Administrativ patentbegrensning

Administrativ begrensning er et krav fra patenthaver om å begrense eget patent. Informasjonen på denne siden gjelder for patentbegrensninger som leveres til Patentstyret fra og med 1. juli 2019.

Patenthaveren kan kreve at patentkravene, og eventuelt beskrivelsen, endres slik at patentvernet begrenses. Et meddelt patent kan begrenses av innehaveren etter utløpet av innsigelsesperioden.

Ved administrativ begrensning kan det, i motsetning til ved domstolsbehandling, gjøres endringer i beskrivelsen i tillegg til i patentkravene. Det er mulig å fremsette krav om begrensning etter at patentet er opphørt, fordi en begrensning gis virkning fra søknadens leveringsdag. EP-patenter som er validert i Norge kan også begrenses.

Hva undersøker Patentstyret

Patentstyret undersøker om de endrede patentkravene er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen, og om patentet i endret form omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, eller innebærer en utvidelse av patentvernets omfang.

I motsetning til før 1. juli 2019, er det ikke lenger mulig å endre patentbeskrivelsen på selvstendig grunnlag. Beskrivelsen kan kun endres sammen med en samtidig endring av patentkravene. 

Frist for levering

Det er ikke en frist for å sende inn krav om administrativ begrensning. Du må vente med å levere kravet til innsigelsesfristen er utløpt (ni måneder etter datoen patentet ble meddelt), og eventuelle innsigelsessaker er endelig avgjort. Du kan ikke be om begrensning før eventuelle søksmål er avgjort, men du kan be om begrensning etter at ugyldighetssak er reist for domstolen. Dersom du ønsker å begrense patentet før innsigelsesfristen er utløpt kan du levere en innsigelse mot ditt eget patent.

Pris

Patentstyret vil sende en faktura som må betales for at kravet om begrensning skal behandles.
Se prislisten.

Hvorfor levere et krav om administrativ begrensning

I enkelte tilfeller har innehaveren av et patent et behov for å kunne begrense et for bredt patentvern. Dette behovet kan for eksempel oppstå i forbindelse med en ugyldighetssak, det er da mulig for innehaveren av et patent å sende inn et krav om administrativ begrensning.

Det er ikke noe vilkår for begrensningen at patentet i sin meddelte form er ugyldig.

Hvordan skrive et krav om administrativ begrensning

Et krav om administrativ begrensning skal leveres til Patentstyret. Det er noen formelle vilkår for hva et krav om begrensning skal inneholde og hvordan det skal utformes:

  1. Det skal være skriftlig.
  2. Det skal være på norsk, dansk eller svensk; eventuelt kan det være på engelsk hvis patentet som begrensningen gjelder er på engelsk.
  3. Kravet om begrensning skal være signert av den som krever begrensning eller dennes fullmektig.

Kravet om begrensning skal inneholde:

  1. Navn og adresse til innehaveren av patentet, og navn og adresse til fullmektig hvis det brukes.
  2. Nummeret på patentet kravet gjelder.
  3. Angivelse av begrensningen som kreves.
  4. Hvis beskrivelsen ønskes endret; en renskrevet versjon av den nye beskrivelsen.
  5. Hvis patentkravene ønskes endret; det nye kravsettet.
  6. Hvis patentet er meddelt på engelsk; en oversettelse av det nye kravsettet til norsk.
  7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personlig.

Det er kun innehaveren av patentet som kan be om patentbegrensning, krav fremsatt av andre enn innehaveren vil bli avvist.

Behandling av et krav om begrensning

Hvis du sender inn et krav om begrensning som ikke oppfyller de formelle vilkårene, sender Patentstyret brev med en frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet. Dersom det ikke leveres fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med deg.

Når de formelle vilkårene i begrensningen er oppfylt vil vi sende et brev hvor vi bekrefter at vi har mottatt kravet om begrensning.

Patentstyret tilstreber en så kort behandlingstid som mulig for krav om begrensning. Dette betyr at behandlingen av et krav gjøres uten unødig opphold etter avsluttet formaliakontroll.

Under behandlingen av en administrativ begrensning er kommunikasjonen som hovedregel på norsk. Men hvis patentet er meddelt på engelsk og kravet om begrensning er skrevet på engelsk, skal kommunikasjonen være på engelsk. Dersom kravet om begrensning er skrevet på norsk, kan saksbehandler velge å skrive på engelsk hvis søker ber om det. Hvis patentet er meddelt på norsk, men kravet om begrensning skrives på engelsk, kan Patentstyret kreve at kravet om begrensningen oversettes til norsk.

For krav om patentbegrensning som blir levert inn til Patentstyret etter 1. juli 2019, vurderer vi ikke lenger om vilkårene i patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt for det begrensede patentet. Vi vurderer heller ikke om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig til at oppfinnelsen kan utøves av en fagperson.

Mulige utfall ved behandlingen av et krav om begrensning

Kravet om begrensningen avslås, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt i uendret form. Kravet om begrensningen godtas, patentet begrenses i samsvar med det innehaveren ba om.

Klage

Hvis kravet om begrensning avslås kan innehaveren av patentet klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagen må leveres innen en (1) måned fra den dagen avgjørelsen ble sendt. For å få klagen behandlet må du betale et klagegebyr.
Mer informasjon om Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

Relevant regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: