Siva

Samarbeidsavtalen mellom Siva - Selskapet for industrivekst SF og Patentstyret.
Logo for Siva - selskapet for industrivekst

 

Besøk nettsidene til siva.no

Bakgrunn

Siva og Patentstyret har et felles mål om økt innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv, der flere bedrifter lykkes med store omstillinger i en grønn, bærekraftig og digital retning, og med utvikling av bærekraftige produkter og tjenester nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet skal bidra til det grønne skiftet og redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Samtidig skal norsk eksport øke fra andre områder enn olje og gass med 50 prosent frem mot 2030.

Immaterielle rettigheter (IPR) er et viktig strategisk virkemiddel for å styrke konkurranseevne, erobre nye markeder nasjonalt og internasjonalt og beskytte virksomheters unike konkurransefortrinn. Det er viktig at norske virksomheter har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de immaterielle verdiene og rettighetene kan benyttes strategisk.

Formålet med avtalen

Siva og Patentstyret ønsker å samarbeide for å gi aktører og miljøer i Siva-strukturen, som innovasjonsselskap, katapultsentre, gründere, bedrifter og deres offentlige og private investorer og eiere, tilstrekkelig kunnskap om hvordan de immaterielle verdiene og rettighetene kan benyttes strategisk. Denne overordnede avtalen danner grunnlaget for konkrete prosjekter som spesifiseres i egne vedlegg og planer.

Samarbeidspartenes roller

Om Siva - Selskapet for industrivekst SF

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv. Vår virksomhet er til stede over hele landet, der vi bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn. Siva bidrar til vekst i ny og eksisterende industri og næringsliv ved å tilby erfaring og kompetanse kombinert med tilgang til kapital og nettverk. Siva arbeider gjennom en infrastruktur som består av innovasjonsselskaper, katapulter, industribygg, næringshager, inkubatorer og klynger.

Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet til Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekter. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Om Patentstyret

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet. Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv med å styrke virksomheten sin på ulike måter. Patentstyret gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst nasjonalt og internasjonalt. Patentstyret skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

Patentstyret er en del av et internasjonalt nettverk av myndigheter og har tilgang på et bredt spekter av informasjon og statistikk knyttet til patent, varemerke og designområdet. Vi utfører informasjonstjenester basert på denne statistikken og kartlegger rettighetslanskap og innovasjonsmuligheter internasjonalt. Slike tjenester utføres på oppdrag fra bedrifter, etater og andre interessenter.

Organisering av samarbeidet

  • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse. Ledelsen i Siva og Patentstyret møtes én til to ganger per år for å diskutere samarbeidet, utveksle erfaringer og problemstillinger knyttet til næringsutvikling i Norge generelt, men også til utviklingen knyttet til det grønne og digitale skiftet og eksportutvikling. Patentstyret har ansvar for å innkalle til disse møtene.
  • Kontaktpersoner i avtalen møtes minimum to ganger i året for å evaluere samarbeidsaktivteter og prosjekter og eventuelt planlegge utvikling av nye tjenester. Patentstyret har ansvar for å innkalle til disse møtene, utarbeide en årlig plan med mål og aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av et kalenderår og forankre denne med kontaktperson i Siva. Innspill fra de operative møtene følges opp også i det årlige evalueringsmøtet på ledelsesnivå.

Gjensidige forpliktelser for begge parter

  • Siva og Patentstyret innhenter innsikt om samarbeidet og effekten av gjennomførte tiltak i forkant av samarbeidsmøtene.
  • Både Siva og Patentstyret spiller inn behov for utvikling av nye tjenester og møtepunkter/arenaer som kan bidra til måloppnåelse.
  • I kontakt med industri og næringsliv skal partene, dersom det er hensiktsmessig, informere om samarbeidet og denne avtalens formål. Både Siva og Patentstyret bidrar aktivt til å informere om og anbefale hverandres tjenester der det er hensiktsmessig
  • I Patentstyrets og Sivas årsrapport til Nærings- og fiskeridepartementet skal det opplyses om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Avtalens varighet og rapportering

Avtalen løper inntil videre, så lenge ingen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Vedlegg 1

Den overordnede rammeavtalen mellom Patentstyret og Siva skal kunne danne basis for konkret prosjektsamarbeid ut fra løpende prioriteringer. Løpende aktiviteter direkte ut mot Sivas strukturer vil ikke stå her.

Prioriteringer ut 2023 er følgende:

  • Patentstyret utarbeider et opplæringsløp for ansatte i innovasjonsselskapene som gir status som IPR-veileder
  • Patentstyret bidrar med innlegg/foredrag/workshop på oppdrag for Siva i perioden, for Siva og Siva-partnerne, ved behov.
  • Siva bidrar med innlegg/foredrag på oppdrag for Patentstyret, for eksempel ved kurs/seminarer i perioden, ved behov.

Kontaktpersoner

Hos Siva:
Håvard Solem
Spesialrådgiver Partnerskap og strategi
havard.solem@siva.no
Mobil: 924 63 935

Hos Patentstyret:
Kenneth Bech
Seniorrådgiver
kbe@patentstyret.no
Mobil: 908 92 100

 

Signert, 15.09.2022

På vegne av Siva: Administrerende direktør Andreas K. Enge (konst.)
På vegne av Patentstyret: Direktør Kathrine Myhre

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: