NTNUs Entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret ønsker i fellesskap å styrke opplæringen blant studenter innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse, patenter og andre innovasjonsrettede områder. 
Logo for NTNUs Entreprenørskole

 

Besøk nettsidene til NTNUs Entreprenørskole 

Bakgrunn

NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret har som statlige aktører en felles målsetning om å bidra til innovasjon og økt verdiskaping. Vi ønsker i fellesskap å styrke opplæringen blant studenter innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse, patenter og andre innovasjonsrettede områder.

Immaterielle rettigheter (IPR) er et av de viktigste strategiske virkemidlene for å styrke konkurranseevne, erobre nye markeder og beskytte seg mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. IPR bidrar til sikring av konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst.

NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret har felles ambisjoner om å øke forståelsen for og kompetansen om immaterielle rettigheter generelt, og patenter, varemerker og design spesielt, med særlig fokus på innovasjonsarbeid og entreprenørskap.

Formålet med avtalen

NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret ønsker å samarbeide for å styrke opplærings- og kompetansetilbud til studenter, og tidligere studenter som jobber i Gründerbrakka etter avtale med SFU Engage. Begge gruppene omtales for enkelhets skyld som «studentene» nedenfor. Formålet med samarbeidet er å øke studentenes kompetanse om IPR, og å bidra til at studentene tilegner seg kunnskap så tidlig som mulig, om tiltak de bør gjøre for å sikre og bruke aktuell IPR. I tillegg vil Patentstyret bidra som mentorer for oppstartsbedriftene.

Samarbeidspartenes roller

Om NTNUs Entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskapsskole skal utdanne verdens beste forretningsutviklere. For å opprettholde en høy faglig standard og internasjonal relevans, vil Entreprenørskolen samarbeide med relevante aktører. NTNU skal bidra til «kunnskap for en bedre verden». NTNUs politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter skal stimulere til innovasjon samtidig som den skal bidra til å skape forutsigbare rammer for NTNUs ansatte, studenter og eksterne samarbeidsparter gjennom aktiv og kompetent bruk av IPR.

Om Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. I tillegg til behandling av søknader om patent og registrering av design og varemerker, omfatter denne rollen også et ansvar for å øke kompetansen om industrielle rettigheter i norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og konkurranseevne, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.  Kunnskaps- og informasjonsspredning skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt, samt gjennom samarbeid med andre aktører som NTNUs Entreprenørskole.

Samarbeidsområder og oppgaver etter samarbeidsavtalen

 1. Opplæring av studenter og evt. undervisningspersonale og administrativt ansatte etter behov og på forespørsel.
 2. Øke kunnskap om og kompetanse innen immaterielle rettigheter som fagområde, herunder om varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter, med fokus på studenters entreprenørskap og innovasjonsarbeid.
 3. Veiledning om patent-, varemerke- og designbeskyttelse, samt tilhørende søknadsprosesser.
 4. Veiledning fra Patentstyret:
  Patentstyret tilbyr gjennom denne avtalen en mentortjeneste hvor teknologi- og kunnskapsbedrifter etablert av studentene, kobles med kompetansepersoner i Patentstyret. Tilbudet gir oppstarts bedriften/studenten mulighet for veiledning og sparring med en erfaren mentor, slik at det blir lettere å ta fornuftige og strategiske valg rundt det å etablere rettigheter i form av patenter, varemerker og design.
  Mentorordningen består av at oppstartsbedriften, etablert av studenter får:
  Et 2 timers kostnadsfri innledende søk med en av Patentstyrets saksbehandlere for avklaringer av teknologi – digitalt enten via Teams, WebEx eller lignende (dialogsøk).
  En fast kontaktperson/mentor for veiledning og oppfølging i én-til-én-samtaler, inntil 4 timer i måneden. Mentorordningen evalueres og eventuelt justeres på bakgrunn av erfaringer og behov første gang juni 2021.
 5. Bidrag tilbake til Patentstyret fra studenter og/eller student etablerte bedrifter:
  NTNU skal legge til rette for tjenesteutviklingen i Patentstyret ved å oppfordre studentene til å evaluere utførte tjenester. Studenter eller studentbedrifter bidrar med en utvidet tilbakemelding på forespørsel fra Patentstyret en gang i hvert semester. I større prosjekter, eksempelvis utvikling av nye konsepter, vil det bli utarbeidet egne prosjektbeskrivelser som det gis mulighet for studenter eller studentbedriftene å delta på og hvor deltakelse kompenseres.

Patentstyrets oppgaver

 • Tilby opplæring og faglige oppdateringer innen immaterielle rettigheter til NTNUs Entreprenørskapsskole.
 • Tilby informasjonsmateriale om immaterielle rettigheter som er tilpasset studenter og øvrige målgrupper.
 • Foreslå pensumlitteratur om immaterielle rettigheter (etter behov og på forespørsel).

NTNU Entreprenørskolens oppgaver

 • Sørge for at immaterielle rettigheter som fagfelt er godt kjent internt i institusjonen.
 • Sørge for profilering og markedsføring av avtalte kompetansehevende aktiviteter.
 • Sørge for praktisk tilrettelegging for piloter for bruk av Patentstyrets forundersøkelser hvor studentene bidrar til forbedring og utvikling av Patentstyrets tjenester gjennom tilbakemeldinger på tjenestene og veiledningen som gis.

Gjensidige forpliktelser for begge parter

 • Denne overordnede rammeavtalen skal danne grunnlaget for konkret samarbeid, basert på løpende prioriteringer.
 • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse.
 • Opplærings- og kompetansehevingstiltak utføres kostnadsfritt innen samarbeidsområdene 1-4, med unntak av dekning til reise og opphold, som skal avtales særskilt i det enkelte tilfelle.

Avtalens varighet og rapportering

Samarbeidsavtalen har en varighet på 4 år. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det legges opp til årlige evalueringsmøter på ledelsesnivå, men forutsetter løpende dialog med avtalepartenes kontaktpersoner. Patentstyret innkaller partene til disse møtene. Første evalueringsmøte gjennomføres juni 2021.

I årsrapportertingen til Patentstyret og NTNUs Entreprenørskapsskole skal partene opplyse om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

  

23. desember 2020

Undertegnet av:
NTNUs Entreprenørskole:
Studieprogramleder Roger Sørheim                      
Patentstyret: Avdelingsdirektør Elisabet M. Fosse

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: