En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Siste endringer i patentretningslinjene

Patentstyret har foretatt følgende endringer i patentretningslinjene (pr.).

Juni 2022

Endringer i Del A, kap II og del C, kap II

Patentstyret har endret retningslinjene for sekvenslister i patentsøknader.

Søknader som inneholder nukleotid- og aminosyresekvenser skal inneholde sekvenslister som oppfyller relevant WIPO Standard. WIPO Standard ST.26 er en ny standard som blir den eneste som godkjennes for sekvenslister i patentsøknader levert fra og med 1. juli hos alle myndigheter inkludert Patentstyret. Gammel WIPO Standard ST.25 vil fortsatt gjelde for søknader levert før 1. juli 2022.

Det er gjort endringer i følgende punkter:

Del A, kap. II, punkt 1.1.1 Generelt om språk i søknadsdokumenter

Del C, kap. II

 • punkt 3.4.8 Søknader som inneholder nukleotid- og aminosyresekvenser, sekvenslister
 • punkt 3.4.8.1 Sekvenslister i søknader levert fra og med 1. juli 2022
 • punkt 3.4.8.2 Sekvenslister i søknader levert før 1. juli 2022
 • punkt 8. Sekvenslister for angivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvenser (strøket)

Mars 2022

Endringer i del C, kap III

Del C, kap. III, punkt 6 «Oppfinnelsens enhetlighet» er oppdatert i overensstemmelse med siste endringer i EPO Guidelines, blant annet vedrørende minimumskrav til begrunnelse ved innvending mot manglende enhetlighet


Januar 2022

Endringer i del A, kap I og del D, kap II og VI

Patentstyret har endret retningslinjene som gjelder for innsigelser og administrative overprøvinger. Endringene har til hensikt å effektivisere prosessene og innebærer blant annet fjerning av automatiske fristforlengelser, tydeliggjøring av når partene skal gis adgang til å uttale seg flere ganger og regler om bevisavskjæring.

Det er gjort endringer i følgende punkter:

  


Oktober 2021

Endringer i del C, kap III

Del C, kap. III, punkt 4.3 «Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse» er endret i samsvar med EPO Guidelines. Det er inntatt en tydeliggjøring av praksis med hensyn til tilpasning av beskrivelsen til endrede krav.

 


September 2021

Endringer i del A, kap. V

Del A, kap. V, punkt  2.3.2 «Basisdokumenter» angående basisdokument i en videreført internasjonal søknad, er endret til å samsvare med del A, kap. II, punkt 1.1.2.1. Dette er gjort for å tydeliggjøre at kun endringer i oversettelsen som ev. kommer inn innen fristen i patentforskriften (pf.) § 77, kan medføre en endring i hva som utgjør basisdokument, jf. pf. § 75 tredje ledd.

 


Juni 2021

Endringer i del C, kap. IV og kap. V

Del C, kap. IV, punkt  2.3 «Eksempler på unntak – patl. § 1 andre ledd».

Følgende punkter er oppdatert i samsvar med tilsvarende deler av EPO Guidelines, gjeldende fra mars 2021: 

  • 2.3.3
  • 2.3.5.2
  • 2.3.6
  • 2.3.7

Del C, kap. V, punkt 5.3 «Ugyldigkjennelse av sertifikat» er oppdatert i tråd med endring av praksis for ugyldigkjennelse av sertifikat. Innehaveren av et meddelt sertifikat som ønsker å få dette kjent ugyldig, kan fremsette begjæring om dette til Patentstyret ved administrativ overprøving, jf. legemiddelforordningens art. 15 nr. 2, og patentloven § 52 b.


Mars 2021

Endringer i del C, kap. VI og kap. IV

Del C, kap. VI, punkt  4.2 «Patentkrav i stamsøknaden og avdelt søknad» er endret.

For å tydeliggjøre deling av en patentsøknad og spørsmål om dobbeltpatentering, har vi satt inn en presiserende tekst og en henvisning til T13/14, Dette er aktuelt for spørsmål om deling av søknad med ulike kravformer for senere medisinsk anvendelse. 

En henvisning til denne nye teksten er også satt inn i del C, kap. IV, punkt 4.2.5 «Dobbelt-patentering».

 


Februar 2021

Endringer i del D, kap. II

Del D, kap. II, punkt 1 til 3 om innsigelsesprosedyren er endret.

Prosess for innsigelsesbehandling er endret etter oppfordring fra kunder om å se på muligheten for å samkjøre fristene når det foreligger flere innsigelser mot samme patent.

Ny ordning innføres med felles frist for patenthaver for å imøtegå innsigelsene og hvor alle er parter i samme sak. Oversendelse av innsigelser til patenthaver skjer fortløpende, som før. Hvis det kommer inn flere innsigelser før innsigelsesfristen utløper, informeres innsigerne om dette og innsigelsene oversendes alle parter.

Endringer i del A, kap. I

Del A, kap I, punkt 4.4 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning.» Ny frist for patenthaver for å imøtegå innsigelsen(e), 3 måneder + 2 uker etter innsigelsesfristen utløper.

 


Januar 2021

Endringer i del D, kap. II

Del D, kap. II, punktene 2.2 og 2.3 om innsigelsesprosedyren, er endret slik at det fremkommer tydelig at manglende underskrift i innsigelser er en formell mangel.

 


November 2020

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V,  4. «Utstedelse av sertifikat". Det er tatt inn henvisninger til avgjørelsene ECJ-650/17 (Royalty Pharma) og ECJ C-673/18 (Santen) og det er satt inn et eksempel som tydeliggjør overgangsbestemmelsene. I tillegg er kravet til produktets omtale i preparatomtalen, og til markedsføringstillatelser fra Island ved sentrale godkjenningsprosedyrer, presisert.

Del C, kap. V,  4.2.2.1  «Materielle vilkår» b) og d). Det er foretatt endringer for å korrigere tolkningen av ECJ-673/18 i tilsvarende retningslinje godkjent 12. november 2020.

 


Oktober 2020

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V,  4.1.2.1 «Søknad om sertifikat for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter», 4.2.1 «Formaliakontroll» og 4.1.2.2 «Søknad om forlengelse av sertifikat for legemidler»: Kravet til fullmakt er endret for at kravet om fullmakt for søknad om SPC og forlengelse av SPC skal tilsvare kravet om fullmakt for avdelte og utskilte patentsøknader.

Endringer i del C, kap. VI

Del C, kap VI, 1.2 «Levering av dokumenter» er endret slik at kravet til fullmakt blir i samsvar med praksis.


September 2020

Endringer i del A, kap. VII

Del A, kap. VII, 1. «Komprimert saksbehandling (KOS)» er endret etter vedtak om begrensing av bruk av komprimert saksbehandling (KOS) fra 1. juni 2020 til søknader hvor det er mottatt godkjente patentkrav.


Juni 2020

Endringer i del A, kap. 1

Del A, kap I, nytt punkt 4.3 «Frister for søkerens besvarelser i SPC-søknader». 

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, punkt 2a.3.2.3 «Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr» har tatt inn en henvisning til G 3/19. 

 


Mars 2020

Endringer i del C, kap. III

Del C, kap III, «Patentkravene» er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019. 

 


Februar 2020

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, punkt 2.3.3 «Matematiske metoder», 2.3.5.3 «Planer, regler og metoder for forretningsvirksomhet» og 2.3.6 «Programmer for datamaskiner» er presisert i samsvar med EPO Guidelines november 2019.

Del C, kap IV, punkt 2b.4 «Senere medisinsk anvendelse (annen indikasjonskrav)» er endret ved at det tatt inn en henvisning til T 1758/15, tilsvarende som i EPO Guidelines ved revisjonen i november 2019.

Del C, kap IV, punkt 4.3.3 «Utvalgsoppfinnelser» og punkt 5.12 «Utvalgsoppfinnelser» er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019 og T 261/15.

Del C, kap IV, punkt 5.5.3 «Nærliggende for fagperson» er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019 ved en presisering. 

Endringer i del D, kap. I og IV

Del D, kap I, punkt 1.1.1 «Beskrivelsens utforming» er endret i samsvar med EPO guidelines med hensyn til nummering av avsnitt i beskrivelsen ved godkjenning til meddelelse.

Del D,  kap. IV, punkt 1 «Generelt» er endret ved at det i samsvar med EPO Guidelines er presisert hvilke søknader som kan være prioritetssøknader. 

 


21. februar 2020

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap V, punkt 4.2.2.1 «Materielle vilkår» er endret ved at produkter som faller inn under art. 3 a) i forordning nr. 469/2009 er definert i samsvar med ECJ-121/17 og ECJ-493/12, mens punkt 4.1.3 «Søknadens språk» er endret for å bringe patentretningslinjen i overensstemmelse med pf. § 82 fjerde ledd.

Endringer i del D, kap. II og VI

Del D, kap II, punkt 3.2.3 «Muntlige forhandlinger» og del D,  kap. VI, punkt 3.5 «Muntlige forhandlinger» er oppdatert i samsvar med teksten i patentstyrelova § 7. 

 


21. januar 2020

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, 2a.7.1 «Veiledende liste over unntatte oppfinnelser» er endret i samsvar med det som er praksis hos EPO ved behandling av søknader som er rettet på humane embryonale stamceller.

 


9. september 2019

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, punkt 2b. «Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, patl. § 1 sjette ledd, og produkter til slik anvendelse, patl. § 2 fjerde ledd» er oppdatert.

Punktet er oppdatert som følge av nytt andre punktum i patl. § 2 fjerde ledd og for harmonisering med flere års endringer i EPO Guidelines Part G, Chapter II 4.2 og Chapter VI 7.

 


4. september 2019

Endringer i «Om patentretningslinjer»

«Om patentretningslinjer» er endret som følge av forbedringsforslag i melding med ID nr. 14953. Det er tatt inn hvorfor vi henviser til EPO Guidelines og T- og G-avgjørelser, samt hvor disse finnes i sin helhet.

 


26. august 2019

Endringer i del A

Del A, kap. I,  punkt 3.3.3 «Søknad som omfatter uavhengige oppfinnelser» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet åpenbart inneholder uenhetlige oppfinnelser, granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 

Del A, kap. IV  punkt 2.1 «Vilkår som kontrolleres av Produksjon og systemer» er endret i samsvar med Pariskonvensjonen, art. 4, punkt c nr. 3. 

Endringer i del C

Del C, kap. III, punkt 6. «Oppfinnelsens enhetlighet», 6.1.1 «Behandling av ulike typer søknader» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet inneholder åpenbart uenhetlige oppfinnelser granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 

 


1. juli 2019

Endringer i del A

Tilpasset Del A, kap. I,  4.3 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning» til ny pf. § 39 a. 

Del A, kap. IV «Prioritet og virkningen av disse» er endret som følge av endringer i patl. §§ 28 og 72. 

Del A, kap. VI, 3. «Årsavgifter» er endret som følge av endringer i patl. § 72.

Endringer i del C

Del C, kap. IV, 2a. «Bioteknologiske oppfinnelser» er endret i samsvar med endringer i patl. §§ 3 c og 8 andre ledd femte punktum.

Del C, kap. VII, 1. «Generelt» er endret som følge av endring i patl. § 19 andre ledd.

Det er foretatt en endring i del C, kap. III om patentkravene, som følge av endring i patentloven § 8 andre ledd første punktum.

Det er foretatt en endring i del C, kap. V, punkt 4. «Utstedelse av sertifikat» som følge av at pf. § 81 er endret.

Endringer i del D

Del D, kap. I, 2. «Godkjenning til meddelelse» er endret som følge av endring i patl. § 19 andre ledd

Del D, kap. II «Innsigelsesprosedyre» er endret som følge av endring i patl. § 25 første ledd nr. 2.

Del D, kap. IV «Administrativ begrensning» er endret som følge av endringer patl. §§ 39 a og b og ny pf. § 39 a.

Del D, kap. V, 1.3. «Henlegging på grunn av manglende årsavgift» er endret som følge av endringer i patl. § 72.

Del D, kap. VI «Administrativ overprøving» er endret i samsvar med endringer i patl. §§ 52 b og d.

Del D, kap. VII, 2.1.2 «Henlegging av søknaden på grunn av manglende årsavgift» er endret som følge av endring i patl. § 72.


23. mai 2019

Endringer i del C, kap. IV

Følgende punktene i del C, kap. IV er oppdatert i samsvar med tilsvarende retningslinjer i EPO guidelines av november 2018:

 • Punkt 2.3.3 «Matematiske metoder»
 • Punkt 2.3.5 «Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet»
 • Punkt 2.3.6 «Programmer for datamaskiner»
 • Punkt 2.3.7 «Fremleggelse av informasjon»

Endringer i del C, kap. III

Del C, kap. III om patentkravene, er oppdatert for harmonisering med EPO Guidelines Part F, Chapter IV (Claims) og Chapter V (Unity of invention) som var endret i november 2018.


5. september 2018

Endringer i del A, kap. I

Del A, kap. I, punktene 3.1 «Vilkår for fastsettelse av leveringsdag» og 4.2 «Frister for søkerens besvarelse av uttalelser» er endret slik at det, ved oppfyllelse av visse vilkår, kan være mulig å få leveringsdag ved å vise til en tidligere søknad vedrørende samme oppfinnelse levert til en myndighet i et konvensjonsland (land tilsluttet Pariskonvensjonen av 1883 eller WTO-avtalen av 1994).


5. september 2018

Endringer i del A, kap. VII

Del A, kap. VII, punkt 2. «Prioritert behandling - PPH» er blitt oppdatert med hensyn til deltagende patentmyndigheter og hvilke realitetsuttalelser som kan gi grunnlag for «global» PPH (GPPH).


15. mai 2018

Endringer i del C, kap. II

Del C, kap. II, 8 «Sekvenslister for angivelse av nukleotid- og/eller
aminosyresekvenser» er endret. Det er tatt inn hvilket dokumentformat sekvenslister må ha for å kunne leveres i Altinn.


15. mai 2018

Endringer i del A, kap. I

Del A, kap. I, 4.3 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning» er endret. Det er satt inn at fristen er 14 dager i tilfeller hvor det kun skal leveres eller kommenteres på sakskostnader ved administrativ overprøving.


25. september 2017

Endringer i del D, kap. VI

Del D, kap. VI, punkt 3.5 «Muntlige forhandlinger» er endret for å presisere hvilke
nedtegnelser som skal gjøres i forbindelse med muntlige forhandlinger under
administrativ overprøving.

Endringer i del D, kap. III

Del D, kap. III, punkt 2. «Formelle forutsetninger»: Det er presisert at muntlig informasjon som fremkommer i et møte skal nedtegnes.»

Endringer i del D, kap. II

Del D, kap. II, punkt 3.2.3 «Muntlige forhandlinger»: Det er presisert hvilke nedtegnelser som skal gjøres i forbindelse med muntlige forhandlinger under innsigelsesprosedyren.

Del D, kap. II, punktene 3.2 «Realitetsbehandlingen» og 3.3.3 «Opprettholdelse av patentet i endret form» er endret for å få fjernet en intern uoverensstemmelse i retningslinjen og for å tydeliggjøre at vi kan tilskrive patenthaver hvis vi ser at patentet kan opprettholdes i begrenset form.

Endringer i del C, kap. VI

Del C, kap. VI, punkt 4.1 «Generelt» er endret slik at det går klarere fram at
vurderingen av om det er innført nytt materiale i avdelte søknader (patl. § 13)
er flyttet fra godkjenningen av delingen til realitetsbehandlingen.


17. august 2017

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kapittel IV, punktene 2.3.3 «Matematiske metoder», 2.3.5 «Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet», 2.3.6 «Programmer for datamaskiner» og 2.3.7 «Fremleggelse av informasjon» er oppdatert i samsvar med tilsvarende retningslinjer i EPO guidelines.


3. august 2017

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap. IV, 2a.3.2 «Generelt om planter og dyr» er blitt tydeliggjort slik at det fremkommer at de er i samsvar med endringer i EPC Rules.


3. august 2017

Endringer i del D, kap. II og kap VI

Del D, kap. II «Innsigelsesprosedyre» og Del D, kap VI «Administrativ overprøving» er endret som følge av at det er innført en ny prosedyre for denne typen utvalgsavgjørelser.


3. august 2017

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V «Supplerende beskyttelsessertifikater» er endret i samsvar med nytt regelverk om forlenget beskyttelse for legemidler til barn som trer i kraft fra 1. september 2017.

For sertifikater for legemidler som utløper etter 1. mars 2017 kan det leveres søknad om forlenget beskyttelsestid fra og med 1. august 2017.


29. juni 2017

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap. IV, punkt 5 "Oppfinnelseshøyde – patl. § 2 første ledd", er oppdatert etter endringer i EPO Guidelines. Det er ingen realitetsendringer.


20. september 2016

Endringer i del A, kap. VI

Del A, kap. VI "Avgifter og gebyrer for patentsøknader og patenter" er endret i samsvar med endringer fra 2016.08.01 i Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.


4. august 2016

Endringer i del A, kap. I

Del A, kap. I, punktene 3.3.3 og 3.3.4, er endret for å tydeliggjøre at søknader ikke skal henlegges ved manglende svar på uttalelse før gransking om uenhetlighet. Manglende svar medfører at vi gransker og vurderer den første oppfinnelsen.


13. mai 2016

Endringer i del A, kap. I og nytt kap. VII

Del A, kap I, 4.2 "Frister for søkerens besvarelser av uttalelser": det er det tatt inn at svarfristen for første realitetsuttalelse når søknaden er behandlet ved bruk av Fast track er tre (3) måneder.

Del A, kap.VII: det er det tatt inn retningslinjer for behandling av førstesøknader ved bruk av Fast track og for prioritert behandling ved PPH (Patent Prosecution Highway).


26. februar 2016

Endringer i del C, kap VII

Del C, kap VII «Endringer i søknaden» er bygget om og utvidet for å tydeliggjøre og for å harmonisere med EPO guidelines.


9. desember 2015

Endringer i del A, kap IV

Del A, kap IV: det er tatt inn et nytt punkt 4.3 "Prioritetssøknadens allmenne tilgjengelighet", hvor det er tydeliggjort at norske prioritetsdokumenter blir gjort allment tilgjengelig samtidig med de norske søknadene som krever prioritet fra disse.


Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om patentretningslinjene, ta kontakt med patentfagligteam ved å ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt