Innsigelser - varemerke

Informasjon om saksgangen, formelle krav, partenes roller, ansvar og oppgaver, og Patentstyrets oppgaver.

Hva er en innsigelse?

Den som mener at beslutningen om å registrere et varemerke ikke er riktig, kan levere en innsigelse mot registreringsbeslutningen til Patentstyret. Du kan også levere en innsigelse mot en internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge. Den som leverer en slik innsigelse, kalles innsiger. 

En innsiger kan begrunne innsigelsen sin med at:

 • varemerket er registrert i strid med varemerkeloven §§ 14 – 16
 • varemerket skal overføres til seg, se varemerkeloven § 28

Det gjelder ikke noe krav om rettslig interesse for å levere en innsigelse. Dette betyr at enhver kan levere en innsigelse til Patentstyret.

Når må innsigelsen leveres?

En innsigelse må leveres inn til Patentstyret innen tre måneder fra registreringens kunngjøringsdato.

Hvis det er mer enn tre måneder siden registeringens kunngjøringsdato, så kan du levere inn et krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringen. Les mer om klageordningen.

Hva koster en innsigelse?  

Å levere en innsigelse er kostnadsfritt, men du kan ikke kreve å få dekket dine sakskostnader fra motparten.

Hva må innsigelsen inneholde?

En innsigelse må inneholde:

 • innsigerens navn og adresse
 • hvilken registrering innsigelsen gjelder
 • hvilke grunner innsigelsen bygger på
 • nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen

De formelle kravene som er listet opp ovenfor følger av varemerkeloven § 26.

Hvordan foregår en innsigelsessak?

Når de formelle kravene til en innsigelse er oppfylt, vil vi oversende innsigelsen til innehaver eller innehavers fullmektig. Innehaver er rettighetshaver til den registreringen som det er levert innsigelse mot.

Vi vil gi innehaver en frist til å uttale seg om innsigelsen.

Patentstyret kan også gi fristforlengelse i saken, hvis partene (innsiger og innehaver) er enige om det og leverer inn en felles begjæring om dette, se varemerkeloven § 27 a. Dette er for eksempel relevant i tilfeller hvor partene har innledet forhandlinger om en minnelig løsning.

Partene kan komme til enighet og avslutte saken, før Patentstyret har behandlet innsigelsessaken ferdig.

Hvilke muligheter har innehaver til å imøtegå en innsigelse?

Innehaver kan imøtegå en innsigelse ved å svare på de grunnene som innsigelsen bygger på, se varemerkeloven § 27 annet ledd. I tillegg til dette, har innehaver følgende muligheter:

Gjøre gjeldende at innehavers varemerke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk før innsigelsen ble fremsatt

Hvis innsiger hevder at innehaver sitt varemerke ikke har særpreg etter varemerkeloven § 14, kan innehaver svare med at varemerket har oppnådd særpreg gjennom bruk innen den dagen da innsigelsen ble fremsatt.

Hvis innsiger underbygger påstanden sin med at innehavers merke mangler særpreg, så er det opp til innehaver å godgjøre at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, se varemerkeloven § 29 første ledd siste punktum.
Les mer om innarbeidelse

Innehaver mener at det eldre kjennetegnet ikke er tatt i reell bruk:

Hvis innsigelsen er begrunnet med at varemerket er registrert i strid med innsigerens eldre varemerke eller eldre foretaksnavn, kan innehaver kreve at innsiger dokumenterer at den eldre rettigheten er tatt i reell bruk, se varemerkeloven § 29 a. Denne muligheten gjelder bare hvis det på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for innehavers merke, har gått mer enn fem år fra endelig avgjørelse om registrering av innsigers merke. Der innehavers merke er en internasjonal registrering, vil det være internasjonal registreringsdato, prioritetsdato eller etterfølgende utpekningsdato som er avgjørende.

Det er innsiger som har bevisbyrden for at kjennetegnet som innsigelsen bygger på, er tatt i reell bruk. Dette betyr at den som har levert en innsigelse til Patentstyret, må bevise at innsiger eller noen med innsigers samtykke har tatt kjennetegnet i reell bruk. Les mer om bruksplikt

Hvis en innsiger ikke dokumenterer at kjennetegnet er tatt i reell bruk, eller kan vise til at det forelå rimelig grunn for manglende bruk, så vil ikke innsigers eldre kjennetegn kunne føre til at innehaver sin registrering kan oppheves. I et slikt tilfelle må innsigelsen avslås, og registrereringene bestå ved siden av hverandre, se varemerkeloven § 8.

Hvis en innsiger derimot dokumenterer reell bruk av kjennetegnet sitt, så vil Patentstyret vurdere om innehavers registrering skal oppheves. En slik opphevelse vil da være begrunnet med at registreringen av innehavers kjennetegn er et inngrep i innsigers rett til et varemerke eller foretaksnavn, eksempelvis hvis kjennetegnene til partene er forvekselbare.  

Innehaver mener at innsigerens eldre varemerke mangler særpreg eller ikke var velkjent på det tidspunktet som innehaver sitt varemerke ble søkt registrert/fra innehavers prioritetsdato:

Innehaver kan etter varemerkeloven § 35 b svare på innsigelsen ved å hevde at innsigerens kjennetegn:

 • ikke oppfylte kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første og andre ledd og ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd
 • ikke hadde oppnådd slikt særpreg slik at det forelå risiko for forveksling
 • ikke var velkjent

Utgangspunktet for vurderingen av vilkårene som er nevnt ovenfor, vil være søknadstidspunktet eller prioritetsdatoen for innehaver sitt varemerke. I slike tilfeller har innehaver bevisbyrden. Dette betyr at det er innehaver som må bevise at innsigerens kjennetegn ikke var et registreringshinder for innehavers varemerke på søknadstidspunktet/fra prioritetsdatoen. Hvis dette fører frem, så vil innsigelsen avslås og registreringene består ved siden av hverandre, se varemerkeloven § 8.

Innehaver vil helt eller delvis slette registreringen sin

Innehaver kan frivillig be Patentstyret om helt eller delvis å slette registreringen sin, se varemerkeloven § 46. Hvis slik sletting gjør innsigelsessaken «gjenstandsløs», det vil si at grunnene som innsigelsen gjelder bortfaller ved hel eller delvis slettelse av registreringen, så vil innsigelsessaken avsluttes. Hvis innehavers merke er en internasjonal registrering, må den slettes gjennom WIPO.

Hva må innehaver svare på i en innsigelsessak, kort oppsummert:

Den som er innehaver av registeringen som det rettes innsigelse mot, kan imøtegå innsigelsen ved å:

 • svare på grunnlagene som innsiger har gjort gjeldende
 • kreve dokumentasjon for reell bruk (§ 29 a), eller hevde at det eldre varemerket manglet særpreg/ikke var velkjent da varemerket ble registrert/hadde prioritet (§ 35 b).

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis innehaver bare krever dokumentasjon for reell bruk, og dette blir dokumentert, så vil grunnlagene som innsiger ellers har gjort gjeldende i saken stå uimotsagt. Innehaver bør derfor svare på alle påstandene fra innsiger.

Hva må innsiger svare på/dokumentere i en innsigelsessak?

Hvis innehaver svarer på innsigelsen ved å hevde at innsigers registrerte kjennetegn ikke er tatt i reell bruk, eller anfører grunnlagene i § 35 b, så må innsiger imøtegå disse og dokumentere grunnlagene.
Mer informasjon om bruk av dokumentasjon.

Vil Patentstyret etterspørre dokumentasjon i innsigelsessaker?

Patentstyret kommer ikke til å etterspørre dokumentasjon som skal underbygge grunnlagene. Vi vil heller ikke gi råd om hvor mye som skal til for å anse grunnlagene som dokumentert. Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke et patentkontor, IPR-rådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området. Se oversikten på iprhjelp.no

Hvis innsiger svarer og leverer inn dokumentasjon i saken, vil Patentstyret vurdere om innehaver bør få en frist til å kommentere innsigers dokumentasjon.

Når vil Patentstyret fatte en avgjørelse?

Når partene har fått mulighet til å uttale seg om saken, og ytterligere skriftveksling ikke er nødvendig, så vil saken tas opp til avgjørelse. Patentstyret vil i avgjørelsen behandle alle grunnlagene i saken.

Kan Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaken påklages?

Du kan klage på Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Les mer om klageordningen.

For mer informasjon:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: