Innsigelse - patent

Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot det til Patentstyret.

En innsigelse angriper patentets gyldighet eller patentinnehavers rett til oppfinnelsen. Innsigelsen kan føre til at patentet blir endret, opphevet eller overført til en annen. Den som sender inn en innsigelse kalles innsiger.

Frist for levering

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. Det er unntak for innsigelser som hevder at patentet strider mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b. De har utvidet frist og må leveres innen tre (3) år fra patentet ble meddelt.

Pris

Å levere en innsigelse er gratis, med mindre du leverer en innsigelse med begrunnelse i patentloven § 1 b (strider mot offentlig orden eller moral) etter at det er gått ni (9) måneder. Da må du betale en fastsatt avgift. Se prislisten.

I følgende tilfeller kan du levere innsigelse

 • Hvis du mener patentet ikke er gyldig, fordi vilkårene i patentloven §§ 1 til 2 ikke er oppfylt
 • Hvis du mener oppfinnelsen ikke er beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8, andre ledd, tredje til femte setning.
 • Hvis du mener patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble levert, jf. patentloven § 13.
 • Hvis du mener at patentet er meddelt til feil person, jf. patentloven § 1.
 • Hvis du mener at patentet strider mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b.

Innsigelsen skal være begrunnet, og begrunnelsen bør som minimum være understøttet med for eksempel publikasjoner. 

Hvordan skrive en innsigelse

Det er noen formelle krav som må være oppfylt for at Patentstyret skal kunne behandle innsigelsen.

 1. Den må være skriftlig.
 2. Den skal være på norsk, dansk eller svensk.
 3. Den må være mottatt hos Patentstyret innen ni (9) måneder etter at patentet innsigelsen gjelder ble meddelt.
 4. Den som mener han/hun skulle hatt retten til patentet, må selv (personlig eller ved bruk av fullmektig) levere innsigelsen.
 5. Innsigelsen må være signert av innsiger eller dennes fullmektig.

Innsigelsen må inneholde:

 1. Navn og adresse til den som er innsiger, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette.
 2. Nummeret på patentet innsigelsen gjelder.
 3. En begrunnelse på hvorfor du mener patentet er ugyldig eller gitt til feil person.
 4. Nødvendig dokumentasjon for å underbygge innsigelsen.
 5. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer innsigeren personlig.

Hvis innsigelsen ikke tilfredsstiller kravene om at den skal være levert skriftlig, mottatt innen fristen på ni (9) måneder og være begrunnet ved levering, vil innsigelsen bli avvist. Da vil den ikke bli behandlet.

Hvis innsigelsen ikke oppfyller de formelle kravene nevnet ovenfor, sender Patentstyret brev med én (1) måneds frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise innsigelsen.

Hvis det ikke leveres fullmakt, vil all videre kommunikasjon foregå direkte med innsigeren.

For å levere en innsigelse til Patentstyret, anbefaler vi å bruke skjemaet vårt for korrespondanse i Altinn. Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no

Behandling av innsigelse

Når Patentstyret har mottatt en innsigelse blir denne oversendt til innehaveren av patentet. Svarfristen for patenthaver er tre måneder og to uker etter innsigelsesfristens utløp.

Hovedregelen er at innsiger og innehaver skal uttale seg én gang hver før Patentstyret avgjør saken, hvor innsigelsen regnes som én uttalelse. Når innehaveren har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Dette skjer kun unntaksvis.

Patentstyret kan også ta hensyn til forhold som ikke er trukket frem i innsigelsen (for eksempel nye mothold), men vi vil i så fall gi partene mulighet til å uttale seg om dette før vi treffer en avgjørelse.

Når Patentstyret mener saken er tilstrekkelig opplyst sender vi brev til partene om at saken tas opp til avgjørelse, og vi avgjør så saken i et utvalg bestående av tre personer.

Vurderingen i en innsigelse er uavhengig av vurderingen som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at utvalget som skal behandle innsigelsen ikke har tatt del i tidligere behandling av patentsøknaden.

Mulige utfall ved behandlingen av en innsigelse

 • Innsigelsen blir forkastet, slik at det meddelte patentet blir opprettholdt uendret.
 • Innsigelsen blir tatt til følge, patentet oppheves.
 • Innsigelsen blir delvis tatt til følge, patentet opprettholdes i endret form.
 • Innsigelsen blir tatt til følge, og patentet overføres til innsigeren i sin helhet, eller i form av en ideell andel om innsigeren er delvis berettiget til det.

Klage på avgjørelsen av en innsigelse

Hvis innsigelsen eller deler av den ikke tas til følge kan innsiger klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Hvis innsigelsen tas helt eller delvis til følge kan patentinnehaveren klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet må du betale en klageavgift.

Hvis innsigelsen er begrunnet i at patentet er meddelt til en annen enn den som etter patentloven § 1 er berettiget til det, må et eventuelt søksmål til domstolene om retten til patentet reises innen to (2) måneder etter endelig avgjørelse fra Patentstyret eller KFIR ble sendt til parten.

Mer informasjon om Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

Relevant regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: