Norges forskningsråd

Samarbeidsavtalen mellom Norges forskningsråd og Patentstyret er undertegnet 2. mars 2012.

Lenke til nettstedet: www.forskningsradet.no/

Bakgrunn

Immaterielle rettigheter (IPR) er ett av de viktigste strategiske virkemidlene for å sikre utnyttelse av immaterielle verdier fra FoU-prosjekter. IPR bidrar til å sikre konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst.

Norges forskningsråd og Patentstyret har felles ambisjon og mål om økt strategisk bruk av immaterielle rettigheter, med særlig fokus på kunder i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette arbeidet må også koordineres og forankres med andre offentlige aktører, slik at den samlede innsatsen får optimal effekt.

Formål med avtalen

Formålet med avtalen er todelt.

 • Patentstyret og Norges forskningsråd ønsker å fremstå som samordnede aktører med et helhetlig tilbud til kundene. Målet er å dekke behovet for IPR-tjenester på en effektiv måte som gir merverdi ved at helhetstenkingen skal gi et bedre samlet resultat av den offentlige innsatsen. Det er intensjonen å inkludere øvrige virkemiddelaktører i de tiltakene hvor det er naturlig.
 • Kunnskapen om IPR er fortsatt for lav blant norske aktører. Patentstyret og Norges forskningsråd har derfor som mål å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv, ved universiteter, helseforetak, høyskoler og forskningsinstitutter, og bidra til at immaterielle verdier anvendes i bred forstand til samfunnets beste. Nettverksbyggingen med strategiske samarbeidsparter er også sentral slik at vi i fellesskap kan bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft.

Samarbeidspartenes roller

Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter innen området industrielle rettigheter. Ved siden av behandling av søknader om patent og registrering av varemerke og design, omfatter denne rollen også oppgaven med å øke kunnskapen og kompetansen om industrielle rettigheter i norsk næringsliv, slik at bedriftene kan sikre sine innovasjoner, investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i samfunnet. Kunnskapsspredningen skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt med den enkelte kunde, ofte i samarbeid med andre aktører i det offentlige virkemiddelapparatet.

Et viktig tilbud er også ulike typer forundersøkelser. Her skaffes kunder oversikt over teknologiens stilling på oppgitte områder, det gis forhåndsvurderinger av ideer til patenter, varemerker og design.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljøer med tilknytning til forskning og utvikling (FoU). Videre arbeider Forskningsrådet for et økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremme innovasjon, i samspill mellom forskningsmiljøene, næringslivet og den offentlige forvaltningen. Forskningsrådet skal identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettede finansieringsordninger skal Rådet bidra til å sette i verk nasjonale forskningspolitiske vedtak og understøtte innovasjon og verdiskaping. Andre viktige oppgaver er å fungere som møteplass mellom forskere og brukere av forskning og de som finansierer forskning og å bidra til internasjonalisering av norsk forskning.

Samarbeidsområder og oppgaver etter samarbeidsavtalen

 1. Øke kunnskapen og kompetansen om IPR og industrielle rettigheter spesielt i norsk næringsliv og forskningsmiljøer. For å oppnå full effekt av innsatsen innenfor dette samarbeidsområdet, er det viktig å samordne aktiviteter med andre aktører i virkemiddelapparatet og relevante bransjeorganisasjoner.
 2. Samordne eksisterende tjenester og eventuelt utvikle og implementere nye tjenester som gir et mer helhetlig tilbud til felles kunder i nyskapingsprosjekter

Patentstyrets oppgaver

 • Tilby og kvalitetssikre tjenester innenfor forundersøkelser.
 • Tilby tilpassede og kvalitetssikrede opplæringsprogrammer for større bevissthet og profesjonell opptreden innen industrielle rettigheter hos forskningsorganisasjoner og næringsliv.
 • Tilby omforent tilpasset opplæring og faglig oppdatering innenfor Patentstyrets tjenester til Norges forskningsråd.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om industrielt rettigheter som er tilpasset Norges forskningsråds målgrupper og virkemidler.
 • Ansvar for tiltak/aktiviteter/prosjekter i tråd med årlige samarbeidsplaner følger som vedlegg til denne avtale.

Norges forskningsråds oppgaver

 • Bidra til økt bevissthet og kunnskap om behovet for å beskytte de immaterielle verdier som skapes i innovasjonsprosjekter
 • Vurdere behovet for kvalitetssikring av aktuelle prosjekter det gis støtte til ved å få utført forundersøkelser hos Patentstyret eller andre tilbydere på markedet.
 • Stille krav om sikring av rettigheter i FoU-prosjekter.
 • Tilby omforent opplæring og faglig oppdatering om Norges forskningsråds tjenester og om prosjektenes bruk/utnyttelse av IPR til Patentstyret.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om forskning og innovasjon og utnyttelse/bruk av IPR som er tilpasset Patentstyrets målgrupper og virkemidler.
 • Ansvar for tiltak/aktiviteter/prosjekter i tråd med årlige samarbeidsplaner følger som vedlegg til avtalen.

Gjensidige forpliktelser for begge partene

 • En gang pr. år utarbeides en felles aktivitetsplan for det kommende året som legges ved denne avtale. I aktivitetsplanen avklares innhold og omfang av omforente aktiviteter i aktivitetsplanen, og angis kontaktpersoner i hhv. Patentstyret og Norges forskningsråd.
 • Denne overordnede rammeavtalen skal danne basis for konkret prosjektsamarbeid og utnyttelse av hverandres tjenester ut fra løpende prioriteringer.
 • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse/styrende organer.
 • I partenes kontakt med kunder skal man informere om hverandres tjenestetilbud.
 • Partene skal legge inn logo og link til hverandres nettsider på sine egne nettsider

Rapportering, avtalens varighet

Avtalen løper inntil videre, så lenge ingen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det lages hvert år en aktivitetsplan for det kommende året, normalt gjøres dette i november. I tillegg legges det opp til årlige evalueringsmøter på ledelsesnivå før aktivitetsplanen utarbeides. Patentstyret er ansvarlig for å innkalle partene til disse møtene.

Bruk av Patentstyrets kurs og forundersøkelser inngår ikke som en del av samarbeidsavtalen.

I Patentstyrets og Norges forskningsråds årsrapportering til NHD skal det opplyses om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

 

Oslo, 2. mars 2012

Norges forskningsråd: Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik
Patentstyret: Avdelingsdirektør  Otto Scharff

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: