Priser patent

Hva koster det å patentere en oppfinnelse eller teknisk løsning?

Søknadsgebyr

Vi sender deg faktura på søknadsgebyret når du leverer søknaden din. Du får en måneds betalingsfrist.

 • Virksomheter med flere enn 20 årsverk: kr 4650
 • Virksomheter med 20 årsverk eller mindre (småbedrift eller enkeltperson): kr 850
 • Tilleggsgebyr for hvert patentkrav utover ti: kr 250

Småbedrift: en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. En søker kan pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift.

Enkeltperson: en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv.

Om tilleggsgebyr for flere patentkrav enn 10: Hvis du oppgir antall patentkrav når du leverer søknaden, fakturerer vi tilleggsgebyret sammen med søknadsgebyret. Hvis du ikke oppgir antall patentkrav når du leverer søknaden, sender vi deg et brev der du får mulighet til å redusere antall krav innen tre måneder. Tilleggsgebyret for krav faktureres da ved utløpet av tremånedersfristen. Hvis du ber om å få dette før tremånedersfristen har løpt ut, sender vi faktura for tilleggsgebyret umiddelbart.

Godkjenning av patentet

Før vi kan endelig godkjenne patentet må du betale et meddelelsesgebyr som består av:

 1. meddelelsesgebyr: kr 1200
 2. tilleggsgebyr for hver side utover 14 (med unntak for kravsett oversatt til norsk for engelskspråklige søknader, og for sekvenslister som fritas for sideavgift): kr 250
 3. tilleggsgebyr for hvert nye patentkrav over 10: kr 250

Meddelsesgebyret forfaller først når søknaden er klar for meddelelse. Vi fakturerer gebyret.

Valideringsgebyret for europeiske patenter (EP-patenter): mer informasjon lenger ned på denne siden.

Årsavgifter

For å opprettholde patentet ditt, må du betale årsavgifter.

Vi fakturerer ikke årsavgiften, men du vil motta et varselbrev når denne avgiften forfaller. 

Årsavgiften for søknader og norske patenter forfaller første gang ved begynnelsen av patentsøknadens tredje avgiftsår. De første tre årene koster tilsammen kr 2100.

Liste over årsavgifter fra 1. til 20. år

1. avgiftsår:    kr 700
2. avgiftsår:    kr 700  
3. avgiftsår:    kr 700
4. avgiftsår:    kr 1350
5. avgiftsår:    kr 1650
6. avgiftsår:    kr 2000
7. avgiftsår:    kr 2200
8. avgiftsår:    kr 2550
9. avgiftsår:    kr 2850  
10. avgiftsår:  kr 3200
11. avgiftsår:  kr 3500  
12. avgiftsår:  kr 3850  
13. avgiftsår:  kr 4200  
14. avgiftsår:  kr 4500  
15. avgiftsår:  kr 4850  
16. avgiftsår:  kr 5200  
17. avgiftsår:  kr 5500  
18. avgiftsår:  kr 5800  
19. avgiftsår:  kr 6200  
20. avgiftsår:  kr 6500  
21. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)
22. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)
23. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)
24. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)
25. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)
26. avgiftsår:  kr 6500 (SPC)

Liste over årsavgifter totalt, beregnet etter antall år det skal betales for

Denne listen brukes for delte patentsøknader. En patentsøker kan kreve en patentsøknad delt i en eller flere nye søknader hvis det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Patentsøkeren må da betale samlede årsavgifter for den avdelte søknaden regnet fra leveringsdagen for den opprinnelige søknaden til og med sist forfalte årsavgift.

1-3. avgiftsår: kr 2 100
1-4. avgiftsår: kr 3 450
1-5. avgiftsår: kr 5 100
1-6. avgiftsår: kr 7 100
1-7. avgiftsår: kr 9 300
1-8. avgiftsår: kr 11 850
1-9. avgiftsår: kr 14 700
1-10. avgiftsår: kr 17 900
1-11. avgiftsår: kr 21 400
1-12. avgiftsår: kr 25 250
1-13. avgiftsår: kr 29 450
1-14. avgiftsår: kr 33 950
1-15. avgiftsår: kr 38 800
1-16. avgiftsår: kr 44 000
1-17. avgiftsår: kr 49 500
1-18. avgiftsår: kr 55 300
1-19. avgiftsår: kr 61 500
1-20. avgiftsår: kr 68 000

Et patent varer i maksimum 20 år, mot at årsavgifter blir betalt for hvert år fra innlevering av søknaden. Patentbeskyttelsen opphører hvis årsavgiftene ikke betales. 

Årsavgiften kan betales tidligst seks måneder før forfall og inntil seks måneder etter forfall. Hvis du betaler etter forfall må du betale et gebyr på kr 700 i tillegg til den ordinære årsavgiften.

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden (SPC).

Utsettelse: Hvis du som oppfinner er søker eller innehaver av en patent, og har betydelige vanskeligheter med å betale årsavgiften, kan det være mulig å få utsatt betalingen av årsavgift hvis du søker om betalingsutsettelse før avgiften forfaller for første gang. En utsettelse kan gis for inntil tre år om gangen, men ikke lenger enn inntil tre år fra patentet er meddelt.
Mer informasjon om når og hvordan årsavgifter skal betales

 


Betalingsfrister er absolutte

Alle betalingsfrister er absolutte. Du må derfor betale avgiften eller gebyret i god tid innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer og mulig henleggelse av søknaden eller patentet. Beløpet skal være på Patentstyrets konto innen fristens utløp.

Patentstyret godtar ikke betaling av avgifter og gebyrer med sjekk eller kontant.
Informasjon om kontonummer m.m.

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen.
Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

 


Årsavgiften for validerte EP-patenter

Årsavgiften for validerte EP-patenter forfaller første gang avgiftsåret etter at EPO publiserte det meddelte patentet. Hvis EP-patentet ble publisert i EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble innlevert, skal du betale årsavgift for det tredje året og de påfølgende årene. Årsavgiften koster det samme som for nasjonale patenter.

Gebyr for validering og opprettholdelse av EP-patenter

Når vi mottar din søknad og dokumentasjon for å validere et europeisk patent i Norge, eller å opprettholde ditt patent i endret form etter sentralisert prosedyre ved EPO, vil vi fakturere deg et gebyr.

 • Gebyr for europeiske patenter som av EPO blir kunngjort meddelt eller kunngjort opprettholdt i endret form etter 16. januar 2016: kr 5500.
 • Betalingsfrist: vil fremgå av fakturaen vår, og vil normalt være én måned fra når vi sendte ut fakturaen.

Rettelse av oversettelse for europeiske patentsøknader og validerte EP-patenter

Du må sende inn en oversettelse til Patentstyret både ved søknad om provisorisk patentbeskyttelse, ved søknad om validering, og ved søknad om å opprettholde i endret form.

Hvis det senere viser seg at oversettelsen inneholder feil, kan du sende inn en rettelse av den tidligere innsendte oversettelsen.

 • Gebyr for rettelse: når vi mottar søknaden din om rettelse, vil vi fakturere deg et gebyr på kr 1200.
 • Betalingsfrist: vil fremgå av fakturaen vår, og vil normalt være én måned fra når vi sendte ut fakturaen.

Mer informasjon om priser og frister for validering av EP-patenter 

 


Andre avgifter og gebyrer

Gjenopptakelse

Vi fakturerer denne avgiften.

 • Første gangs gjenopptagelse av søknadsbehandlingen: kr 550
 • Annen gangs gjenopptagelse av søknadsbehandlingen: kr 1950

Administrativ overprøving

Vi fakturerer dette gebyret.

 • Krav om administrativ overprøving av et patent: kr 8800

Krav om patentbegrensning

Vi fakturerer dette gebyret.

 • Krav om administrativ begrensning av et patent: kr 7000

Søknad om Supplerende Beskyttelsessertifikat (SPC)

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden.

 • Gebyr for SPC: kr 2200
 • Gebyr for forlengelse av SPC: kr 2000

Innsigelser

Innsigelser skal leveres innen ni måneder etter meddelelse av patent og er gratis.

Innsigelser som er begrunnet med at patent er meddelt i strid med patentlovens §1b kan leveres inntil tre år etter meddelelse.

Hvis dette leveres etter den ordinære fristen (ni måneder): kr 5500 

Melding om overdragelse/fusjon

Overdragelser må meldes til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registrene våre.

 • Denne tjenesten er gratis.

Registrering av pant

 • Registrering av et pant i et patent eller patentsøknad, eller for registrering av pant i en patentlisens: kr 500
 • Hvis flere patenter, patentsøknader eller patentlisenser skal være sikkerhet for samme krav, gebyret for hver registrering ut over den første: kr 100
 • Les mer om pantsetting av patent 

Registrering av overdragelser og lisenser

Prioritetsdokument og bekreftelser

 


Lenke til regelverket

For mer utfyllende informasjon om avgiftene for patent, se forskriften (lenken går til Lovdata):

 


Patentstyret som mottakende myndighet for internasjonale søknader

Om avgifter for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, se:

 


Kostnader knyttet til internasjonale patentsøknader

Få en oversikt over samlede kostnader for patentering i Norge og ved internasjonal patentering:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: