Pantsetting av patent

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge.

Et pant i et patent eller en patentsøknad innebærer at patentet eller patentsøknaden tjener som sikkerhet for at et krav blir oppfylt, ofte at et lån blir tilbakebetalt. Hvis du ikke betaler tilbake lånet som avtalt, kan den som har panterett (ofte en bank eller annen finansinstitusjon) med myndighetenes bistand selge patentet eller patentsøknaden, og ta dekning for kravet i salgssummen. Pantsettelsen reduserer dermed risikoen for långiveren.

Hovedformålet med adgangen til pantsettelse er å gjøre det enklere for oppstartbedrifter uten mulighet til kassakredittlån, og andre bedrifter som trenger midler til utvikling av nye ideer, å skaffe seg kapital ved å stille sikkerhet i sine patenter, patentsøknader og lisenser.

Alle rettigheter knyttet til et patent må registreres i Patentstyrets registre for å være sikret vern. For å sikre panteretten må du altså registrere pantsettelsen hos oss. 

Hvordan registrere en pantsettelse?

For at pantsettelsen skal bli registrert i patentregisteret, må du gi oss skriftlig beskjed om dette. Vi anbefaler at du bruker et eget skjema for dette i Altinn.

Patentstyret krever dokumentasjon for pantsettelsen for å registrere pantet. En kopi av panteavtalen vil normalt sett være tilstrekkelig dokumentasjon.

Gebyr for registrering av et pant er kr 500 for registrering av et patent eller patentsøknad, eller for registrering av pant i en patentlisens. Hvis flere patenter, patentsøknader eller patentlisenser skal være sikkerhet for samme krav, er gebyret kr 100 for hver registrering ut over den første.

For mer informasjon, se følgende lovtekster på Lovdata:

Viktig at du registrerer rettighetene dine knyttet til et patent

Alle rettsstiftelser, som for eksempel lisenser, pant og overdragelser får prioritet etter når de blir registrert i Patentstyrets register.

Dette betyr for eksempel at en lisenstaker som ikke har registrert denne lisensen, kan miste retten sin knyttet til patentet hvis en senere lisenstaker i god tro (dvs. uten å være klar over at det allerede er avtalt lisens i patentet) registrerer sin rett, eller patentet senere blir solgt og overdragelsen blir registrert i patentregisteret uten at kjøperen er klar over lisensen.

Det er derfor viktig for lisenstakere, panthavere og andre å registrere rettighetene knyttet til patentet. For mer informasjon, se patentloven § 44a.

Registrering av pantet i patentregisteret er også nødvendig for å sikre panthavers rett i forhold knyttet til pantsetterens konkursbo, se tinglysningsloven § 23.

Les mer på denne siden:
Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med kundesenteret på telefon 22 38 73 00 hvis det er noe du lurer på.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: