Provisorisk patentbeskyttelse/provisorisk vern

Provisorisk vern gir deg beskyttelse mot patentinngrep mens søknaden din er under behandling, det vil si før patentet blir meddelt.

Patentsøknaden på norsk

Hvis søknaden din er på norsk, får du provisorisk beskyttelse for patentsøknaden din når søknaden er gjort allment tilgjengelig, det vil si 18 måneder etter at du leverte inn søknaden din (eventuelt fra prioritetsdagen). Hvis du ber om at søknadsdokumentene gjøres allment tilgjengelig tidligere enn 18 måneder, vil du få provisorisk vern fra dette tidligere tidspunktet.

Patentsøknaden på engelsk

Hvis søknaden din er på engelsk må patentkravene oversettes til norsk for å få provisorisk vern. Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske og den engelske teksten. Patentstyret vil ikke kontrollere oversettelsen - du har selv ansvar for at den er korrekt. Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen. Ved rettelse av oversettelsen må du betale et gebyr.

Når du sender inn oversettelse eller rettelse må du fortelle oss at de er sendt inn for å få provisorisk vern.

Det provisoriske vernet begynner å gjelde når Patentstyret har kunngjort i Norsk patenttidende at du har levert en oversettelse av patentkravene.

Det samme gjelder hvis du ønsker å levere en rettelse av oversettelsen. Vi må kunngjøre i Norsk patenttidende at vi har mottatt rettelsen for at den skal gjelde.

Hvordan levere en oversettelse
Hvis du har et norsk personnummer, bruk skjema Korrespondanse til Patentstyret 

Hvis du ikke har et norsk personnummer, kan du fortsatt kommunisere med oss elektronisk via Altinn. Les mer om hvordan (info på engelsk). 

Du kan også levere oversettelsen på e-post til post@patentstyret.no. Men av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du bruker Altinn, som nevnte ovenfor.

Provisorisk vern for PCT-søknader og EP-søknader

Du kan få provisorisk vern i Norge for PCT-søknaden din i perioden etter at den er publisert internasjonalt og før du viderefører den til Norge, se Internasjonal patentsøknad (PCT).

Du kan få provisorisk vern i Norge for den europeiske patentsøknaden din i perioden etter at den er publisert hos EPO og fram til du har validert patent i Norge, se Europeisk patentsøknad.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: