Universitetet i Agder

Formålet med samarbeidet er å øke kompetansen om IPR innen relevante studie- og fagretninger ved UiA og samtidig bidra med veiledning for PhD-kandidater og UiA-ansatte. I tillegg vil Patentstyret bidra med veiledning i prosjekter.  
Logo til UiA Universitetet i Agder

 

Besøk nettsidene til UiA - Universitetet i Agder

Bakgrunn

Universitetet i Agder (UiA) og Patentstyret har felles målsetning om å bidra til innovasjon og økt verdiskaping. Vi ønsker i fellesskap å styrke opplæringen blant studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse, patenter og andre innovasjonsrettede områder.

Immaterielle rettigheter (IPR) er et av de viktigste strategiske virkemidlene for å styrke konkurranseevne, erobre nye markeder og beskytte seg mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. IPR bidrar til sikring av konkurranseposisjoner og økonomisk gevinst.

UiA og Patentstyret har felles ambisjoner om å øke forståelsen for og kompetansen om immaterielle rettigheter generelt, og patenter, varemerker og design spesielt, med særlig fokus på innovasjonsarbeid og entreprenørskap.

Formålet med avtalen

UiA og Patentstyret ønsker å samarbeide for å styrke opplærings- og kompetansetilbud til studenter, forskere og undervisningspersonale, PhD-kandidater og administrativt ansatte. Formålet med samarbeidet er å øke kompetansen om IPR innen relevante studie- og fagretninger ved UiA og samtidig bidra med veiledning for PhD-kandidater og UiA-ansatte. I tillegg vil Patentstyret bidra med veiledning inn i prosjekter.

Samarbeidspartenes roller

Om Universitetet i Agder

Universitetet i Agder er et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. UiA skal innta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å sikre nyskaping og innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv, og for å styrke forskningsbasert nyskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiA skal innta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å øke både forskningsbasert og erfaringsbasert nyskaping. UiA skal tilby relevant undervisning for livslang læring og fremtidsrettede behov. Universitetet skal være en aktiv deltaker i og bidragsyter for idé- og kunnskapsutvikling, og arbeide for økning i kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer.

Om Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. I tillegg til behandling av søknader om patent og registrering av design og varemerker, omfatter denne rollen også et ansvar for å øke kompetansen om industrielle rettigheter i norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og konkurranseevne, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.  Kunnskaps- og informasjonsspredning skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt, samt gjennom samarbeid med andre aktører som UiA.

Samarbeidsområder og oppgaver etter samarbeidsavtalen:

 1. Opplæring av forskere og undervisningspersonale, PhD-kandidater og administrativt ansatte etter behov og på forespørsel.
 2. Øke kunnskap om og kompetanse innen immaterielle rettigheter som fagområde, herunder om varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter, med fokus på studenters entreprenørskap og innovasjonsarbeid.
 3. Øke kunnskapen om og kompetansen innen immaterielle rettigheter i forskningsresultater, herunder om varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter.
 4. Veiledning om patenter og patentsøknadsprosesser.
 5. Veiledning i prosjekter rettet mot næringslivet, spesielt i prosjekter tilknyttet UiAs SFI (og kommende SFI’er) der det er mange parter som skal forhandle om rettigheter.

Patentstyrets oppgaver

 • Tilby opplæring og faglige oppdateringer innen immaterielle rettigheter til UiA.
 • Tilby informasjonsmateriale om immaterielle rettigheter som er tilpasset studenter og øvrige målgrupper.
 • Foreslå pensumlitteratur om immaterielle rettigheter (etter behov og på forespørsel).
 • Tilby immaterialrettslig veiledning som grunnlag for forskningsarbeid  (eksempelvis veiledning om patentlandskap innen utvalgte fagområder).
 • Være sparringspartner for kommersialiseringsenheten UiA Nyskaping – Ansatt om spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter.

UiAs oppgaver:

 • Sørge for at opplæringen er godt kjent og forankret internt i institusjonen.
 • Sørge for at immaterielle rettigheter som fagfelt er godt kjent internt i institusjonen.
 • Sørge for profilering og markedsføring av avtalte faglige kurs, forelesninger, innlegg og kompetansehevende aktiviteter.

Gjensidige forpliktelser for begge parter:

 • Denne overordnede rammeavtalen skal danne grunnlaget for konkret samarbeid, basert på løpende prioriteringer.
 • Samarbeidsavtalen skal forankres i partenes ledelse og styrende organer.
 • Det skal informeres om samarbeidet i partenes kontakt med andre FoU-miljøer.
 • Opplærings- og kompetansehevingstiltak utføres kostnadsfritt innen samarbeidsområdene 1-4, med unntak av dekning til reise og opphold.

Tilsvarende tiltak innen samarbeidsområde 5 skal avtales særskilt.

Avtalens varighet og rapportering

Samarbeidsavtalen har en varighet på 4 år. Dersom noen av partene fremsetter ønske om revisjon eller opphør, skal partene møtes for å avklare håndteringen av dette.

Det legges opp til årlige evalueringsmøter på ledelsesnivå (på UiA, i regi av viserektor for samfunnskontakt og nyskaping). Patentstyret innkaller partene til disse møtene.

Bruk av Patentstyrets forundersøkelser inngår ikke som del av samarbeidsavtalen.

I årsrapportertingen til Patentstyret og UiA Nyskaping skal partene opplyse om i hvilken grad intensjonen i denne avtalen er fulgt opp.

Kontaktpersoner:

 • Universitetet i Agder
  Kristina Walker-Nordlöf, Seniorrådgiver/leder for UiA Nyskaping – Ansatt
  Kjersti Terjesen, Seniorrådgiver i Forskningsadministrativ avd.
 • Patentstyret
  Nytt navn kommer.

Undertegnet 25. november 2019

På vegne av Universitetet i Agder
Seunn Smith-Tønnessen, Universitetsdirektør     
Gøril Hannås, Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping             

På vegne av Patentstyret
Per Foss, Direktør

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: