Andre typer klager (design)

Du kan klage på Patentstyrets avgjørelser i en designsøknad eller på et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klagen. Klagen skal sendes til Patentstyret, som videresender den til KFIR. Avgjørelser fra Patentstyret (administrativ overprøving) og KFIR kan du klage videre inn for domstolene (tingretten).

Du kan klage til KFIR i disse situasjonene

 • Patentstyret har nektet å registrere designet ditt fordi vi mener det ikke er et design i lovens forstand, eller at det strider mot offentlige interesser.
 • Du har oppdaget forhold som tilsier at et registrert design burde har blitt nektet.
 • Patentstyret har avgjort en sak om administrativ overprøving (beskrevet ovenfor) eller sak om administrativ oppheving; hvor designet er registrert for en innehaver som ikke har retten til designet. Du mener avgjørelsen er feil.
 • Patentstyret har besluttet å oppheve en registrering av eget tiltak på grunn av åpenbar feil, men du er ikke enig i beslutningen.
 • Patentstyret har avvist eller avslått en sak om gjenopptakelse, unntak fra offentlighet, innsyn i dokumenter, fornyelse av en designregistrering eller det at en sak likevel skal tas under behandling til tross for fristoversittelse. Du er uenig i avslaget eller avvisningen.

Hvilke av Patentstyrets avgjørelser kan du klage på?

 • I en designsøknad.
 • I et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge.
 • Hvis vi har nektet å registrere designet ditt fordi vi mener det ikke er et design i lovens forstand eller at det strider mot offentlige interesser.
 • Hvis vi har registrert et design som ikke skulle ha blitt registrert, f.eks. at vi ikke har oppdaget forhold som tilsier at det burde har blitt nektet.
 • I saker om administrativ overprøving (beskrevet ovenfor).
 • I saker om administrativ oppheving, hvor designet er registrert for en innehaver som ikke har retten til designet.
 • Om å oppheve en registrering av eget tiltak på grunn av åpenbar feil.
 • Patentstyrets avvisning eller avslag i saker om gjenopptakelse, unntak fra offentlighet, innsyn i dokumenter, fornyelse av en designregistrering eller det at en sak likevel skal tas under behandling til tross for fristoversittelse.

Klagefrist

Klagefristen er 2 måneder fra den dagen Patentstyrets avgjørelse ble sendt til deg. Du må sende klagen til Patentstyret. Hvis det er klart at klagen vil føre frem, har Patentstyret mulighet til å oppheve eller endre sin avgjørelse. I motsatt fall sendes klagen videre til KFIR.

Mer informasjon på nettsidene til Klagenemnda - www.kfir.no

Hva kan du klage på til Domstolene?

Avgjørelser fra Patentstyret (administrativ overprøving) og KFIR kan klages videre inn for domstolene (tingretten).

Hvis du har fremmet et krav om administrativ overprøving, kan du ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken behandles i Patentstyret.

Avgjørelser fattet av KFIR kan bare bringes inn for domstolene av en søker eller rettighetshaver som har fått en avgjørelse imot seg. Hovedregelen er at søksmål må være reist innen 2 måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt ut fra KFIR. Hvis en avgjørelse er anket inn for domstolen, skal KFIR informere Patentstyret om dette slik at Patentstyrets database kan oppdateres, og avgjørelsen skal kunngjøres i Norsk designtidende.

Mer informasjon på nettsidene til Klagenemnda - www.kfir.no

Relevante lovtekster (hentet fra Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: