Lisensiering av patenter

En lisens er en tillatelse til å benytte en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av patenter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten (lisensgiver) og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte patentet.
lisensiering.png

Betalingen kan foregå på ulike vis, men det er vanlig med engangsbetaling, royalties (som er utbetalinger relatert til omsetning av produkter framstilt ved bruk av patentet), eller kombinasjoner av disse.

Patenter kan danne basis for lisensiering på ulike måter

 • Enveis lisensiering (inn eller ut)
 • Lisens som basis for underlisenser
 • Krysslisensiering: Virksomheter som har patenter i tilstøtende teknologiområder kan lisensiere til hverandre, noe som gir bedre teknologiutnyttelse

Å forhandle fram lisensvilkårene er en kompleks og ofte langvarig prosess. Lisensen er et bindende juridisk dokument, så det er viktig at innholdet er gjennomtenkt. Det er hensiktsmessig å involvere advokat, patentfullmektig eller andre juridiske rådgivere med kjennskap til patenter og lisensiering i prosessen.

Hva bør en lisensavtale inneholde?

Listen nedenfor er ikke uttømmende, men dette er elementer det er vanlig å ta stilling til i avtalen.

 • Avtaleparter
 • Omfanget av lisensen; hele eller kun deler av patentets anvendelsesområde
 • Grad av eksklusivitet: eksklusiv, ikke eksklusiv, kan også ha betingelser for oppretthold av eksklusivitet over tid
 • Gis det rett til å gi underlisenser, eventuelt med hvilke begrensninger?
 • For hvilket geografisk område skal lisensen gjelde?
 • Hva slags informasjon skal lisensgiver skaffe tilveie?
 • Hvem dekker kostnader ved eventuelle inngrep?
 • Hvem har rett til å gjøre forbedringer / endringer?
 • Har lisensgiver ansvar for teknisk bistand?
 • Hvordan er betaling og vilkår (engangsbetaling/trinnvis/royalty)
 • Rett til innsyn i regnskaper?

Fordeler ved lisensiering

 • Patenteier kan gjennom lisensiering utvide utnyttelsen av et patent utover utnyttelsen i sin egen virksomhet, og på denne måten få økte inntekter
 • Lisenstakerne kan gjennom lisensiering av patentrettigheter knyttet til produkter eller prosesser oppnå konkurransefortrinn

Hovedgrunnene til det er:

 • Det kan være vanskelig for bedrifter uten tilstrekkelige økonomiske «muskler» å utnytte en idé med et stort markedspotensial fullt ut. Lisensiering kan gi økt utnyttelse likevel.
 • Lisensiering innebærer at kostnader og risiko ved produksjon og markedsføring fordeles på partene.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: