Pantsettelse av varemerker

Det er mulig å pantsette registrerte varemerker, varemerkesøknader og varemerkelisenser som gjelder i Norge.

Pant i et varemerke eller en varemerkesøknad innebærer at varemerket eller varemerkesøknaden tjener som sikkerhet for at et krav blir oppfylt, ofte at et lån blir tilbakebetalt. Hvis du ikke betaler tilbake lånet som avtalt, kan den som har panterett (ofte en bank eller annen finansinstitusjon) med myndighetenes bistand selge varemerket eller varemerkesøknaden, og ta dekning for kravet i salgssummen. Pantsettelsen reduserer dermed risikoen for långiveren.

Du kan pantsette varemerker registrert i Norge, og lisenser til slike merker, samt søknader om varemerkeregistrering. Også internasjonale varemerkeregistreringer med virkning i Norge eller der det er krevd at rettigheten gis virkning i Norge kan pantsettes.

NB. Denne adgangen kom inn i panteloven 1. mars 2023. Det kan altså ikke gyldig avtales særskilt pant i slike rettigheter før ikrafttredelsen 1. mars 2023.

Hvordan registrere en pantsettelse?

Patentstyret registrerer ikke pant på eget initiativ. For at pantsettelsen skal bli registrert i varemerkeregisteret, må du gi oss skriftlig beskjed om dette, enten i papirformat eller elektronisk via e-post eller Altinn. Patentstyret krever dokumentasjon for pantsettelsen for å registrere pantet. En kopi av panteavtalen vil normalt sett være tilstrekkelig dokumentasjon.

Gebyr for registrering av pant er kr 500 for registrering av pant i et varemerke eller varemerkesøknad eller for registrering av pant i en varemerkelisens. Hvis flere varemerker, varemerkesøknader eller varemerkelisenser skal være sikkerhet for samme krav, er gebyret kr 100 for hver registrering ut over den første.

Skjema: Vi er i ferd med å lage skjema for pant på varemerke. Skjemaet og veiledningen til skjemaet nedenfor gjelder for pant i patentrettigheter.
For melding om pant i varemerker kan du inntil videre bruke korrespondanseskjemaet vårt i Altinn eller sende oss en epost post@patentstyret.no.

Skjemaet for «Krav om anmerkning om pant» (PDF) (gjelder for pant for patent)
Veiledningen til skjemaet (PDF)

For mer informasjon, se følgende lovtekster på Lovdata:

Det er viktig at du registrerer panterettighetene dine knyttet til varemerker

Visse rettserverv i varemerkerettigheter, som for eksempel overdragelse og pantsettelse av varemerker, og meddelelse av lisens i varemerker, får rettsvern ved registrering i Patentstyrets varemerkeregister.

Dette betyr for eksempel at en panthaver som ikke har registrert pantsettelsen, kan miste retten sin knyttet til varemerket hvis en senere panthaver i god tro (det vil si uten å være klar over at det allerede er avtalt pant i varemerket) registrerer sin rett, eller varemerket senere blir solgt og overdragelsen blir registrert i varemerkeregisteret uten at kjøperen er klar over pantsettelsen.

Det er derfor viktig for lisenstakere, panthavere og andre å registrere rettighetene knyttet til varemerket.

Registrering av pantet i varemerkeregisteret er også nødvendig for å sikre panthavers rett i forhold knyttet til pantsetterens konkursbo, se tinglysningsloven § 23.

Les mer på denne siden:
Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med kundesenteret på telefon 22 38 73 00 hvis det er noe du lurer på.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: