Behandlingstid for patentsøknader

Se når du kan forvente å få første svar på søknaden, og hvor lang tid det tar før du kan få patent eller før et europeisk patent blir validert.

Status for 3. tertial 2019

Første vurdering av patentsøknaden

Du kan forvente første svar med vurdering av søknaden din innen 7 måneder.

Vårt mål: 7 måneder

Patent

Du kan forvente at minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innen 22 måneder.

Vårt mål: Minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innen 22 måneder.

Validering av europeiske patenter

Du kan forvente å få EP-patentet (europeisk patent) validert i løpet av 3 måneder.

Vårt mål: 3 måneder

Innsigelser og administrativ overprøving

Innsigelse er en begrunnet klage på en avgjørelse om å gi patent.

Administrativ overprøving er en avgjørelse om at et patent erklæres helt eller delvis ugyldig etter krav fra andre.

I innsigelses- og overprøvingssaker kan du forvente å motta endelig avgjørelse innen 4 måneder etter at begge parter er blitt hørt i saken.

Vårt mål i 2019: Vi sender avgjørelse i saken innen 2 måneder etter at saken er tilstrekkelig opplyst.

Kundetilfredshet

63 % av dem som fikk en førsteuttalelse på patent i 2019 var tilfredse med Patentstyret. 
(Tilfreds: score på 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5.)

Vårt mål: 85 % (årlig måling)

Kvalitetsmåling ved stikkprøver

I 2019 hadde 100 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlingen.

Vårt mål: 96 % (årlig måling)

PCT-søknader hos Nordisk Patentinstitutt

Du kan forvente at PCT-søknader levert til Nordisk Patentinstitutt (ISA og IPEA) behandles innen fristen som er satt av Instituttet.

Vårt mål: 98 %

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: