Søk patent i Norge

For å søke om patent i Norge for oppfinnelsen din, leverer du inn en søknad til Patentstyret.

Søk patent med søknadsveiviseren

Bruk søknadsveiviseren vår (beta-versjon) for en enklere søknadsprosess. 

Gjennom søknadsveiviseren kan du fylle ut søknaden, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Underveis i prosessen får du nyttige tips.

Vi har i tillegg laget en trinnvis veileder som vi oppfordrer deg til å lese før du starter på søknaden.

Beta-versjonen er trygg å bruke og alt du gjør lagres underveis. Beta-versjonen krever at du betaler online ved innlevering (BankAxess, Visa og Mastercard). Ved behov vil det komme endringer og feilrettelser i verktøyet.


Andre måter å søke på

 1. Hvis du ønsker å søke via Altinn, eller skal søke om fellesmerke eller et utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke eller tre-dimensjonalt), kan du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. Her kan du betale online eller velge å få faktura tilsendt. 
  Søk via Altinn
 2. Har du ikke norsk personnummer?
  For å sende inn søknaden via søknadsveiviseren eller Altinn må du ha et norsk personnummer. Hvis du ikke har et slikt nummer, må du bruke søknadsskjemaet i PDF- eller ODT-format. Dette skjemaet skal skrives ut og sendes til Patentstyret med vanlig post, eller som vedlegg til e-post.
  Lenke til PDF- og ODT-skjemaer

 

Har du vedlegg til den elektroniske søknaden?

Hvis du har vedlegg til den elektroniske søknaden din, er det viktig å velge riktig dokumentformat eller filtype, slik at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.
Les mer om dokumentformater eller filtyper (PDF-fil)

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Altinn: Korrespondanse til Patentstyret  

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Søknaden skal inneholde

 • Beskrivelse: beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen på grunnlag av denne. Den bør også inneholde eksempler som viser ulike utførelsesformer av oppfinnelsen, hvis dette er relevant.
 • Patentkrav: en bestemt angivelse eller forklaring av hva du søker patent på.
 • Sammendrag: et kort sammendrag av beskrivelsen og patentkravene. Sammendraget har ingen funksjon når det gjelder et eventuelt patentvern, men skal bare tjene som teknisk informasjon.
 • Tegninger: Søknaden skal også inneholde tegninger hvis det er nødvendig for forståelsen.&

Det er viktig at søknaden din er korrekt og fullstendig når du leverer den inn. Du kan ikke endre den senere til å omfatte noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert.

Du kan ikke søke patent på flere forskjellige oppfinnelser i samme søknad. Du må sende inn én søknad for hver oppfinnelse.

Språk

Språk i søknaden: Du kan levere inn søknaden din på norsk eller engelsk. Det er viktig å merke seg at det språkvalget du gjør ved innlevering av søknaden til Patentstyret ikke kan endres. Hvis du leverer inn søknaden din på engelsk, vil patentet bli meddelt på engelsk. For å oppnå provisorisk vern for en engelsk patentsøknad, må du oversette patentkravene til norsk og de må være kunngjort av Patentstyret.

Språk i saksbehandlingen: Patentstyret bruker norsk i saksbehandlingen, men saksbehandlingen foregår på engelsk hvis du leverer patentsøknaden på engelsk og ber om engelsk saksbehandling. Du kan også be om engelsk saksbehandling når du leverer inn søknaden på norsk, da skal Patentstyret skrive realitetsuttalelser og granskningsrapport på engelsk.
Les mer om språkkrav

Provisorisk vern for patentsøknaden din

Du får provisorisk beskyttelse for patentsøknaden din når søknaden er gjort allment tilgjengelig, det vil si 18 måneder etter at du leverte inn søknaden din (eventuelt fra prioritetsdagen). Hvis du ber om at søknadsdokumentene gjøres allment tilgjengelig tidligere enn 18 måneder, vil du få provisorisk vern fra dette tidligere tidspunktet.

Hvis du leverer inn patentsøknaden din på engelsk, må du sende inn en oversettelse av kravene til norsk for å oppnå provisorisk vern i Norge.
Les mer om provisorisk vern

Hvor lenge varer et patent?

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, så lenge du betaler årsavgifter. Du må betale en årsavgift for hvert år. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører patentet.
Oversikt over avgiftene  
Les mer om årsavgifter og fornyelse av et patent

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan du i visse tilfeller søke om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden ved å søke om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).
Les mer om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)  
SPC-søknadsskjema (PDF-fil)

Etter at et patent er opphørt, har alle rett til å utnytte oppfinnelsen. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte patentet være begrenset av annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven, eller ha krav på opphavsrettslig vern.

Skjemaer

Følgende skjemaer finner du i PDF-format på siden «Skjemaer»:

 • erklæring om retten til oppfinnelse
 • SPC-skjema for farmasøytiske produkter
 • innlevering av oversatte dokumenter ved validering av EP-patenter
 • Krav om anmerkning av pant
 • melding om overdragelse/fusjon
 • fullmakt
 • navne-/adresseendring
 • melding om lisens
 • andre endringer

Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Patentering er et komplekst fagfelt der det er lett å trå feil. Hvis du har lite erfaring med patentering eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå (også kalt fullmektig). Et patentbyrå kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelsen og formuleringen av patentsøknaden din. Det er en del strenge krav og tidsfrister i saksbehandlingsprosessen for patent. Patentbyrået vil kunne bistå med oppfølging av disse, samt diverse innbetalinger som for eksempel årsavgifter.

Oversikt over fullmektiger på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen 

Les mer om hvordan et patentbyrå kan hjelpe deg med prosessen.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: