Allment tilgjengelig

Saksdokumenter er offentlig tilgjengelige for enhver å se på etter følgende regler. Kopier kan bestilles.

Patent

En søknad om patent blir allment tilgjengelig 18 måneder etter den dagen søknaden er levert inn til Patentstyret. For patentsøknader med prioritet, regnes 18 måneders frist fra prioritetsdagen.

Design

En designsøknad holdes automatisk hemmelig i inntil seks måneder, med mindre søker ber om at søknaden skal være allment tilgjengelig allerede ved innlevering. Det er mulig å utsette registreringen i opptil seks måneder fra søknadsdatoen eller prioritetsdatoen, eller oppgi en bestemt dato innenfor dette tidsrommet. Hvis registreringen ikke har skjedd innen seks måneder regnet fra søknadsdagen, eller prioritetsdagen og du krever prioritet, vil søknaden automatisk bli allment tilgjengelig. Selv om søknaden er hemmeligholdt er bibliografiske opplysninger allment tilgjengelige, for eksempel navn og adresse på søkeren.

Varemerke

En søknad om varemerkeregistrering er allment tilgjengelig fra den dagen søknaden er innlevert.

NB: Det finnes visse unntak for forretningshemmeligheter på alle områder.

Om hemmelighold og taushetsplikt

Offentlighet og åpenhet er viktige prinsipper som gir forvaltningen tillit i samfunnet. Dette er viktig både for den enkeltes rettsikkerhet og for å kunne utføre demokratisk kontroll med forvaltningens utøvelse av myndighet. Det finnes likevel enkelte unntak fra dette som gir adgang til hemmelighold hos Patentstyret.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: