Fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen (tidligere kalt oppreisning)

Hvis du ikke har overholdt en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt rettighet, kan du forsøke å få søknaden eller rettigheten din gjenopprettet ved å levere et krav om at saken din skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen.

Eksempler på typer av fristoversittelser der adgangen til fortsatt behandling gjelder:

 • Betaling av årsavgifter og fornyelser
 • Oversittelse av gjenopptakelsesfristen
 • Frist for å betale gjenopptakelsesgebyr
 • Frist for å levere klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Frist for å betale gebyr for krav om fortsatt behandling
 • Frist for å validere et EP-patent
 • Frist for å betale valideringsgebyr for EP-patenter
 • Frist for å videreføre en PCT-søknad til nasjonal fase
 • Frist for å betale søknadsavgift PCT (samt gebyr for utsatt oversettelsesfrist)

Slik leverer du et krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

Hvis du ønsker fortsatt behandling av saken din, må du sende en skriftlig søknad med krav om dette til Patentstyret. Søknaden må være mottatt av Patentstyret senest innen 2 måneder etter at du eller fullmektigen din ble oppmerksom på fristoversittelsen.

Patent: Hvis saken din gjelder et patent eller en patentsøknad, må vi som hovedregel motta kravet ditt ikke senere enn tolv måneder etter at den aktuelle fristen utløp, eller senest seks måneder etter sistefrist, hvis fristoversittelsen gjelder manglende betaling av årsavgift.
Varemerke og design: Gjelder fristoversittelsen en varemerke- eller en designsak, må vi ha mottatt kravet ditt senest 4 måneder etter den aktuelle fristens utløp. 

Innen de samme fristene må du også foreta den unnlatte handling, det vi si at du må gjøre det du skulle ha gjort innen den fristen som ble oversittet. Dette kan for eksempel være å betale den eller de avgiftene som mangler eller å svare på brevet vårt til deg.

Hvis den unnlatte handlingen er å betale en avgift til Patentstyret, og muligheten for betaling gjennom handlevognen i søketjenesten vår har falt bort, må du betale direkte til Patentstyrets kontonummer: 8276.01.00192.
NB: Husk å oppgi søknadsnummeret eller rettighetsnummeret for saken din når du foretar betalingen.

Det gjelder et strengt krav til din aktsomhet ved fristoversittelse

Det stilles som utgangspunkt et strengt krav til aktsomheten din hvis du har oversittet en lovbestemt frist. Benytter du en fullmektig til å representere deg overfor Patentstyret, vil kravet til aktsomhet også omfatte fullmektigen. Som hovedregel kan saken din bare tas under fortsatt behandling hvis fristoversittelsen skyldes en enkeltstående feil begått av underordnet personale og under forutsetning av at det har vært etablert tilfredsstillende rutiner for å sikre at frister blir overholdt.

Du må normalt vise til at du og/eller fullmektigen din har et saksbehandlingssystem som er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale, samt at det foreligger et akseptabelt kontrollsystem for «kryssjekk» av viktige arbeidsoppgaver.

I kravet ditt er det derfor viktig at du gir en fullstendig og grundig beskrivelse av hvorfor du ikke har overholdt fristen. Hvis fristoversittelsen skyldes sykdom, må dette dokumenteres ved å sende inn en kopi av sykmelding eller lignende.

For at vi skal kunne ta kravet ditt til følge, må du ha vært så aktsom som vi med rimelighet kan kreve av deg ved fristoversittelsen. Det er din egen plikt som innehaver av en søknad eller en rettighet å passe på at frister overholdes. Når det gjelder betaling av årsavgifter eller fornyelser, er det for eksempel ikke tilstrekkelig å kun basere deg på å motta varselbrev fra Patentstyret.

Eksempler på momenter som kan være relevante å ta med i kravet ditt:

 • Hvilke rutiner hadde dere for overholdelse av frister for fornyelse av rettigheten?
 • Hadde du noen form for kontrollrutiner for betaling av avgifter, for å sikre at avgifter ble betalt i tilfelle du var forhindret fra å følge opp løpende betalinger? 
 • Hvis oversittelsen gjelder årsavgift eller fornyelsesavgift: Hvorfor fulgte du ikke med på rettigheten din i Patentstyrets søketjeneste der fristene for betaling går fram?
 • Hvorfor hadde du ikke gitt Patentstyret beskjed om eventuell adresseendring?
 • Hvorfor ba dere ikke om fristforlengelse for å svare på Patentstyrets brev?

Hva skjer etter at vi har mottatt kravet ditt?

Når vi mottar kravet ditt om at saken skal tas under fortsatt behandling undersøker vi om du har levert kravet ditt innen to måneder etter at du ble oppmerksom på at fristen var oversittet. Ut over dette kontrollerer vi at du innen samme frist har foretatt den unnlatte handling (for eksempel å svare på brevet vårt eller betale avgiftene som mangler).

Hvis vi finner at lovens formelle vilkår er oppfylt, vil vi sende deg en faktura på et gebyr for behandling kravet ditt. Dette gebyret utgjør kr. 3000 for patentsaker, kr. 2 750 for varemerkesaker og kr. 2 800 for designsaker. Fakturaen har én måneds betalingsfrist.

Hvis vi skal kunne behandle kravet ditt, må du betale gebyret innen fristen som er oppgitt på fakturaen. Etter at du har betalt saksbehandlingsgebyret innen betalingsfristen, vil vi ta kravet ditt opp til behandling i et utvalg som vurderer om din sak oppfyller lovens vilkår om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen. 

Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til fortsatt behandling til tross for fristoversittelse? Kontakt vårt kundesenter på tlf. + 47 22 38 73 00.

Regelverk

Vilkårene for å få saken din tatt under fortsatt behandling til tross for fristoversittelse reguleres av lovbestemmelsene i:

Lenkene åpnes i Lovdata.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: