Søknadsprosess design

Etter at du har sendt inn søknaden din til Patentstyret, kan du følge med på den i søketjenesten vår, der alle offentlige dokumenter i søknaden blir lagt inn.

Følg saken din

Du kan følge saken din og finne offentlige søknadsdokumenter i søketjenesten vår. Søk ved å bruke søknads- eller registreringsnummeret.
Følg saken din i søketjenesten vår 

Betaling for søknaden

Du betaler samtidig som du sender inn søknaden via søknadsveiviseren vår.

Hvis du leverer inn søknaden din via Altinn kan du betale samtidig eller be om å få tilsendt en faktura. Utenlandske kunder uten norsk personnummer må bruke egne skjemaer. Les mer om dette (informasjon på engelsk)

Du kan forvente svar på søknaden innen 3 måneder fra du leverte den inn. 

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Korrespondanse til Patentstyret  

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Saksbehandlingen 

Dette undersøker vi:

Designloven setter opp en del vilkår som må være i orden for at vi skal kunne registrere et design. Vi undersøker om disse vilkårene er i orden før vi registrerer designet:

 • at søknaden oppfyller de formelle kravene, slik som at du har oppgitt hvem som er søker og designer, og at du har lagt ved tydelige bilder av designet
 • at søknaden gjelder et produkt som du kan designregistrere, og ikke for eksempel et konsept eller en idé
 • at designet ikke inneholder et statsflagg eller krenker offentlig orden og moral.

Vi nekter å registrere et design hvis:

 • det ikke viser utseendet til et produkt eller en del av et produkt
 • det strider mot offentlig orden og moral
 • det uten tillatelse inneholder et offentlig våpen, statsflagg eller lignende

Dette undersøker vi ikke:

Designloven setter også opp en del vilkår som må være i orden for at en designregistrering skal være gyldig, men som ikke er til hinder for at vi kan registrere designet. Vi undersøker ikke om disse vilkårene er i orden før vi registrerer designet:

 • at designet er nytt, det vil si at det ikke har vært vist offentlig mer enn 12 måneder før du sendte inn søknaden, eller før prioritetsdagen
 • at designet har individuell karakter, det vil si at det ikke finnes andre design i registeret vårt eller i markedet som gir det samme helhetsinntrykket
 • at designet ikke krenker andres rettigheter til et varemerke, fotografi, åndsverk eller enkelte offentlige kontrollmerker
 • at designet er synlig for brukeren under normal bruk
 • at designet ikke utelukkende oppfyller en teknisk funksjon

Behandlingen av designsøknader skal være en rask, effektiv og rimelig prosess. Skulle vi ha undersøkt om alle design er nye, har individuell karakter og oppfyller alle vilkårene for en gyldig registrering, ville det ha forlenget og fordyret prosessen. Vi har heller ikke nok teknisk informasjon om designet til å vurdere om det er synlig for brukeren eller om det bare oppfyller en teknisk funksjon.

Derfor legger designloven opp til at du selv bør vurdere om disse vilkårene er oppfylt når du leverer inn en søknad. Til hjelp for dette kan du for eksempel bestille en «supplerende undersøkelse», se nedenfor.

Etter at et design er registrert, kan andre klage på registreringen hvis de mener at den ikke er gyldig. Det kan de gjøre ved å sende et såkalt «krav om administrativ overprøving» til Patentstyret, eller ved å ta saken for retten.

Du kan se status for saksbehandlingen av designsøknader her (oppdateres månedlig)

Supplerende undersøkelse

Hvis du bestiller en supplerende undersøkelse, vil vi søke i registeret vårt for å kartlegge om vi har tidligere design med et lignende utseende og som dermed kan være til hinder for å oppnå designrett. Du får en rapport fra undersøkelsen som gir deg grunnlag for å vurdere om du vil gå videre med søknaden, eller om du eventuelt vil trekke den.

Registeret vårt er av stort omfang og kan inneholde ufullstendige opplysninger som kan virke inn på resultatet av undersøkelsen.
Det kan også finnes produkter på markedet som ikke er designregistrert eller søkt registrert, men som allikevel kan være til hinder for å oppnå designrett.

Hvis vi oppdager feil eller mangler i søknaden

Oppdager vi feil eller mangler i søknaden, får du beskjed om hvordan du kan rette dem opp. Behandlingstiden avhenger av hvor raskt du svarer på brevene våre. Vi gir to måneders svarfrist. For å avklare enkle spørsmål tar vi gjerne kontakt på telefon.

Betalingsfrister og svarfrister

Fristene vi gir er absolutte. Det betyr at betaling av fakturaer og skriftlige svar på brev må være kommet inn til oss senest den dagen fristen utløper.

Hvis du ikke betaler eller svarer eller gjør dette for sent, må vi henlegge søknaden. Det vil si at vi avbryter behandlingen av søknaden.

Hvis søknaden din blir henlagt for første gang, får du beskjed om hvordan du kan få gjenopptatt behandlingen av søknaden. Du får en ny frist for å rette opp det som gjorde at søknaden ble henlagt, det vil si enten betale fakturaen eller svare på det tidligere brevet vårt. Når du har gjort dette, får du en faktura på en gjenopptakelsesavgift. Du må betale denne fakturaen innen betalingsfristen for at vi skal gjenoppta behandlingen av søknaden.

Det er bare mulig å gjenoppta behandlingen av en søknad én gang. Hvis søknaden din blir henlagt for andre gang, vil det automatisk føre til at den blir endelig henlagt.

Hvis du ikke svarer eller betaler innen gjenopptakelsesfristen vi gir deg, vil dette også føre til at søknaden blir endelig henlagt.

Vi kan ikke gjenoppta behandlingen av en søknad som er endelig henlagt.

Hvis du har problemer med å svare innen fristen, kan du be om fristforlengelse.

Registrering

Hvis det ikke er noen mangler eller feil i søknaden, vil vi registrere den straks vi har tatt den opp til behandling. Har du bedt oss om å holde søknaden hemmelig en periode, venter vi med å registrere den til den er blitt allment tilgjengelig. Det tar totalt 2-3 måneder før vi har ferdigbehandlet søknaden.

Allment tilgjengelig design
En designsøknad holdes automatisk hemmelig i inntil seks måneder med mindre søkeren ber om at søknaden skal være allment tilgjengelig allerede ved innlevering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter, tlf +47 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: