Ungt Entreprenørskap

Avtalen mellom Ungt Entreprenørskap og Patentstyret har som mål å utvikle kurs og ressurser for studenter og forelesere i høyere utdanning i skoleåret 2021/2022, og å opprette dialog om andre samarbeidsmuligheter/felles søknader.

 

Samarbeidspartene

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner.

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter. Patentstyret tildeler rettigheter og behandler søknader om patent, varemerker og design, og jobber for å øke kompetansen om immaterielle rettigheter i norsk næringsliv og samfunnet forøvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og styrke sin konkurranseevne gjennom IPR, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.

 • Aktuelle samarbeidsområder for Patentstyret og UE:
  Kurs og informasjon for studenter om hvordan de kan beskytte ideer, og annet holdningsskapende arbeid.
 • Bygge kjennskap til Patentstyret ovenfor studenter.
 • Mulighet for videre samarbeid på felles søknader, politisk arbeid og på veien videre for unge innovatører.

Mål og målgrupper:
Hovedmålet er å øke studenters kjennskap til og kunnskap om Patentstyret generelt med utgangspunkt i hvordan en idé kan beskyttes og hvorfor dette er viktig. Dette for å gi de unge kompetanse til selv å drive med
innovasjon. Arbeidet baseres på Patentstyrets råd og ekspertise og UEs pedagogiske praksis. Samarbeidet er begynnelsen av et eventuelt utvidet samarbeid på fellessøknader. Målgruppen er i første omgang studenter i
høyere utdanning/ fagskoler. Disse gruppene ønsker vi også å nå ved å lage innhold som er nyttig også for forelesere.

Prosjektperiode:
Utvikling og pilotering skoleåret 2021/22

Delmål 1: Utvikling, tilbud og gjennomføring av kurs/ressurser for studenter og deres forelesere
Delmål 2: Dialog om andre samarbeidsmuligheter/felles søknader
 
Delmål 1: Kurs/ressurser for studenter
Utvikling av kurs/ressurser for studenter med tema beskyttelse av ideer og immaterielle rettigheter. Ressursene utvikles basert på Patentstyrets faglige ekspertise og informasjon og UEs pedagogiske praksis og kjennskap til utdanningssystemet. Kurs og ressurser skal tilpasses målgruppens nivå og behov for informasjon. Det er viktig å synligjøre hvor informasjon kan hentes når det eventuelt er behov for det. Utviklingsarbeidet skal også ta hensyn til sekundærmålgruppene lærere og foreleser. Deres rolle som formidlere av informasjon, er avgjørende for å nå hovedmålgruppen.

Delmål 2: Dialog om muligheter for videre samarbeid
Felles interesser åpner opp for dialog om andre samarbeidsmuligheter for Patentstyret og UE. I første omgang ser vi på muligheter for felles søknader for midler, også bygge vi opp en jevnlig kontakt mellom Patentstyret og Ungt Entreprenørskap for å behandle spørsmål fra UE deltakere rundt idé beskyttelse/copyright osv.

Evaluering og videreutvikling
Evaluering skal skje på slutten av avtaleperioden og også underveis i samarbeidet for å kunne vurdere effekten av samarbeidet og eventuelt justere retning. Evaluering kan skje både kvantitativt og kvalitativt hos
målgruppen. Evalueringen skal gi grunnlag for videreutvikling, justering og videreføring av samarbeidet.

 • UE sine bidrag:
  Koordinering og ledelse av utviklingsarbeid (kurs/ressurser)
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter rettet mot studenter og forelesere
 • Evaluering av planlagt aktivitet

Patentstyrets bidrag:

 • Kontaktperson Birte Løken er ansvarlig for løpende kontakt mot Ungt Entreprenørskap herunder oppfølging av avtalens delmål og generelt samarbeid. Hun koordinerer ressurser på vegne av Patentstyret knyttet til arbeidsgruppe for utvikling av kurs/ressurs og sørger for intern forankring og kommunikasjon av samarbeidsavtalen i Patentstyret.
  Økonomisk bidrag (se under)

Økonomi
Samarbeidspartner for UE i henhold til beskrivelsene over, medlemskap i UE Norge, tilgang på UEs aktuelle arrangementer (eks som jurymedlem på NM for Studentbedrift/Ungdomsbedrift). Ved større ambisjoner, eventuelt som resultat av dialog nevnt i delmål 2, avtales dette mellom partene. Eksterne kostnader knyttet til utvikling av kurs/ innhold i delmål 1, dekkes etter avtale av Patentstyret.

Pr år kr. 50. 000 + medlemskap kr 10.000.

Kontaktpersoner

 • Patentstyret: Birte Løken, telefon 95 18 45 57
 • Ungt Entreprenørskap: Michaela Tabacaru, telefon 41 85 58 30

Undertegnet av

På vegne av Ungt Entreprenørskap: Michaela Tabacaru

På vegne av Patentstyret: Elisabeth Mæland Fosse

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: