av hverandres tjenester og anbefale disse. Patentstyret og DOGA forplikter seg til å samarbeide der det er hensiktsmessig ved planlegging og gjennomføring av informasjonskampanjer. Patentstyret og DOGA skal ha informasjon om og lenke til hverandre på sine respektive nettsider.

Rapportering, avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge ingen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør.

Det lages hvert år en aktivitetsplan for det kommende året, normalt sett i november. I aktivitetsplanen avklares innhold og omfang av felles aktiviteter, samt hvem som er operativt ansvarlig. Et samarbeidsteam fra DOGA og Patentstyret møtes for å evaluere samarbeidet før en ny aktivitetsplan utarbeides. Patentstyret er ansvarlig for å innkalle partene til disse møtene.

I Patentstyrets og DOGAs årsrapporter til NFD skal det opplyses om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Oslo, 1. desember 2015. 

Design og arkitektur Norge: Anne Lisæth Schøyen, arbeidende styreleder
Patentstyret: Per A. Foss, direktør

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: