Ungt Entreprenørskap

Målet for samarbeidet er å øke studenters kjennskap til Patentstyret, samt gi dem kunnskap om hvordan en idé kan beskyttes og hvorfor dette er viktig. Dette for å gi de unge kompetanse til selv å drive med innovasjon.
Logo for Ungt Entreprenørskap Norge

 

Besøk nettsidene til Ungt Entreprenørskap Norge

Samarbeidspartner

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner.

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter. Patentstyret tildeler rettigheter og behandler søknader om patent, varemerker og design, og jobber for å øke kompetansen om immaterielle rettigheter i norsk næringsliv og samfunnet forøvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og styrke sin konkurranseevne gjennom IPR, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.

Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til utgangen av 2025.

Utfordring

Patentstyrets visjon, «Gjør ideer til verdier» og Ungt Entreprenørskaps visjon, «Inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier», henger sammen. Ideer kommer fra inspirasjon, og med god veiledning kan disse ideene skape verdier for samfunnet.

For å bidra til omstilling av samfunnet til morgendagens arbeidsliv, er det viktigere enn noen gang at unge bygger kompetanse om innovasjon og entreprenørskap. De trenger erfaring og kompetanse som gir dem mulighet til å lykkes, og et viktig område er å lære om immaterielle rettigheter og hvordan man beskytter ideer.

Det er lite kunnskap om dette blant dagens ungdom, noe som kan hindre fremtidig innovasjon og verdiskaping.

Aktuelle samarbeidsområder for Patentstyret og UE

 • kurs og informasjon for studenter om hvordan de kan beskytte ideer, og annet holdningsskapende arbeid
 • bygge kjennskap til Patentstyret blant studenter
 • mulighet for videre samarbeid på felles søknader, politisk arbeid og på veien videre for unge innovatører

Mål og målgrupper

Hovedmålet er å øke studenters kjennskap til og kunnskap om Patentstyret generelt, med utgangspunkt i hvordan en idé kan beskyttes og hvorfor dette er viktig. Dette for å gi de unge kompetanse til selv å drive med innovasjon.

Arbeidet baseres på Patentstyrets råd og ekspertise og UEs pedagogiske praksis. Samarbeidet er begynnelsen av et eventuelt utvidet samarbeid om fellessøknader.

Målgruppen er i første omgang studenter i høyere utdanning og på fagskoler. Disse gruppene ønsker vi også å nå ved å lage innhold som er nyttig for forelesere.

Hvordan

Delmål 1: Videreutvikling av tilbud, gjennomføring av kurs og utvikling av ressurser for studenter og deres forelesere
Delmål 2: Dialog om andre samarbeidsmuligheter og felles søknader
Delmål 3: Deltakelse i juryarbeid på NM for Ungdomsbedrift og NM for Studentbedrift

Delmål 1: Kurs og ressurser for studenter

Videreutvikling av ressurser og kurs for studenter med tema beskyttelse av ideer og immaterielle rettigheter. Ressursene som ble utviklet i 2021/2022 skal bygges videre på for å sikre at flere studenter og elever har kjennskap til Patentstyret og deres arbeid.

Det er viktig å synliggjøre hvor informasjon kan hentes når det eventuelt er behov for det. Utviklingsarbeidet skal også ta hensyn til sekundær-målgruppene lærere og foreleser. Deres rolle som formidlere av informasjon er avgjørende for å nå hovedmålgruppen.

Delmål 2: Dialog om muligheter for videre samarbeid

Felles interesser åpner opp for dialog om andre samarbeidsmuligheter for Patentstyret og UE. I første omgang ser vi på muligheter for felles søknader om midler, og så bygger vi opp jevnlig kontakt mellom Patentstyret og Ungt Entreprenørskap for å behandle spørsmål fra UE-deltakere rundt idébeskyttelse, copyright osv.

Delmål 3

Patentstyret får årlig invitasjon til deltakelse i juryarbeid på Ungt Entreprenørskaps mesterskap for ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

Evaluering og videreutvikling

Evaluering skal skje på årlig basis for å kunne vurdere effekten av samarbeidet og eventuelt justere retning. Evalueringen kan skje både kvantitativt og kvalitativt hos målgruppen. Evalueringen skal gi grunnlag for videreutvikling, justering og videreføring av samarbeidet.

Ungt Entreprenørskaps bidrag

 • koordinering og ledelse av utviklingsarbeid (kurs/ressurs)
 • synliggjøring av Patentstyret som samarbeidspartner i relevante fora og på relevante digitale flater
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter rettet mot studenter/elever og forelesere/lærere
 • evaluering av planlagte aktiviteter

Patentstyrets bidrag

 • fast kontaktperson som er ansvarlig for samarbeidet og jevnlig kontakt med Ungt Entreprenørskap
 • en person (kan være samme person som over) som deltar i en arbeidsgruppe for utvikling av
  kurs/ressurser
 • foreleserressurser
 • intern forankring og kommunikasjon av samarbeidsavtalen i organisasjonen
 • evaluering av planlagte aktiviteter

Kontaktpersoner

Undertegnet av

På vegne av Ungt Entreprenørskap: Fagansvarlig for høyrere utdanningsprogrammer Mihaela Tabacaru 

På vegne av Patentstyret: Avdelingsdirektør for Kommunikasjon og kunnskap Elisabeth Mæland Fosse

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: