Pantsetting av patent

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge.

Nye regler krever at alle som har rettigheter knyttet til et patent må registrere disse for å være sikret vern.

Både søknader, innvilgede patenter og registrerte patentlisenser kan pantsettes. For å sikre panteretten må du registrere pantsettelsen hos Patentstyret.

Hovedformålet med adgangen til pantsettelse er å gjøre det enklere for oppstartsbedrifter uten mulighet til kassakredittlån, og andre bedrifter som trenger midler til utvikling av nye ideer, å skaffe seg kapital ved å stille sikkerhet i sine patenter, patentsøknader og lisenser.

Hvordan registrere en pantsettelse?

For at pantsettelsen skal bli registrert i patentregisteret, må du gi oss skriftlig beskjed om dette, enten i papirformat eller elektronisk via e-post eller Altinn. Patentstyret krever dokumentasjon for pantsettelsen for å registrere pantet. En kopi av panteavtalen vil normalt sett være tilstrekkelig dokumentasjon.

Gebyr for registrering av pant er kr 500 for registrering av et pant i et patent, en patentsøknad eller en patentlisens. Hvis flere patenter, patentsøknader eller patentlisenser skal være sikkerhet for samme krav, er gebyret kr 100 for hver registrering ut over den første.

Skjemaet for «Krav om anmerkning om pant» (PDF)
Veiledningen til skjemaet (PDF)

For mer informasjon, se følgende lovtekster på Lovdata:

Viktig at du registrerer rettighetene dine knyttet til et patent

Alle rettsstiftelser, som for eksempel lisenser, pant og overdragelser får prioritet etter når de blir registrert i Patentstyrets register.

Dette betyr for eksempel at en lisenstaker som ikke har registrert denne lisensen, kan miste retten sin knyttet til patentet hvis en senere lisenstaker i god tro (dvs. uten å være klar over at det allerede er avtalt lisens i patentet) registrerer sin rett, eller patentet senere blir solgt og overdragelsen blir registrert i patentregisteret uten at kjøperen er klar over lisensen.

Det er derfor viktig for lisenstakere, panthavere og andre å registrere rettighetene knyttet til patentet. For mer informasjon, se patentloven § 44a.

Registrering av pantet i patentregisteret er også nødvendig for å sikre panthavers rett i forhold knyttet til pantsetterens konkursbo, se tinglysningsloven § 23.

Ta gjerne kontakt med kundesenteret på telefon 22 38 73 00 hvis det er noe du lurer på.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: