Forsvarsviktige oppfinnelser

En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. De kalles også hemmelige patenter eller sikkerhetsgraderte patenter.

Du kan søke patent på slike oppfinnelser. Det gjelder imidlertid spesielle regler for innlevering, behandling og kommunikasjon i disse søknadene.

Regelverk

Følgende lov og forskrift gjelder for behandling av slike oppfinnelser (lenkene går til Lovdata):

Hva er en forsvarsviktig oppfinnelse?

Lov om forsvarsviktige oppfinnelser gjelder oppfinnelser av betydning for rikets forsvar:

  • når oppfinnelsen er gjort her i Norge, eller
  • det er søkt om patent på oppfinnelsen i Norge, eller
  • når noen som er bosatt her eier oppfinnelsen helt eller delvis eller har utnyttelsesrett i den.

Viktig: Det er ditt ansvar som søker å sikre at nasjonale sikkerhetsbestemmelser overholdes.

Hvordan søker du patent på forsvarsviktige oppfinnelser?

Hvis du ønsker rettslig beskyttelse for oppfinnelsen din må du levere en patentsøknad til Patentstyret (se lov om forsvarsviktige oppfinnelser § 3).

Hvis du tror søknaden kan ha betydning for rikets forsvar bør du informere oss om dette. Skriv for eksempel «Forsvarsviktig søknad» på en konvolutt som søknaden legges i, og legg deretter denne konvolutten i en «ren» konvolutt som enten sendes i posten til Patentstyret eller leveres personlig. Søknader som omfattes av loven eller som du tror kan omfattes av loven, skal ikke leveres via elektroniske kanaler (som Altinn eller e-post).

Å søke forsvarsviktig patent i utlandet

Selv om en patentsøknad er forsvarsviktig, er det mulig å søke patent i andre land. Du kan ikke bruke det internasjonale patentsystemet (PCT) eller det europeiske patentsystemet (EPC), da ingen av disse systemene gir oss muligheter til å hemmeligholde søknader ut over de vanlige 18 månedene fra eldste prioritetsdato eller søknadsdato.

Hvis du ønsker å søke patent i utlandet må du ta kontakt med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for avklaring. Dette må gjøres i god tid før søknaden skal innleveres i det enkelte land.

Statsborgerskap og bosted

Flere stater har nasjonal lovgivning som begrenser innlevering av forsvarsviktige søknader i utlandet av hensyn til rikets sikkerhet. Alle søkere fra land utenfor Norge (uansett statsborgerskap) bør derfor sikre samsvar med eventuelle nasjonale sikkerhetsrestriksjoner hos de nasjonale myndighetene i det landet der de er bosatt før de søker om patent i Norge.

Hvis du skal utnytte oppfinnelsen, men ikke skal søke patent

Loven om forsvarsviktige oppfinnelser gjelder selv om du ikke skal søke patent. Da må du selv ta kontakt med NSM før du offentliggjør og/eller starter å utnytte oppfinnelsen din.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om forsvarsviktige patenter eller oppfinnelser. Henvendelser kan rettes til kundesenteret på telefon 22 38 73 00.

NB! Hvis du sender e-post må du ikke ta med informasjon om selve oppfinnelsen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: