Siva

Samarbeidsavtalen mellom Siva og Patentstyret er undertegnet 26. november 2014.

Lenke til siva.no

Bakgrunn

Siva og Patentstyret har et felles mål om å bidra til innovasjon og økt verdiskaping. Å bidra til utvikling av morgendagens næringsliv er en felles utfordring.

Immaterielle rettigheter (IPR) er ett av de viktigste strategiske virkemidlene for å sikre mot piratkopiering og varemerkeforfalskning og for å erobre og befeste nye markeder. IPR bidrar til å sikre konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst.

Siva og Patentstyret har felles ambisjon og mål om økt strategisk bruk av immaterielle rettigheter generelt og industrielle rettigheter spesielt, med fokus på innovasjonsmiljøer som næringshager, forsknings- og kunnskapsparker og inkubatorer.

Formålet med avtalen

Patentstyret og SIVA ønsker å samarbeide om et mer helhetlig tilbud til sine kunder i utviklingsprosjekter. Målet med samarbeidet er å gi kundene en merverdi ved at Patentstyret og Siva sammen bidrar til økt kompetanse om IPR som et strategisk virkemiddel for gründere og bedrifter.

Samarbeidspartenes roller

Patentstyret
Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. Ved siden av behandling av søknader om patent og registrering av varemerke og design, omfatter denne rollen også oppgaven med å øke kunnskapen og kompetansen om industrielle rettigheter i norsk næringsliv, slik at bedriftene kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i samfunnet. Kunnskapsspredningen skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt med den enkelte kunde, ofte i samarbeid med andre aktører i det offentlige virkemiddelapparatet.

Et viktig tilbud er også ulike typer forundersøkelser. Her skaffes kunder oversikt over teknologistatus på oppgitte områder, det gis forhåndsvurderinger av ideer til patenter, varemerker og design.

Siva
Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, nyskaping og næringsutvikling. Siva skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer. Siva bidrar til vekst i nytt og eksisterende næringsliv ved å tilby erfaring og kompetanse kombinert med tilgang til kapital og nettverk. Siva arbeider gjennom et nettverk av verdiskapingsmiljøer, innovasjonsnettverket består av næringshager, inkubatorer, klynger, forskningsparker og kunnskapsparker. Siva har et særskilt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Samarbeidsområder og oppgaver etter samarbeidsavtalen

 1. Øke kunnskapen og kompetansen om immaterielle rettigheter generelt og industrielle rettigheter spesielt. For å oppnå full effekt av innsatsen innenfor dette samarbeidsområdet, er det viktig å samordne aktiviteter med andre aktører i virkemiddelapparatet og relevante bransjeorganisasjoner.
 2. Samordne eksisterende tjenester og eventuelt utvikle og implementere nye tjenester som gir et mer helhetlig tilbud til disse miljøene.

Patentstyrets oppgaver

 • Tilby omforent opplæring og faglig oppdatering innenfor Patentstyrets tjenester og immaterielle rettigheter til Siva.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om immaterielle rettigheter som er tilpasset Sivas nettverk og miljøer.
 • Informere om og anbefale hverandres tjenester der det er formålstjenlig.

Sivas oppgaver

 • Tilby omforent opplæring og faglig oppdatering innenfor Sivas virksomhetsområde til Patentstyret.
 • Tilby omforent informasjonsmateriale om innovasjon og kommersiell utnyttelse av IPR som er tilpasset Patentstyrets målgrupper og virkemidler.
 • Informere om og anbefale hverandres tjenester der det er formålstjenlig.

Gjensidige forpliktelser for begge partene:

 • Denne overordnede rammeavtalen skal kunne danne basis for konkret prosjektsamarbeid ut fra løpende prioriteringer.
 • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse/styrende organer.
 • I partenes kontakt med kunder skal man informere om hverandres tjenestetilbud.

Rapportering og avtalens varighet

Avtalen løper inntil videre, så lenge ingen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det legges opp til årlige evalueringsmøter på ledelsesnivå. Patentstyret er ansvarlig for å innkalle partene til disse møtene.

Rammeavtale om bruk av Patentstyrets kurs og forundersøkelser inngår ikke som en del av samarbeidsavtalen.

I Patentstyrets og Sivas årsrapportering til Nærings- og fiskeridepartementet skal det opplyses om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Trondheim, 26.11.2014

Siva: Direktør Jon Johansen
Patentstyret: Avdelingsdirektør Otto Scharff

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: