Klageordninger varemerke

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen.

Oversikt over klagemuligheter

Protest

 • En protest er en klage som kommer inn til Patentstyret fra en tredjepart under søknadsbehandlingen.
 • En innsigelse er en klage som kommer inn etter at varemerket er registrert. Mer om innsigelser
 • Den som leverer en protest blir ikke formelt part i saken, men ved innsendelse av innsigelse blir man part i saken.

En protest er en innvending mot registrering av et varemerke. Du har for eksempel oppdaget at noen søker om et varemerke som du mener er et beskrivende ord som bør holdes fritt for alle, eller noen søker om et varemerke som du mener ligger for tett opptil ditt eget registrerte eller innarbeidede merke.

Når og hvordan kan du levere inn en protest?

Du kan levere en protest mot en søknad helt frem til behandlingen av varemerkesøknaden er avsluttet. Hvis protesten leveres etter at varemerket er registrert, vil vi behandle protesten som en innsigelse mot registreringen. Se nedenfor om dette.

Protesten må fremsettes skriftlig og være begrunnet. Patentstyret vil vurdere protesten og avgjøre om den får innvirkning på behandlingen av søknaden eller ikke.

Søkeren vil få beskjed om at det er kommet inn en protest. Den som har sendt inn en protest vil få et brev om at protesten er mottatt.

Hvis merket blir nektet registrert, gir ikke Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte mot varemerkesøknaden. Hvis merket blir registrert, gir Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte, med informasjon om muligheten for å sende inn innsigelse. Se mer om innsigelse nedenfor.


 

Innsigelse

Alle som mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan levere en innsigelse. Innsigelsen må leveres skriftlig til Patentstyret.

Klagefrist

Innsigelsen må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra den dagen registreringen ble kunngjort. Innsigelsen kan føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.

Dette kan du klage på:

At et søkt eller registrert varemerke er:

 • forvekselbart med andre rettigheter (§16 første ledd)
 • mangler særpreg (§ 14)
 • søknaden er levert inn i ond tro (§ 15 bokstav f)
 • strider mot lov, offentlig orden eller moral (§ 15a)
 • er egnet til å villede (§ 15b)
 • inneholder våpen eller annet tegn/flagg uten tillatelse fra rett myndighet (§ 15c)
 • inneholder en geografisk opprinnelse for vin eller brennevin (§ 15 annet ledd)
 • varemerket har feil innehaver, (§ 21 og § 28)
 • for flere grunnlag se §§ 14 til 16.

Hvordan skriver du en innsigelse?

Du må levere kravet skriftlig til Patentstyret. Kravet skal inneholde:

 1. navn og adresse til den som er innsiger, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette
 2. varemerkets registreringsnummer
 3. hvilke grunner klagen bygger på
 4. opplysning om hvilke varer og tjenester innsigelsen gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av innsigelsen, hvis registreringen kreves bare delvis opphevet.
 5. nødvendig dokumentasjon til støtte for klagen
 6. fullmakt ved bruk av fullmektig, hvis fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig

NB: Vær oppmerksom på språkkrav: kravet må leveres på enten norsk, dansk eller svensk. Det kan ikke leveres på andre språk, som for eksempel engelsk (varemerkeforskriften § 53).

Hvordan behandler Patentstyret en innsigelse?

Hvis innsigelsen du sender inn ikke oppfyller de formelle vilkårene, gir vi deg en frist for å rette manglene. Vi avviser innsigelsen hvis du ikke retter manglene innen fristen.

Når de formelle vilkårene i innsigelsen er oppfylt, oversender vi den til innehaveren av varemerkeregistreringen med én måneds frist for å uttale seg.

Når innehaveren av registreringen har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Begge parter kan be om fristutsettelse hvis de trenger lenger tid til å svare på den andre partens argumentasjon. Når Patentstyret anser saken som tilstrekkelig opplyst (vanligvis etter at begge parter har uttalt seg to ganger), skriver saksbehandleren en avgjørelse.
Se saksbehandlingstiden
Mer detaljert beskrivelse av prosessen

Når klagen om varemerket skal avgjøres, blir det foretatt en ny og uavhengig vurdering av en annen saksbehandler enn den som var saksbehandler da varemerket ble registrert.

Mulige utfall av klagesaken

 • Varemerket kjennes helt ugyldig (oppheves) eller delvis ugyldig (opprettholdes med begrenset varefortegnelse)
 • Klagen avslås, slik at varemerkeregistreringen opprettholdes uendret
 • Varemerket overføres til rette innehaver. Les mer om overføring 

Hvor mye koster det?

Det er gratis å sende inn en innsigelse. Patentstyret tar ikke betalt for saksbehandlingen av innsigelsessaker.


 

Administrativ overprøving

Etter at innsigelsesfristen har gått ut, kan du ikke lenger komme med innsigelse, men du kan fortsatt klage ved å sende inn et skriftlig krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringen.

Du kan klage på samme punktene som under «Innsigelse» og
i tillegg også at et merke:

 • er ugyldig (§ 35)
 • har degenerert (§ 36)
 • ikke har blitt brukt etter reglene om bruksplikt (§ 37)

Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene. Den gjelder både for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer som er gyldige i Norge.

Klagefrist

Krav om administrativ overprøving kan leveres inn når innsigelsesfristen er utløpt (tre måneder etter kunngjøringen av registreringen), og etter at eventuelle innsigelsessaker er endelig avgjort. Du kan ikke kreve overprøving så lenge et søksmål ved domstolene ikke er rettskraftig avgjort. En part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldighet eller sletting av varemerke, kan ikke fremsette krav om administrativ overprøving hvis reglene om rettskraft hindrer dette. Krav kan fremsettes av enhver med rettslig interesse.

Hvordan skriver du et krav om administrativ overprøving?

Det gjelder de samme reglene som for innsigelse. Se disse reglene høyere opp på denne siden.

NB: Vær oppmerksom på språkkrav: kravet må leveres på enten norsk, dansk eller svensk. Det kan ikke leveres på andre språk, som for eksempel engelsk.

Hvordan behandler Patentstyret en administrativ overprøving?

Saksbehandlingen skal ha god fremdrift og saken skal normalt tas opp til avgjørelse etter at vi har mottatt en uttalelse fra innehaveren av varemerket.
Mer detaljert beskrivelse av prosessen

Vi har følgende frister:

 • Innehaveren av varemerket får en frist på én måned til å komme med en uttalelse.
 • Hvis vi mener at det er nødvendig med ytterligere uttalelser i saken, får partene en svarfrist på 14 dager. Hvis innehaver svarer med krav om at kravstiller må dokumentere reell bruk, får kravstiller en svarfrist på én måned.
 • Vi gir som hovedregel ikke fristforlengelse med mindre det foreligger en rimelig grunn eller samtykke fra motparten. Hvis det foreligger rimelig grunn, gir vi en fristforlengelse på 14 dager. Det må fremgå av samtykket hvor lang frist partene ønsker. Det er tilstrekkelig at et samtykke sendes til Patentstyret i form av en e-post.
 • Hvis det er mangler ved kravet, får kravstilleren en frist på 14 dager på å rette mangelen.
 • I forbindelse med fellesferier eller i perioder med helligdager, innvilger vi lengre frister (fire til seks uker).
 • Hvis det ikke foreligger rimelig grunn til fristforlengelse eller samtykke ikke er innhentet, vil saken bli tatt opp til avgjørelse på bakgrunn av den informasjonen vi har.
 • Vi tar normalt en avgjørelse innen to til tre måneder.

Hvor mye koster det?

Når Patentstyret mottar en klage (et krav om administrativ overprøving) sender vi ut en faktura til den som har sendt inn klagen (se prisliste). Du må betale et gebyr før vi behandler saken.

Se også sakskostnader

Eksempler på avgjørelser

Her finner du eksempler på avgjørelser fra Patentstyret i klagesaker om varemerkeregistreringer


 

Klage på Patentstyrets avgjørelser

Du kan klage på Patentstyrets avgjørelser både i nasjonale og internasjonale saker. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klagen. Klagen sender du til Patentstyret, som videresender den til KFIR.

Du kan klage i disse situasjonene:

 • Du er uenig i en nektelse fra Patentstyret av en nasjonal eller internasjonal søknad.
 • Du har ikke fått medhold i innsigelse
 • Du har ikke fått medhold i administrativ overprøving
 • Patentstyrets avgjørelse om å slette eller oppheve en registrering
 • Du er uenig i beslutningen: Patentstyret har besluttet å oppheve en registrering av eget tiltak på grunn av åpenbar feil eller prioritetskonflikt.
 • Du er uenig i avslaget eller avvisningen: Patentstyret har avvist eller avslått en sak om gjenopptakelse, unntak fra offentlighet, innsyn i dokumenter, fornyelse av en varemerkeregistrering, endring av et varemerke eller det at en sak likevel skal tas under behandling til tross for fristoversittelse.

NB: Vær oppmerksom på språkkrav: kravet må leveres på enten norsk, dansk eller svensk. Det kan ikke leveres på andre språk, som for eksempel engelsk.

Klagefristen

Klagefristen er to måneder fra den dagen Patentstyret sendte avgjørelsen til deg. Klagen sender du til Patentstyret. Hvis det er klart at klagen vil føre frem, har Patentstyret mulighet til å oppheve eller endre sin avgjørelse. I motsatt fall sender vi klagen videre til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Mer informasjon på nettsidene til Klagenemnda for industrielle rettigheter: www.kfir.no 


 

Hva kan du klage på til domstolene?

Avgjørelser fra KFIR kan du klage videre inn for Oslo Tingrett. Hvis du har fremmet et krav om administrativ overprøving, kan du ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken pågår for Patentstyret.

Avgjørelser fattet av KFIR kan bare bringes inn for domstolene av en søker eller rettighetshaver eller innsiger som har fått en avgjørelse imot seg. Hovedregelen er at søksmål må være reist innen to måneder regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra KFIR. Hvis en avgjørelse er anket inn for domstolen, skal KFIR informere Patentstyret om dette slik at Patentstyrets database kan oppdateres, og avgjørelsen skal kunngjøres i Norsk varemerketidende.

Mer informasjon på nettsidene til Klagenemnda for industrielle rettigheter: www.kfir.no


Administrativ overføring

Den som godtgjør å ha retten til et varemerke i en søknad som er innlevert av en annen, kan kreve at Patentstyret overfører søknaden til seg. Se varemerkeloven § 21 (se også § 28 som gjelder under innsigelsesbehandling). Dette gjelder altså bare søknader, og ikke registreringer.

Hvis merket er registrert, gjelder innsigelsesfristen på 3 måneder fra kunngjøringsdato, jf. § 26 og § 28.


 

Regelverk

Varemerkeloven (lenke til Lovdata)
Varemerkeforskriften (lenke til Lovdata)

Andre klageordninger: Andre klageordninger: patent, design, foretaksnavn, plantesortsnemnda 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: