Fornyelse - patent

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, så lenge du betaler årsavgifter. Du må betale en årsavgift for hvert år.

Varighet for patentet

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, sålenge du betaler årsavgifter. Du må betale en årsavgift for hvert år. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører patentet.

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil ytterlige fem års beskyttelse.  

Hvis noen mener at patentet ble gitt på feilaktig grunnlag, kan det kjennes ugyldig ved dom. 

Etter at et patent er opphørt, har enhver rett til å utnytte oppfinnelsen. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte patentet være begrenset i henhold til annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven, eller ha krav på opphavsrettslig vern.

Hvor mye og når skal du betale?

Du må betale fornyelsesavgiften for patentsøknader/ patenter første gang ved begynnelsen av patentsøknadens/patentets tredje avgiftsår. Denne betalingen gjelder for år 1-3. Etter dette skal du betale en fornyelsesavgift hvert år.

For å finne ut hvor mye du skal betale, kan du søke opp saken din i søketjenesten vår. Klikk på saken i trefflisten for å åpne detaljert visning. Under kapittelet «Betaling» under hver sak kan du se hvor mye du skal betale og når. Klikker du på handlevognikonet kommer du til vår betalingstjeneste der du kan betale med kort eller BankAxess, eller få betalingsopplyninger for å betale via bank. For å bruke betalingstjenesten må du registrere deg som bruker.

Fornyelsesavgiften må være inne på Patentstyrets konto før betalingsfristen utløper eller tidligst seks måneder i forveien. Patentstyret sender ikke ut faktura om fornyelse. Vi sender et varsel i alle sakene i forkant av betalingsfristen for den første fornyelsesavgiften i Norge. For de senere avgiftsårene sender vi kun ut varsel hvis du har fullmektig. Vi sender varselbrevet til deg som søker/innehaver, eller til din fullmektig ca to måneder før betalingsfristen.

Opprett egen varsling

Patentstyret vil i fremtiden ikke sende brev med varsel om fornyelse. Vi oppfordrer deg derfor til selv å opprette et gratis elektronisk varsel i søketjenesten vår. For å gjøre dette, søk opp saken din i søketjenesten og klikk på varslingsikonet til venstre. Knappen «Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk varsling. Du vil da få varsling på e-post ca. en måned før neste betalingsfrist.

EP-patenter i Norge

Fornyelsesavgiften (også kalt årsavgiften) for EP-patenter i Norge forfaller til betaling avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket (EPO) publiserte det meddelte patentet. Hvis EP-patentet ble publisert av EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble innlevert, skal det betales fornyelsesavgift for det tredje året og de påfølgende årene til Norge.

For å finne ut hvor mye du skal betale, kan du søke opp saken din i søketjenesten vår. Under kapittelet «Betaling» kan du se hvor mye du skal betale og når. Her finner du også en oversikt over tidligere betalinger i «Betalingshistorikk».

Vi oppfordrer deg også til selv å opprette et gratis elektronisk varsel i søketjenesten. Søk opp saken din i søketjenesten og klikk på varslingsikonet til venstre. Knappen «Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk varsling.

Hvordan betale avgiften?

Du kan betale årsavgifter elektronisk via søketjenesten vår, www.search.patentstyret.no. Der kan du også legge inn varsling slik at du får beskjed når avgiftene skal betales.

Hva skjer hvis du ikke betaler avgiften innen fristen?

I alle saker uansett avgiftsår sender Patentstyret ut et siste varsel til deg som søker/innehaver eller din fullmektig. Dette brevet sender vi ca to måneder etter betalingsfristen med en ekstrafrist på seks måneder. Da må du betale en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift) på kr 700.

Sett beløpet inn på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon), og oppgi hva avgiften gjelder, inkludert søknads-/patentnummeret. Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret se betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon om transaksjonen på e-post til regnskap@patentstyret.no.

Søknaden/patentet blir endelig henlagt/opphørt hvis du ikke betaler avgiften.

Du har mulighet til å søke om fristforlengelse eller klage på avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (www.kfir.no/)

Mer informasjon om regelverket

Lenkene går til Lovdata.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: