Innsigelse - patent

Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot det til Patentstyret.

En innsigelse angriper patentets gyldighet eller patentinnehavers rett til oppfinnelsen. Innsigelsen kan føre til at patentet blir endret, opphevet eller overført til en annen. Den som sender inn en innsigelse kalles innsiger.

Frist for levering

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. Det er unntak for innsigelser som hevder at patentet strider mot offentlig orden eller moral, de har utvidet frist og må leveres innen tre (3) år fra patentet ble meddelt.

Pris

Å levere en innsigelse er gratis, med mindre du leverer en innsigelse med begrunnelse i patentloven § 1 b (strider mot offentlig orden eller moral) etter at det er gått ni (9) måneder. Da må du betale en fastsatt avgift. Se prislisten.

I følgende tilfeller kan du levere innsigelse

 • Hvis du mener patentet ikke er gyldig, fordi vilkårene i patentloven §§ 1 og 2 ikke er oppfylt, oppfinnelsen ikke er beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den, eller patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble levert.
 • Hvis du mener at patentet er meddelt til feil person.
 • Hvis du mener at patentet strider mot offentlig orden eller moral.

Innsigelsen skal være begrunnet, og begrunnelsen bør være understøttet med for eksempel publikasjoner. Innsigelsen blir behandlet av Patentstyrets fagavdeling.

Hvordan skrive en innsigelse

En innsigelse skal leveres til Patentstyret. Det er noen formelle krav når det gjelder hva en innsigelse skal inneholde og hvordan den skal utformes.

 1. Den må være skriftlig.
 2. Den skal være på norsk, dansk eller svensk.
 3. Den må være mottatt hos Patentstyret innen ni (9) måneder etter at patentet innsigelsen gjelder ble meddelt.
 4. Den som mener han/hun skulle hatt retten til patentet, må selv (personlig eller ved bruk av fullmektig) levere innsigelsen.
 5. Innsigelsen må være signert av innsiger eller dennes fullmektig.

Innsigelsen må inneholde:

 1. Navn og adresse til den som er innsiger, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette.
 2. Nummeret på patentet innsigelsen gjelder.
 3. En begrunnelse på hvorfor du mener patentet er ugyldig eller gitt til feil person.
 4. Nødvendig dokumentasjon for å underbygge innsigelsen.
 5. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer innsigeren personlig.

Hvis innsigelsen ikke tilfredsstiller kravene om at den skal være levert skriftlig, mottatt innen fristen på ni (9) måneder og være begrunnet ved levering, vil innsigelsen bli avvist. Da vil den ikke bli behandlet.

Behandling av innsigelse

Hvis innsigelsen ikke oppfyller de formelle kravene, sender Patentstyret brev med en (1) måneds frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise innsigelsen. Hvis det ikke leveres fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med innsigeren.

Når de formelle kravene i innsigelsen er oppfylt vil vi gi beskjed til innsiger om at innsigelsen er formelt godtatt, og vi oversender innsigelsen til innehaveren av patentet med tre (3) måneders frist til å uttale seg.

Under innsigelsesbehandlingen skal kommunikasjonen med partene være på norsk. Hvis patentet er meddelt på engelsk, kan Patentstyret pålegge innehaveren av patentet å sende inn en oversettelse av patentskriftet til norsk. Innsiger kan be om at patentskriftet oversettes til norsk.

All kommunikasjon med en av partene skal innen rimelig tid oversendes den andre parten.

Hovedregelen er at innsiger og innehaver skal uttale seg én gang hver før det tas en avgjørelse. Unntaksvis, og bare når det er behov for å få saken ytterligere belyst, skal innsigeren oppfordres til å ytre seg om innehaverens uttalelse om innsigelsen.

Det er alltid innehaveren som skal gis siste mulighet til å uttale seg om innsigelsen før avgjørelsen skrives. Kopi av innehavers siste uttalelse sendes til innsiger til orientering uten svarfrist. Patentstyret opplyser om at vi anser saken som tilstrekkelig belyst og at saken vil bli tatt opp til avgjørelse.

Patentstyret foretar en ny vurdering under behandlingen av innsigelsen. Når innsigelsen skal avgjøres blir det gjort i utvalg med tre personer.

Mulige utfall ved behandlingen av en innsigelse

 • Innsigelsen blir forkastet, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret.
 • Innsigelsen blir tatt til følge, patentet oppheves.
 • Innsigelsen blir delvis tatt til følge, patentet opprettholdes i endret form.
 • Innsigelsen blir tatt til følge, patentet overføres til innsigeren.

Klage på avgjørelsen av en innsigelse

Hvis innsigelsen eller deler av den ikke tas til følge kan innsiger klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis innsigelsen tas helt eller delvis til følge kan innehaveren klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet må du betale en klageavgift.

Søksmål til domstolene grunngitt i at patent er meddelt til en annen enn den som etter patentloven § 1 er berettiget til patentet, må reises innen ett år fra du får kjennskap til at patentet er meddelt.

Relevant regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: