Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

Du kan klage på avgjørelser som er tatt av Patentstyrets fagavdelinger. Disse klagene behandles av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Klagene leveres til Patentstyret som videreformidler dem til KFIR. Dette gjelder ikke klager på meddelt patent, da må du levere innsigelse (innen ni (9) måneder etter meddelelse av et patent) eller krav om administrativ overprøving (senere enn ni (9) måneder etter meddelelse av et patent).

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstolslignende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter. KFIR prøver saker som krever særskilte sakkunnskaper. KFIR består derfor av juridisk utdannet leder og nestleder som begge oppfyller kravene til dommere, samt av juridisk- og teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer, sistnevnte innen hovedområdene kjemi, elektroteknikk, bygningsteknikk og maskinteknikk. KFIR arbeider kontinuerlig for at vedtakene holder et høyt faglig nivå, og de følger den internasjonale utviklingen gjennom EPO og OHIM, samt EU-domstolen (ECJ).

Hvem kan klage

Klager til KFIR kan fremmes av den eller de personene som en avgjørelse i Patentstyret helt eller delvis er gått imot. En klage kan leveres gjennom en tredjemann (profesjonell representant eller fullmektig).

Klager leveres til Patentstyret

Patentstyret mottar klager og oversender dem til KFIR.

Frist for levering

Fristen for å sende inn en klage til KFIR regnes fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret, og er normalt to (2) måneder. Frist for levering av en klage er i utgangspunktet absolutt, og klagen må være mottatt hos Patentstyret senest innen klagefristen. En klage som leveres for sent vil ikke bli behandlet.

Pris

Hvis klagen mottas innen klagefristen, vil du få en faktura for klagegebyr fra Patentstyret. Hvis du ikke betaler fakturaen vil klagen bli ansett som ikke mottatt, da vil klagen ikke bli behandlet.

Når kan du klage

Du kan klage på avgjørelsene i innsigelser, krav om administrativ overprøving og patentbegrensning. Du kan også klage på det følgende:

 • Avslag på en patentsøknad.
 • Endelig henleggelse av en søknad på grunn av manglende betaling av årsavgiften.
 • Avgjørelse om at patentsøknaden omfatter to eller flere uavhengige oppfinnelser(uenhetlighet).
 • Avslag på krav om gjenopptagelse.
 • Avslag på krav om å ta en sak opp til behandling til tross for fristoversittelse.
 • Avslag på validering av et EP-patent.
 • Vedtak om overføring av et patent til en annen.
 • Avslag på krav om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).
 • Avslag på krav om endring av supplerende beskyttelsessertifikats (SPC) gyldighetsperiode.
 • Avslag på begjæring om hemmelighold av dokument.
 • Avslag på krav om utlevering av prøve av biologisk materiale.
 • Internasjonal søknad som anses som trukket på grunn av manglende levering av oversettelse.
 • Tilkjenning av sakskostnader ved krav om administrativ overprøving.

Hvordan skrive en klage til KFIR

Det er noen formelle vilkår når det gjelder hva en klage skal inneholde og hvordan den skal utformes. Les mer om dette på nettsidene til KFIR.

Behandling av klage

KFIR sjekker at de formelle vilkårene er fulgt og oversender deretter klagen til klagemotpart.

KFIR foretar en ny vurdering av saken slik den blir lagt frem for KFIR, og tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. Utvalget som skal fatte beslutning i saken kan likevel av eget initiativ kreve innsyn i tidligere sakskorrespondanse hos Patentstyret uten å opplyse klager om dette. De kan også ta hensyn til nye forhold som ikke var gjenstand for prøving da Patentstyret fattet vedtaket sitt.

Klage

Avgjørelsen i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) kan ankes inn for domstolene.

Andre klageordninger for patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: