Kostnader ved internasjonal patentering

Kostnadene ved å søke patent utenfor Norge vil kunne variere svært mye avhengig av blant annet hvilke land du søker patent i, hvilke søkeordninger du benytter, søknadens omfang og formelle mangler ved søknaden.

Kostnadene består av avgifter for å søke patent i de enkelte landene og bruk av fullmektig til hjelp i søknadsprosessen. Avgiftene er avhengige av den søkeordningen du velger. Kostnadene forbundet med bruk av patentfullmektig i de ulike landene, og ikke minst kostnader knyttet til oversettelse av patentsøknaden og/eller patentet til det enkelte lands språk utgjør ofte en stor del av de totale kostnadene.

De totale kostnadene kan også bli vesentlig forhøyet hvis du får problemer med å få patentsøknaden godkjent i enkelte land, da dette ofte innebærer forlenget behandlingstid og økt behov for hjelp fra patentfullmektig. Det vil også ofte knytte seg kostnader til godkjenning av patentet, og til å opprettholde det. Mange land krever bl.a. at et patent skal oversettes til landets eget språk for å være gyldig i det landet.

Å søke om patent i flere land kan bli dyrt. Før du begynner denne prosessen, bør du derfor vurdere hvorvidt et patent vil tjene seg inn igjen.

Nedenfor finner du noen eksempler på kostnader. For mer nøyaktig informasjon, ta kontakt med et patentkontor eller Patentstyret.

Eksempel på søknadskostnader

Dette er noen eksempler på hva det kan koste å søke patent i utlandet. Vi tar forbehold om at beløpene vil kunne variere betydelig fra søknad til søknad. Det kan også påløpe betydelige kostnader til oversettelser og konsulenthonorar. Kostnadsbildet ved kombinasjon av de ulike søknadsordningene er ikke beskrevet i detalj. 

Internasjonal patentsøknad (PCT)

Bruker du det internasjonale patenteringssystemet (PCT), vil en patentsøknad koste 35-50 000 NOK pluss moms. Beløpet inkluderer innleveringsavgift på ca 20 000 NOK. I tillegg kan det påløpe utgifter til omarbeidelse av PCT-søknaden.

Ved nasjonal videreføring etter 30 til 31 måneder tilkommer også utgifter til patentfullmektig og oversettelse som varierer fra 30-70 000 NOK i de landene du velger å innlevere søknaden.

Etter at søknaden er videreført til nasjonale eller regionale patentverk, må du betale årsavgifter til disse. Når patentet er meddelt, må du betale årsavgift for hvert år patentet ønskes opprettholdt.

Europeisk patentsøknad (EPC)

Hvis du ønsker å bruke EPC-systemet og vil levere inn en søknad til EPO, kan patentfullmektigens honorar bli i størrelsesorden 50-80 000 NOK, pluss moms. Utgifter til eventuell behandling av søknaden frem til validering kan også påløpe.

Etter at søknaden er godkjent hos EPO, kommer det i tillegg en valideringsutgift som inkluderer utgifter til oversettelse, på minst 20 000 NOK pr. land du peker ut. 

Les mer på EPOs nettsider: 

Når søknaden har ført til patent i EPO, må du betale årsavgifter i hvert enkelt land der du ønsker å opprettholde patentet. Årsavgiftene varierer fra land til land.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: