Klage til Domstolen

Avgjørelser fattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) kan bare bringes inn for domstolene av en søker, en innehaver av et patent eller en innsiger som har fått en avgjørelse imot seg.

Hovedregelen er at søksmål må være reist innen to (2) måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra KFIR. KFIR skal informere Patentstyret om en avgjørelse er anket inn for domstolen innen tre (3) måneder. Hvis avgjørelsen ikke ankes vil Patentstyrets database bli oppdatert etter fristens utløp, og avgjørelsen kunngjøres i Norsk patenttidende.

En avgjørelse fra Patentstyret hvor kravet om administrativ overprøving avvises eller avslås kan ikke bringes inn for domstolene.

Søksmål til domstolene grunngitt i at patent er meddelt til en annen enn den som etter patentloven § 1 er berettiget til patentet, må reises innen ett (1) år fra du får kjennskap til at patentet er meddelt.

Mer informasjon på nettsidene til KFIR www.kfir.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: