Fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen

Hvis du ikke har overholdt en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt/registrert rettighet, kan du forsøke å få søknaden eller rettigheten din gjenopprettet ved å levere et krav om at saken din skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen.

Eksempler på typer av fristoversittelser der adgangen til fortsatt behandling gjelder:

 • Betaling av årsavgifter og fornyelser
 • Oversittelse av gjenopptakelsesfristen
 • Frist for å betale gjenopptakelsesgebyr
 • Frist for å levere klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Frist for å betale gebyr for krav om fortsatt behandling
 • Frist for å validere et EP-patent
 • Frist for å betale valideringsgebyr for EP-patenter
 • Frist for å videreføre en PCT-søknad til nasjonal fase
 • Frist for å betale søknadsavgift PCT (samt gebyr for utsatt oversettelsesfrist)
 • Gjenoppretting av prioritet i patentsaker. Se egne utfyllende regler for dette

Slik leverer du et krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

Send en skriftlig søknad med krav om dette til Patentstyret.
Søknaden må være mottatt av Patentstyret senest innen 2 måneder etter at du eller fullmektigen din ble oppmerksom på fristoversittelsen.

Patent: Hvis saken din gjelder et patent eller en patentsøknad, må vi ha mottatt kravet ditt uansett senest tolv måneder etter at den aktuelle fristen utløp. For manglende betaling av årsavgift som inntraff før 1. juli 2019 er fristen senest seks måneder etter sistefrist.

Varemerke og design: Gjelder fristoversittelsen en varemerke- eller en designsak, må vi ha mottatt kravet ditt uansett senest 4 måneder etter den aktuelle fristens utløp. 

Innen de samme fristene må du også foreta den unnlatte handling, det vi si at du må gjøre det du skulle ha gjort innen den fristen som ble oversittet. Dette kan for eksempel være å betale den eller de avgiftene som mangler eller å svare på brevet vårt til deg.

Hvis den unnlatte handlingen er å betale en avgift eller et gebyr til Patentstyret, og muligheten for betaling gjennom handlevognen i søketjenesten vår har falt bort, må du betale direkte til Patentstyrets kontonummer: 8276.01.00192.

NB: Husk å oppgi søknadsnummeret eller rettighetsnummeret for saken din når du foretar betalingen.

Slik begrunner du kravet ditt

Hvor omfattende begrunnelse du må gi, og hva som er terskelen for å få saken din tatt under behandling, vil avhenge av om fristoversittelsen inntraff før eller etter 1. juli 2019. Grunnen til at det er forskjellige vurderinger er endringer i lovverket.

I overgangsreglene er det bestemt at kravet om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet bare skal gjelde der fristoversittelsen skjer etter at loven har trådt i kraft, som er 1. juli 2019.

For frister som utløper fra og med 1. juli 2019:

For frister som utløper 1. juli 2019 eller senere gjelder et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet. Du må i kravet forklare hvorfor oversittelsen av fristen ikke var bevisst. Kravet om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet er helt nytt. Patentstyret viser derfor til uttalelsene fra departementet i Prop. 52 L(2018-2019) side 16 og side 46 om hvordan vilkåret skal legges til grunn i Patentstyret sin saksbehandling:

«Til dette bemerker departementet at saken ikke bør kunne tas til videre behandling utelukkende på grunnlag av en helt generell erklæring om at det har vært meningen å videreføre søknaden eller rettigheten. Det vil likevel være tilstrekkelig å levere en erklæring som redegjør for at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst. Patentstyret skal da legge dette til grunn, uten noen ytterligere prøving.»

«I tillegg er det materielle vilkåret for å få fristoversittelse satt ut av betraktning endret, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har oversittet fristen bevisst. Vilkåret skal ikke tolkes strengt. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å påberope at det foreligger en generell intensjon om å videreføre søknaden eller patentet. Det må sannsynliggjøres at selve den konkrete fristoversittelsen var utilsiktet. Det skal ikke lenger skje noen prøving fra Patentstyrets side av hvorvidt det er utvist tilstrekkelig aktsomhet for å overholde fristen. Patentstyret skal i stedet legge forklaringen fra søker, eventuelt patenthaver eller fullmektig, til grunn uten ytterligere prøving så fremt den sannsynliggjør at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst.»

Prop. 52 L (2018–2019) Endringer i patentloven mv. (forenklinger) (PDF)

Patentstyret vil i saksbehandlingen legge den konkrete forklaringen til grunn uten ytterligere prøving. Det vil derfor ikke være nødvendig å gi en lang og utfyllende forklaring. Det er likevel ikke tilstrekkelig med en generell opplysning om at det foreligger en generell intensjon om å fortsette saksbehandlingen eller beholde rettigheten. Det må med andre ord gis en konkret forklaring hvor årsaken til fristoversittelsen beskrives.

For fristoversittelser som inntraff før 1. juli 2019:

- Det gjelder et strengt krav til din aktsomhet ved fristoversittelse

Det stilles som utgangspunkt et strengt krav til aktsomheten din hvis du har oversittet en lovbestemt frist som inntraff før 1. juli 2019. Benytter du en fullmektig til å representere deg overfor Patentstyret, vil kravet til aktsomhet også omfatte fullmektigen. Som hovedregel kan saken din bare tas under fortsatt behandling hvis fristoversittelsen skyldes en enkeltstående feil begått av underordnet personale og under forutsetning av at det har vært etablert tilfredsstillende rutiner for å sikre at frister blir overholdt.

Du må normalt vise til at du og/eller fullmektigen din har et saksbehandlingssystem som er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale, samt at det foreligger et akseptabelt kontrollsystem for «kryssjekk» av viktige arbeidsoppgaver.

I kravet ditt er det derfor viktig at du gir en fullstendig og grundig beskrivelse av hvorfor du ikke har overholdt fristen. Hvis fristoversittelsen skyldes sykdom, må dette dokumenteres ved å sende inn en kopi av sykmelding eller lignende.

For at vi skal kunne ta kravet ditt til følge, må du ha vært så aktsom som vi med rimelighet kan kreve av deg ved fristoversittelsen. Det er din egen plikt som innehaver av en søknad eller en rettighet å passe på at frister overholdes. Når det gjelder betaling av årsavgifter eller fornyelser, er det for eksempel ikke tilstrekkelig å kun basere deg på å motta varselbrev fra Patentstyret.

Eksempler på momenter som kan være relevante å ta med i kravet ditt:

 • Hvilke rutiner hadde dere for overholdelse av frister for fornyelse av rettigheten?
 • Hadde du noen form for kontrollrutiner for betaling av avgifter og gebyrer, for å sikre at avgifter og gebyrer ble betalt i tilfelle du var forhindret fra å følge opp løpende betalinger? 
 • Hvis oversittelsen gjelder årsavgift eller fornyelsesavgift: Hvorfor fulgte du ikke med på rettigheten din i Patentstyrets søketjeneste der fristene for betaling går fram?
 • Hvorfor hadde du ikke gitt Patentstyret beskjed om eventuell adresseendring?
 • Hvorfor ba dere ikke om fristforlengelse for å svare på Patentstyrets brev?

Hva skjer etter at vi har mottatt kravet ditt?

Når vi mottar kravet ditt om at saken skal tas under fortsatt behandling undersøker vi om du har levert kravet ditt innen to måneder etter at du ble oppmerksom på at fristen var oversittet. Ut over dette kontrollerer vi at du innen samme frist har foretatt den unnlatte handling (for eksempel å svare på brevet vårt eller betale avgiftene som mangler).

Hvis vi finner at lovens formelle vilkår er oppfylt, vil vi sende deg en faktura på et gebyr for behandling kravet ditt. Dette gebyret utgjør kr. 3000 for patentsaker, kr. 2 750 for varemerkesaker og kr. 2 800 for designsaker. Fakturaen har én måneds betalingsfrist.

Hvis vi skal kunne behandle kravet ditt, må du betale gebyret innen fristen som er oppgitt på fakturaen. Etter at du har betalt saksbehandlingsgebyret innen betalingsfristen, vil vi ta kravet ditt opp til behandling i et utvalg som vurderer om din sak oppfyller lovens vilkår om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen. 

Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til fortsatt behandling til tross for fristoversittelse? Kontakt vårt kundesenter på tlf. + 47 22 38 73 00.

Regelverk

Vilkårene for å få saken din tatt under fortsatt behandling til tross for fristoversittelse reguleres av lovbestemmelsene i:

Lenkene åpnes i Lovdata.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: