Erstatning/replacement

Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering, varemerkeloven § 73.

Hvis en internasjonal registrering utpeker Norge, og det allerede foreligger en norsk registrering for samme innehaver, samme merke og med helt/delvis samme varefortegnelse, vil den internasjonale registreringen få vern i Norge med samme prioritetsdato som den norske for de varer/tjenester begge merkene gjelder for.

I Madridprotokollen art. 4bis kalles dette «replacement», som i den norske varemerkeloven § 73 er oversatt til «erstatning». Madridforskriften gir utfyllende bestemmelser om erstatning i Rule 21. Ytterligere veiledning finnes i WIPOs Guide to the International Registration of Marks.

Bestemmelsen om erstatning er en prioritetsregel. Hensikten er at den internasjonale registreringen skal kunne få med seg prioriteten til den eldre nasjonale registreringen, og at innehaveren således kan slippe å bruke ressurser på å fornye tidligere nasjonale registreringer i ett eller flere medlemsland.

Erstatning skjer automatisk hvis vilkårene er oppfylt, altså uten at innehaver trenger å be om det og uten at Patentstyret anmerker det i varemerkeregisteret. Av hensyn til tredjemann er det imidlertid anbefalt å be Patentstyret anmerke erstatningen.

Erstatningen blir anmerket på den internasjonale registreringen (dvs. utpekningen) hvis innehaveren ber om det og vilkårene for erstatning er oppfylt. Patentstyret kunngjør erstatningen i Varemerketidende, og informerer WIPO slik at prioriteten også blir anmerket i det internasjonale registeret og kunngjort i Gazetten.

Erstatning innebærer ikke at det nasjonale merket bortfaller, selv om betegnelsen «erstatning» kan forstås slik. Den nasjonale kan opprettholdes og fornyes som vanlig hvis dette er ønskelig. Vi anbefaler å opprettholde den nasjonale registreringen i hvert fall i den femårsperioden hvor den internasjonale registreringen er avhengig av basisregistreringen.

Vilkårene for erstatning

Det skal dreie seg om:

  1. Identiske merker
  2. Identisk innehaver
  3. For å få prioritet for hele varefortegnelsen, må alle varene/tjenestene i den internasjonale registreringen dekkes av varefortegnelsen i den nasjonale registreringen. Prioritet kan fås for deler av varefortegnelsen. Den internasjonale får med seg prioritet fra den nasjonale så langt varene/tjenestene dekkes av den nasjonale. For de øvrige varene/tjenestene, vil den internasjonale beholde sin opprinnelige prioritet. Den internasjonale får i slike tilfeller to eller flere prioriteter.
  4. Utpekning av Norge for den internasjonale registreringen må ha skjedd mens det nasjonale merket hadde vern i Norge. Det avgjørende er at WIPO har registrert utpekningen av Norge i sitt register, så notifikasjonen behøver verken være mottatt av Patentstyret eller besluttet gjeldende i Norge. Erstatning kan også kreves 6 måneder etter registreringsperiodens utløp, jf. varemerkeloven § 33.

Regelverk

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt.  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: