Foto: iStockphoto

Validitetssøk

Er patentet holdbart?

Hvis du har mistanke om at et utenlandsk patent er gitt på feil grunnlag, kan det være gode grunner til å få undersøkt om patentet egentlig holder mål.

Med en ny granskning kan du få avdekket om det finnes informasjon som kan brukes til å bestride konkurrenters patentrettigheter i inngrepssaker, rettstvister eller innsigelser.

Innhold og kvalitet

Vi vil søke etter dokumenter som kan være aktuelle for å bestride gyldigheten av patentet, eller spesifikke funksjoner i et eller flere patentkrav. Vår gransker på fagområdet vil finne fram eventuelle nye dokumenter som kan ha relevans for patenterbarheten. Dette gjøres ved å bygge videre på søk som er gjort fra før, og samtidig søke i andre databaser og på nye måter enn ved tidligere granskning.

Validitetssøk kan du også benytte for å forvisse deg om at egne patenter er gitt på rett grunnlag, eller ved lisensiering, kjøp og salg.

I rapporten fra oss får du en oversikt over de aktuelle patentene eller søknadene som blir funnet, sortert etter relevans.

Videre vil saksbehandleren gi mer detaljerte henvisninger til relevante deler i dokumentene. Vi kan også utarbeide et «claim enchart» som viser overlapp mellom den kjente teknikken og det du har beskrevet.

Vi utfører kvalitative granskinger innen alle teknikkområder med tilgang til mange og avanserte databaseverktøy, og har de beste forutsetninger for å finne relevant materiale.

Forbehold

Vi gir ikke vurderinger av eller uttalelse om hvorvidt patenter kan anses gyldige eller ikke. Rapporten fra oss er ment som et underlag for videre analyse av hvorvidt et patent eller patentkrav kan bestrides.

Vi anbefaler derfor å benytte annen patentfaglig ekspertise i videre fortolkning og strategi.

Vi tilbyr ikke validitetssøk for norske, danske eller islandske patenter eller patentsøknader.

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene.

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 virkedager.

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se under "Validitetssøk" i prislisten.

Etter bestilling vil saksbehandleren kontakte deg for å avklare oppdraget nærmere.

Du kan bestille på flere måter.
Les mer om hvordan du skal sende oss din bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: