Finn varemerker, design, patenter

Del B, Kapittel II - Granskingsmateriale

v. 3.4 Del B, Kapittel II - Granskingsmateriale


1. Organisering og sammensetning av granskingsmateriale for saksbehandlerne

1.1 Bruk av granskingsmateriale

2. Granskingsmateriale/Grunnlag for gransking

2.1 Patentlitteratur

2.1.1 PCT-minimum patentdokumentasjon

2.1.2 Andre nasjonale patentdokumenter

2.1.3 Ikke-allment tilgjengelige patentsøknader

2.1.4 Granskingsrapporter

2.2 Ikke-patentlitteratur

3. Tilgang til granskingsmaterialet

3.1 Elektronisk granskingsmateriale

3.1.1 Patentlitteratur

3.1.2 Ikke-patentlitteratur

3.2 Papirarkiv

3.2.1 Patentlitteratur

3.2.2 Ikke-patentlitteratur

 

1. Organisering og sammensetning av granskingsmateriale for saksbehandlerne

Granskingsmaterialet består av systematisk samling av patentdokumenter, tidsskrifter og andre publikasjoner av teknisk litteratur, som er gjort tilgjengelig for elektroniske søk og/eller søk på papirform. Saksbehandlere på alle fagområder har til rådighet interne og eksterne databaser/databaseverter samt papirarkiv og bibliotek for å finne relevante dokumenter. Granskingsmaterialet omfatter minimumsdokumentasjon påkrevd for enhver internasjonal granskingsmyndighet (International Searching Authority) i henhold til PCT Rule 34 og 36.1(II), og i tillegg, innbefatter det nordiske materiale (fra Norge, Danmark, Finland og Sverige).

1.1 Bruk av granskingsmateriale

Gransking av førstesøknader, søknader uten prioritet, skal baseres på granskingsmaterialet angitt i det påfølgende punkt 2.
Ved gransking av videreførte PCT-søknader i henhold til patl. § 31 og søknader med prioritet, skal saksbehandler unngå duplisering av arbeidet og kun komplettere tidligere gransking, som beskrevet i del B, kap. III, punkt 2.1.2.

2. Granskingsmateriale/Grunnlag for gransking

2.1 Patentlitteratur

Allment tilgjengelige patentdokumenter er systematisk klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemer som for eksempel IPC, CPC, tysk klassesystem osv. Relevante klasser og kombinasjoner av dem og /eller ord, legges til grunn for gransking i patentmaterialet.

2.1.1 PCT-minimum patentdokumentasjon

a)  Nasjonale patentdokumenter i henhold til Rule 34.1(b)(i) og (c) PCT

(i)  Patentskrifter, utlegningsskrifter eller patentsøknader publisert i eller etter 1920 fra Frankrike, Sveits (på fransk og tysk), Storbritannia, Tyskland og USA;

(ii)  Bruksmønstre eller publiserte bruksmønstersøknader utstedt i Frankrike;

(iii)  Engelsk-, fransk- eller tyskspråklige patenter og publiserte patentsøknader uten prioritet, samt engelske sammendrag av spanskspråklige patenter og publiserte patentsøknader, i den grad de er gjort tilgjengelige;

(iv)  Engelske sammendrag av patenter eller patentsøknader som er tilgjengelig i elektronisk granskbar form fra Japan, Sør-Korea, Kina, den tidligere Sovjetunionen og den Russiske Føderasjonen samt oppfinnersertifikater utstedt i den tidligere Sovjetunionen og i den Russiske Føderasjonen

Dersom bare det som fremgår av sammendraget brukes som mothold, skal søkeren gjøres oppmerksom på at saksbehandleren ikke har lest den fullstendige teksten, og at det derfor kan finnes foregripende tekst. Hvis søkeren ønsker også dette vurdert, må søkeren selv bekoste oversettelse av publikasjonen.

b)  Publiserte internasjonale (PCT) søknader og regionale (for eksempel EP) søknader, patenter og oppfinnersertifikater i henhold til Rule 34.1(b)(ii) PCT.

2.1.2 Andre nasjonale patentdokumenter

(i)  Patenter, utlegningsskrifter eller publiserte patentsøknader fra Norge, Danmark, Finland og Sverige

(ii)  Patenter utstedt i andre land, som for eksempel, USA og Tyskland før 1920, kan det også utføres gransking i dersom det er av faglig interesse.

2.1.3 Ikke-allment tilgjengelige patentsøknader

Patentdokumenter som ikke er allment tilgjengelige på tidspunkt for gransking, kan være relevante for nyhetsvurderingen på et senere tidspunkt, se del A, kap. II, punkt 2.1. Om saksbehandler har kjennskap til relevante ikke-allment tilgjengelige dokumenter, må de ikke anføres i granskingsrapporten. Det er kun allment tilgjengelige dokumenter som skal anføres i granskingsrapporten. Saksbehandler kan utføre supplerende gransking etter anmodning fra søker på et senere tidspunkt for å avdekke slike dokumenter, se del B, kap. III, punkt 3.

2.1.4 Granskingsrapporter

Granskingsrapporter fra internasjonale granskingsmyndigheter (PCT) og det europeiske patentverket (EPO) er vanligvis publisert sammen med de europeiske (EP) og internasjonale søknadene. De er tilgjengelige i det elektroniske granskingsmaterialet sammen med søknadene. Publiserte granskingsrapporter fra andre nasjonale myndigheter er også en del av granskingsmaterialet.

2.2 Ikke-patentlitteratur

Granskingsmaterialet innenfor ikke-patentlitteratur omfatter relevante tidsskrifter fra listen som er definert som PCT-minimumdokumentasjon utarbeidet av WIPO. I tillegg kan andre tidsskrifter, bøker, rapporter, kataloger, konferanseforedrag være av interesse avhengig av fagområde. Patentstyret abonnerer også på en mengde forskjellige tidsskrifter og blader som er tilgjengelige elektronisk eller på papir.

3. Tilgang til granskingsmaterialet

3.1 Elektronisk granskingsmateriale

EPO stiller sitt elektroniske granskingsverktøy (EPOQUE) til rådighet for å utføre gransking. I tillegg har Patentstyret tilgang til eksterne databaseverter som STN, internett og intern database Patgransk.

3.1.1 Patentlitteratur

Ved søk i EPOQUE vil gransking av patentdokumenter i henhold til PCT-minimum være dekket. Saksbehandler må imidlertid huske at gransking av førstesøknader som angitt i del B kap. II 1.1, også forutsetter gransking av andre nasjonale patentdokumenter ifølge del B kap. II 2.1.2. i tillegg til dokumenter i henhold til PCT-minimumdokumentasjon, både patent og ikke-patentlitteratur. En del av det materialet som er nødvendig å granske i, finnes fremdeles kun i papirform, se punkt 3.2 Papirarkiv.

Gransking av norsk patentmateriale skal utføres ved bruk av intern database (Patgransk).

3.1.2 Ikke-patentlitteratur

Søk av ikke-patentlitteratur i henhold til PCT -minimum dekkes ikke gjennom EPOQUE. Søket i EPOQUE skal derfor suppleres med søk i andre eksterne databaser gjennom databaseverter tilgjengelige for Patentstyret, samt internett og tilgjengelig litteratur i papirform.

Artikler som er sitert i granskingsrapporter fra det europeiske patentverket er ofte klassifisert i henhold til CPC (Cooperative Patent Classification) og kan dermed bli gjenfunnet ved bruk av klasser i relevante databaser.

3.2 Papirarkiv

3.2.1 Patentlitteratur

Papirarkivet for patentlitteratur er oppbygd etter IPC klassifisering, tysk klassesystem og amerikansk klassesystem. Følgende dokumenter er tilgjengelig i papirform:

3.2.2 Ikke-patentlitteratur

Faglige tidsskrifter er tilgjengelige for saksbehandlere på det interne bibliotek normalt i 5 år. Noen spesielt mye brukte tidskrifter er tilgjengelige for søk over lengre tid enn 5 år. Det interne biblioteket har oversikt over de tidskriftene.

×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei