Innovasjon Norge

Samarbeidsavtalen mellom Innovasjon Norge og Patentstyret er undertegnet 25. august 2010.

Lenke til nettstedet: www.innovasjonnorge.no

1. Bakgrunn

Immaterielle rettigheter (IPR) er ett av de viktigste strategiske virkemidlene for å sikre innovatører mot illojal etterlikning og kopiering, og for å erobre og befeste nye markeder. IPR bidrar til å sikre konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst.

Innovasjon Norge og Patentstyret har felles ambisjon og mål om økt strategisk bruk av immaterielle rettigheter generelt og industrielle rettigheter spesielt, med spesielt fokus på små- og mellomstore bedrifter (SMB). Dette arbeidet må også koordineres og forankres med andre offentlige aktører slik at den samlede innsatsen får optimal effekt.

2. Formål

Formålet med avtalen er todelt.

 • Patentstyret og Innovasjon Norge ønsker å fremstå som samordnede aktører med et helhetlig tilbud til kundene. Målet er å dekke behovet for IPR-tjenester på en effektiv måte som gir merverdi til bedriftene. Det er intensjonen å inkludere øvrige virkemiddelaktører i de tiltakene hvor det er naturlig.
 • Kunnskapen om IPR er fortsatt for lav blant norske SMB’er. Patentstyret og Innovasjon Norge har derfor som mål om å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv, særlig rettet mot SMBene. Nettverksbyggingen med strategiske samarbeidsparter er også sentral slik at vi i fellesskap kan bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft i norske virksomheter.

3. Samarbeidspartenes roller

Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter innen området industrielle rettigheter. Ved siden av behandling av søknader om patent og registrering av varemerke og design, omfatter denne rollen også oppgaven med å øke kunnskapen og kompetansen om industrielle rettigheter i norsk næringsliv, slik at bedriftene kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i samfunnet. Kunnskapsspredningen skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt med den enkelte kunde, ofte i samarbeid med andre aktører i det offentlige virkemiddelapparatet.

Et viktig tilbud er også ulike typer forundersøkelser. Her skaffes kunder oversikt over teknologiens stilling på oppgitte områder, det gis forhåndsvurderinger av ideer til patenter, varemerker og design.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har til formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Målet er å utløse bærekraftig innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser, som nås gjennom tre utvalgte arbeidsområder; entreprenørskap, vekst i bedrifter og innovasjonsmiljøer.

Innovasjon Norge tilbyr norske SMBer råd om beskyttelse og kommersiell utnyttelse av bedriftens immaterielle verdier. Målet med IPR-arbeidet i Innovasjon Norge er å øke bedriftenes kunnskap om og bruk av IPR som strategisk verktøy for å lykkes i et internasjonalt marked.

4. Samarbeidsområder og partenes forpliktelser etter samarbeidsavtalen

 1. Øke kunnskapen og kompetansen om IPR i næringslivet generelt og industrielle rettigheter spesielt. For å oppnå full effekt av innsatsen innenfor dette samarbeidsområdet, er det viktig å samordne aktiviteter med andre aktører i virkemiddelapparatet og relevante bransjeorganisasjoner.
 2. Samordne eksisterende tjenester og eventuelt utvikle og implementere nye tjenester som gir et mer helhetlig tilbud til felles kunder i nyskapingsprosjekter.

Patentstyrets oppgaver

 • Tilby omforent opplæring og faglig oppdatering innenfor Patentstyrets tjenester og industrielt rettsvern til Innovasjon Norge.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om industrielt rettsvern som er tilpasset Innovasjon Norges målgrupper og virkemidler.
 • Ansvar for tiltak/aktiviteter/prosjekter i tråd med årlige samarbeidsplaner følger som vedlegg til avtalen.
 • Informere om og anbefale hverandres tjenester der det er formålstjenlig.

Innovasjon Norges oppgaver

 • Tilby omforent opplæring og faglig oppdatering innenfor Innovasjon Norges tjenester og kommersiell utnyttelse av IPR til Patentstyret.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om innovasjon og kommersiell utnyttelse av IPR som er tilpasset Patentstyrets målgrupper og virkemidler.
 • Ansvar for tiltak/aktiviteter/prosjekter i tråd med årlige samarbeidsplaner følger som vedlegg til avtalen.
 • Informere om og anbefale hverandres tjenester der det er formålstjenlig.

Gjensidige forpliktelser for begge partene

 • Én gang pr. år utarbeides en felles aktivitetsplan for det kommende året som legges ved avtalen. I aktivitetsplanen avklares innhold og omfang av omforente aktiviteter i aktivitetsplanen angis kontaktpersoner i hhv. Patentstyret og Innovasjon Norge.
 • Denne overordnede rammeavtalen skal kunne danne basis for konkret prosjektsamarbeid ut fra løpende prioriteringer.
 • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse/styrende organer.
 • I partenes kontakt med kunder skal man informere om hverandres tjenestetilbud.

5. Rapportering, avtalens varighet

Avtalen løper inntil videre, så lenge ingen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det lages hvert år en aktivitetsplan for det kommende året, normalt gjøres dette i november. I tillegg legges det opp til årlige evalueringsmøter på ledelsesnivå før aktivitetsplanen utarbeides. Patentstyret er ansvarlig for å innkalle partene til disse møtene.

Rammeavtale om bruk av Patentstyrets kurs og forundersøkelser inngår ikke som en del av samarbeidsavtalen.

I Patentstyrets og Innovasjon Norges årsrapportering til NHD skal det opplyses om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Oslo, 25. august 2010

Patentstyret: Direktør Jørgen Smith
Innovasjon Norge: Adm. direktør Gunn Ovesen

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: