Endringer i en søknad eller rettighet

Som søker eller innehaver av et patent, varemerke eller design er du selv ansvarlig for å informere Patentstyret om endringer i eget navn og adresse, og andre endringer knyttet til rettigheten.

Viktig å melde inn endringer

Patentstyrets navneregister er ikke samkjørt med andre offentlige registre. Vi får derfor ikke melding om endringer i navn eller adresser med mindre du gir oss beskjed om det.

Feil adresse kan resultere i at brevet blir forsinket i postgangen, eller ikke kommer fram til mottakeren. Dette kan føre til at du mister rettigheten din på grunn av for sent innkommet svar eller manglende betaling. Ved en eventuell tvist om hvem som er rettighetshaver er det en fordel at korrekt søker eller innehaver er oppført i registeret vårt.

Endringer må meldes inn før du betaler årsavgift eller fornyelsesavgift. Dette er viktig for at fornyelsesbeviset skal inneholde korrekte opplysninger.

Språkkrav
Du kan sende en melding om endring på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Korrespondansen fra oss vil hovedsakelig være på norsk.

Dokumentasjon
Vi krever dokumentasjon for enkelte endringer.  

Send kopi av dokumenter
Vi oppfordrer deg til å sende inn kopi av dokumenter du vedlegger meldingen, siden vi makulerer innkomne dokumenter ett år etter at de er mottatt og skannet inn i vårt elektroniske datasystem. Vi foretrekker originale skjemaer, men vi godtar kopi av skjemaene så sant opplysningene er tydelige.

OBS: Du må alltid oppgi hvilket søknadsnummer eller rettighetsnummer endringen skal utføres i. Du må også oppgi hvilket fagområde (patent, varemerke, design) endringen gjelder.

Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

Har du overtatt eierskapet til en rettighet, inngått en lisensavtale eller tatt pant i en varemerke- eller patentrettighet? Da bør du registrere dette i registrene våre.
Les mer om hvorfor dette er viktig

Har du ikke norsk nasjonalt ID-nummer? 

Les hvordan du kan levere en søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk uten et norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon kun på engelsk)

Hva kan du endre og hvordan?

 1. Overdragelse eller fusjon
 2. Endring i navn og adresse
 3. Endring av fullmektig
 4. Endring av merke (varemerke)
 5. Endring av design
 6. Delvis slettelse eller slettelse av klasser (varemerke)
 7. Delvis slettelse av samregistrering (design)
 8. Lisens

1. Overdragelse eller fusjon

Bruk dette skjemaet i Altinn for å gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Har du ikke norsk nasjonalt ID-nummer?: 
Les hvordan du kan bruke Altinn uten et norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon kun på engelsk)

Søknadsstadiet
Skjemaet må undertegnes av den som står oppført som søker i registeret vårt, eller av søkerens fullmektig.

Etter registrering
Skjemaet må undertegnes enten av tidligere innehaver eller av ny innehaver (den rettigheten er overdratt fra eller til), eller en av partenes fullmektig.

Ved melding om overdragelse eller fusjon blir ikke fullmektigforholdet overført automatisk
Hvis det er oppnevnt en fullmektig i saken, vil fullmektigforholdet opphøre når søknaden eller rettigheten blir overdratt til en ny søker eller innehaver.

Hvis den nye søkeren eller innehaveren ønsker å bli representert av en fullmektig, må du derfor gi oss beskjed om dette (se "Fullmektigendring" for fremgangsmåte).

2. Endringer i navn og adresse

Bruk dette skjemaet i Altinn for å gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Har du ikke norsk nasjonalt ID-nummer?: 
Les hvordan du kan bruke Altinn uten et norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon kun på engelsk)

Søknadsstadiet
Skjemaet må undertegnes av søkeren eller søkerens fullmektig.

Etter registrering
Skjemaet må undertegnes av innehaveren eller innehaverens fullmektig.

3. Endring av fullmektig

Skjema (i PDF-format): Fullmakt   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

Søknadsstadiet - gjelder varemerke- og designsøknader
Du kan sende inn en melding om fullmektigendring uten å legge ved et gyldig fullmaktsdokument, men hvis fullmaktsdokumentet mangler ved registreringstidspunktet sletter vi fullmektigen og sender videre korrespondanse i saken direkte til innehaveren.

Søknadsstadiet (patent), og etter registrering (for alle fagområder)
Du må sende inn en gyldig fullmakt samtidig som du sender inn en melding om fullmektigendring. Bruk Patentstyrets skjema.

Fullmektigplikt og fullmaktsskjema
Vi krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til søkeren eller innehaveren hvis det ikke er oppnevnt en fullmektig i saken. All korrespondanse fra oss vil hovedsakelig være på norsk.

Hvis du velger å bruke en fullmektig, kan du bruke fullmaktsskjemaet vårt både som et fullmaktsdokument og som skjema for å melde inn en fullmektigendring.

En advokat trenger ikke å sende inn et fullmaktsdokument, men hvis du har gitt fullmektigvervet til et advokatkontor må du sende inn en fullmakt.

Alle som er oppgitt som søkere eller innehavere av en søknad eller rettighet må signere på fullmakten. Vi godtar en kopi av fullmakten så sant opplysningene i kopien er tydelig oppgitt.

For at en fullmakt skal være gyldig, må det fremgå av fullmakten hvilken søknad eller rettighet fullmakten gjelder for. Alternativt må det fremgå at fullmakten er en generalfullmakt. En generalfullmakt gjelder alle søkerens eller innehaverens saker innen ett eller flere fagområder. Hvis du henviser til en tidligere innlevert generalfullmakt må du alltid legge ved en kopi av denne.

Hvis en fullmektig ønsker å overdra fullmektigvervet til en annen fullmektig, og det fremgår av fullmakten at fullmektigen har rett til å gjøre dette, kan den tidligere fullmektigen undertegne fullmakten.

Melding med begrenset fullmektigverv
Vi registrerer endringer i en søknad eller rettighet hvis vi får melding om dette fra søkeren, innehaveren, eller oppnevnt fullmektig. Det er også mulig for andre enn de nevnte partene å melde inn endringer i registret vårt (melding med begrenset fullmektigverv). I slike tilfeller krever vi at du vedlegger minst ett av følgende dokumenter:

 • en begrenset fullmakt
 • skjema undertegnet av søkeren eller innehaveren, for eksempel skjema om navne-/adresseendring eller overdragelse
 • dokumentasjon på endringen, for eksempel utskrift fra handelsregistre, Foretaksregistre eller Brønnøysundregistrene
 • en kopi av oppdraget fra søkeren eller innehaveren

Hvis endringen er en navne- eller adresseendring, vil den fullmektigen som allerede står i registret vårt bli stående som fullmektig også etter at navne- eller adresseendringen er utført.

Hvis endringen derimot gjelder en overdragelse eller fusjon, må du gi oss opplysninger om hvem som skal stå oppført som fullmektig for den nye søkeren eller innehaveren – eller om søknaden eller registreringen skal videreføres uten fullmektig. Hvis den nye søkeren eller innehaveren har oppnevnt en fullmektig, må du legge ved en fullmakt som bekrefter fullmektigforholdet.

Dette betyr at ved melding om overdragelse eller fusjon der meldingen kommer fra andre enn oppnevnt fullmektig, må du legge ved en fullmakt som skal gjelde etter at endringen er utført. Dette kommer i tillegg til enten en begrenset fullmakt, dokumentasjon på endringen, skjema undertegnet av søker eller innehaver, eller en kopi av oppdraget.

4. Endring av merke (varemerke eller fellesmerke)

Skjema (i PDF-format): Andre endringer   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

For å endre et merke i en varemerke- eller fellesmerkeregistrering, må du sende to tydelige avbildninger av det nye merket. Dette er ikke nødvendig om endringen gjelder et ordmerke. Her er det tilstrekkelig at du oppgir det nye ønskede ordmerket. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset adgang til å endre et varemerke som er søkt eller som er registrert

5. Endring av Design

Skjema (i PDF-format): Andre endringer   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

For a endre et design, må du legge ved bilder av det endrede designet. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset adgang til å endre et design som er søkt eller som er registrert.

6. Delvis slettelse eller slettelse av klasser (varemerke)

Skjema (i PDF-format): Andre endringer   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

Ved delvis slettelse av en varemerke- eller fellesmerke-registrering, må du oppgi hvilke varer og tjenester merket fortsatt skal ha vern for. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass i feltet, legger du ved et eget vedlegg.

7. Delvis slettelse av samregistrering (design)

Skjema (i PDF-format): Andre endringer   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

Ved slettelse av samregistrering av design, må du oppgi hvilket design registreringen fortsatt skal gjelde for.

8. Lisens

Skjema (i PDF-format): Melding om lisens   |    Veiledning
For å sende skjemaet: Gå til Korrespondanse til Patentstyret i Altinn og legg ved det utfylte PDF-skjemaet. Du kan alternativt sende det via post eller e-post.

Søkeren, innehaveren, lisensgiveren, lisenstakeren, eller den fullmektigen som representerer en av disse, kan signere og sende inn en melding om lisens. Du må legge ved en fullmakt som bekrefter fullmektigforholdet hvis dette ikke er sendt inn tidligere. Bruk Patentstyrets skjema.

Hvis lisensavtalen ikke gjelder hele søknaden eller rettigheten må du gi oss beskjed på norsk om hvilke deler avtalen omfatter.  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: